ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่

ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่

หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายหลังการประชุมระดมความคิดเรื่องกรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556 แล้วนั้น จนได้
กรอบแนวทางการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตอนนี้มีความคืบหน้า ภายหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็น 
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556  
ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึก
ษา คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ดังนี้ ข้อเสนอ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
==========================
========
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึก
ษา คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นของโครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Framework) การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ตามที่ปรากฏในตารางนี้ ต้นร่างฉบับนี้ยังเป็นข้อเสนอเบื้องต้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา ระดมความคิด และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีไม่น้อย ก่อนที่จะลงตัวและนำมาประกาศใช้

แนวคิดสำคัญประการหนึ่งที่ค
ณะกรรมการฯ นำมาประกอบการออกแบบหลักสูตร ได้แก่ การที่หลักสูตรจะต้องไม่เพียงแต่ตอบสนองการที่บุคคลจะต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากแต่จะต้องสร้างบุคคลให้มีความรู้และทักษะเพียงพอในการที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ แม้ไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในสังคมไทยในปัจจุบันผู้ที่เดินทางเข้าสู่ระบบการศึกษาต้องออกไปกลางคันด้วยเหตุต่างๆ โดยไม่ได้ศึกษาจนจบระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัยมีเป็นจำนวนมากกว่าผู้ศึกษาจนเข้ามหาวิทยาลัยได้ ระบบการศึกษาจึงต้องสร้างศักยภาพให้แก่คนทุกกลุ่ม หากจะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องมีวิชาการที่เข้มแข็ง แต่หากต้องออกมาก่อนก็จะต้องมีทักษะในการดำรงชีพได้ ดังนั้น ถ้าพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ปรากฏอยู่ในตารางนี้ จึงจะเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์และยังต้องการการเพิ่มเติมอีกมากขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

ระเบียบการ Admissions ปี

.........................................................................................................................


เตรียมพบกับ มหกรรมการจัดอันดับ Admissions ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Eduzones Expo 2013 
Final Decision ตัดสินใจครั้งสุดท้าย เลือกคณะอย่างไร ไม่ให้พลาด


รายละเอียดเพิ่มเติมที่
  http://expo.eduzones.com/2013/

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ eduzones ได้ที่ร่วมพูดคุยกับพี่ชะเอมได้ที่นี่ค่ะ
โดย Chaaim Anisada
วันที่ 26 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้