รายชื่อนิสิต-นักศึกษาใหม่ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

ลบ แก้ไข

รายชื่อนิสิต-นักศึกษาใหม่ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

 
ลำดับที่สถาบัน
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
8มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9มหาวิทยาลัยทักษิณ
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23มหาวิทยาลัยธนบุรี
24มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
26มหาวิทยาลัยนครพนม
27มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
28มหาวิทยาลัยนเรศวร
29มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
30มหาวิทยาลัยบูรพา
31มหาวิทยาลัยปทุมธานี
32มหาวิทยาลัยพายัพ
33มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
34มหาวิทยาลัยภาคกลาง
35มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36มหาวิทยาลัยมหิดล
37มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39มหาวิทยาลัยรังสิต
40มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
41มหาวิทยาลัยราชธานี
42มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
44มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
45มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
46มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
47มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
48มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
49มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
50มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
51มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
52มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
53มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
55มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
56มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
57มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
58มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
59มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
60มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
61มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
62มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63มหาวิทยาลัยศรีปทุม
64มหาวิทยาลัยศิลปากร
65มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66มหาวิทยาลัยสยาม
67มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
68มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
69มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
70มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
71มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72มหาวิทยาลัยเอเชียน
73มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
74วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
75วิทยาลัยเชียงราย
76วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
77วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
78วิทยาลัยดุสิตธานี
79วิทยาลัยตาปี
80วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
81วิทยาลัยนครราชสีมา
82วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
83วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
84วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
85วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
86วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
87วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
88วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
89วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
90วิทยาลัยราชพฤกษ์
91วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
92วิทยาลัยสันตพล
93สถาบันการพลศึกษา
94สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
95สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ที่มา http://kucitypic.kasetsart.org

 โดย applevip ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ค. 52 14:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,665 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,665 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย แพรรี่
IP : 117.47.24.***

นี่ใครได้ที่ไหนบอกวันมามั้งดิ

 

ใครเรียนศิลปากร ยกมือขึ้น

 

เราจะขอเมลล์คุณ   5555

ลบ แจ้งลบ
โดย แพรรี่
IP : 117.47.24.***

เราไม่มีชื่อในนี้ อ่า

 

อ่อ  ก้อเราได้โควต้านี่หว้า  ลั่นล้า

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง