" โควตาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง "

ลบ แก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา(รับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551


โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2550

    - หลักสูตรปกติ Download ใบสมัครที่นี่
    - หลักสูตรนานาชาติ สมัครที่นี่

ประกาศที่นั่งสอบและห้องสอบ (ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์) วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ทาง http://www.kmitl.ac.th/science/

ดาวน์โหลดขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์

สมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550

   - หลักสูตรปกติ

   เวลา 9.00 – 12.00 น.

   - หลักสูตรนานาชาติ

   เวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551

2.สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับนักศึกษาได้แก่
หลักสูตรปกติ (รับจำนวนสาขาวิชาละ 60 คน)

1. สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชา เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5. สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวิเคราะห์
6. สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
7. สาขาวิชา จุลชีวิทยาอุตสาหกรรม
8. สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์
9. สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชา สถิติประยุกต์

*ผู้รับสมัครสามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชาโดยเรียงตามลำดับความต้องการ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ
(รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 คน)

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

*ผู้รับสมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. การรับสมัคร
4.1
สมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี Download ใบสมัครได้ที่นี่ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2550 โดยดำเนินการ ดังนี้
  4.1.1 Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/science
    หลักสูตรนานาชาติ Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/cis
  4.1.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ
(ส่วนที่ 2) พร้อมติดรูปถ่าย สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ และให้ผู้สมัครสอบเก็บส่วนที่ 2 ไว้เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ
  4.1.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคาร โดยโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
ทั้งนี้ ในใบโอนเงินจะต้องลงชื่อผู้สมัครสอบเป็นผู้โอนเท่านั้น ห้ามเป็นชื่อบุคคลอื่น


โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
ชื่อบัญชี โครงการสอบคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 088 – 238394 - 1
  4.1.4

ส่งใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่ 1) และสำเนาใบโอนเงินธนาคารค่าสมัครสอบ
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ (ตามข้อ 5.2 – 5.3) ใส่ซองส่งไปรษณีย์ กลับมายังคุณสุมิตรา ภู่พลับ
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

4.2
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการ ดังนี้
  4.2.1 Download ใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ และรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/science
  4.2.2 หลักสูตรนานาชาติ Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/cis
  4.2.3 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ
  4.2.4 ยื่นใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 5.1- 5.3) และค่าสมัครสอบ 500 บาท
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและใช้รูปที่ถ่ายคราวเดียวกัน) พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลที่หลังรูปให้ชัดเจน
5.2
ใบระเบียนผลการศึกษาของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
5.3
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา กรณีสมัครด้วยตนเอง
  (สมัครทางไปรษณีย์ ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารหมายเลข 5.2 และ 5.3 ด้วย)
6. การสอบคัดเลือก
6.1 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550 ผู้สมัครต้องสอบวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 

เวลา 09.00 – 10.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์
 

เวลา 10.05 – 11.05 น.

วิชาเคมี
 

เวลา 11.10 – 12.10 น.

วิชาฟิสิกส์
 

เวลา 13.10 – 14.10 น.

วิชาชีววิทยา
(เฉพาะผู้ที่เลือกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)
 

เวลา 14.20 – 15.20 น.

วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
 
วันสอบข้อเขียน ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้นำสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบมาแสดงด้วย
  6.2 สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550
ทาง www.kmitl.ac.th/science หรือโทร.0-23264339–53

 

6.4 การสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550
- หลักสูตรปกติ เวลา 9.00 – 12.00 น.
- หลักสูตรนานาชาติ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัว ประชาชนมาแสดงด้วย

     
7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะประกาศให้ทราบในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 ทาง www.kmitl.ac.th/science หรือโทร.0-23264339-53
8. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 67,000 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3264339-53 ต่อ 203,205 -210

 

ที่มา:http://www.kmitl.ac.th/science/news/admission2008.html

 

loading...


โดย benkungzu ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ย. 50 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 34,063 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 34,063 ครั้ง ตอบ 9 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณวิษา
IP : 122.155.5.***
มีคณะสาธารณสุขมั้ยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สับสน
IP : 125.24.235.***

มีโควตาคณะวิทย์ กับ วิศวะมั้ย

สับสนจังเลย ไม่เก่งซักอย่างทำไงดี

ลบ แจ้งลบ
โดย กุล
IP : 58.147.20.***

จะมีการเปิดรับสมัครรอบ 2 รึเปล่าเจ้า ถ้ามีเค้าจะเปิดรับสมัครกันเมื่อไรเจ้า

ลบ แจ้งลบ
โดย จันทนา อยู่นุช
IP : 202.5.84.***

สวัสดีคะ

คณะวิทยา สมัครเร็วจัง

ต้องการจะเรียนที่นี้จัง

 เรียนยากม้ยนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย pr
IP : 222.123.246.***

ขอบคุณค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย Charida
IP : 202.91.19.***

ตั้งแต่ปี50ยังมาลงอีก

ลบ แจ้งลบ
โดย พิจิตรา
IP : 124.120.37.***

อยากได้โควต้า คณะสถาปัตยกรรม

ลบ แจ้งลบ
โดย TorakongMan
IP : 61.47.30.***

มะมีวิศะเลยอะอดเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย 0247542114
IP : 118.173.242.***

ดดดดด+อีอีอีอีอี+มมมมม+อาอาอาอาอา+กกกกก  

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง