คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
b62
Benzaa_ahaa
จำนวนผู้ติดตาม 18 คน

คู่มือเตรียมสอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ [ No. 56114 ]

คู่มือเตรียมสอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ
               
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.

1.       หลักราชการ 10 ประการ ของรัชกาลที่ 6 มีอะไรบ้าง
ตอบ หลักราชการ 10 ประการ ของรัชกาลที่ 6  ได้แก่  1. สามารถ 2. เพียร  3. ไหวพริบ  4. รู้เท่าถึงการ  5. ซื่อตรงต่อหน้าที่ 6. ซื่อตรงต่อคนทั่วไป 7. รู้จักนิสัยคน 8. รู้จักผ่อนผัน   9. มีหลักฐาน  10. จงรักภักดี
2. ธุรการกำลังพล คือ
ตอบ - เหล่าทหารบกที่อยู่นอกความรับผิดชอบของ ทบ. คือ เหล่า ผท. และ เหล่า ธน.
3. ประเภทของนายทหารสัญญาบัตร แบ่งตามพื้นฐานความรู้ หรือแหล่งกำเนิดได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 4 ประเภท ได้แก่  1. สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.หลักสูตรประจำ (นร.) วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ (นพท.) รร.ทหารต่างประเทศที่ กห.รับรองหลักสูตร (นรต.)
2. จากการผลิตด้วยวิธีพิเศษเร่งด่วน ได้แก่ นายร้อยสำรอง (นรส.) นายร้อยพิเศษ (นรพ.)
3. จากนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ (นป.)
4. จากพลเรือนสอบบรรจุ (พ.)
4. การเลื่อนยศ ตามเกณฑ์ทั่วไปพิจารณาจากปีรับราชการใดบ้าง
ตอบ   - 3 ปี เป็น ร.ท. - 7 ปี เป็น ร.อ.
- 10 ปี เป็น พ.ต. - 13 ปี เป็น พ.ท.
- 16 ปี เป็น พ.อ. - 19 ปี เป็น พ.อ.พิเศษ
- 21 ปี เป็น พล.ต.
5. การศึกษา
ตอบ - ชั้นนายร้อย ต้องมีชั้นเงินเดือน น.1 ชั้น 7 ขึ้นไป ยกเว้น กำเนิด จปร.เรียนได้เลย
- ชั้นนายพัน ต้องมีชั้นเงินเดือน น.1 ชั้น 11 ขึ้นไป
- เสธ.ทบ. ต้องมีเวลารับราชการครบ 7 ปี ยศและเงินเดือนอยู่ระหว่าง ร.อ.เงินเดือน น.1 ชั้น 14 – พ.ต. เงินเดือน น.2 ชั้น 5
- วทบ. พ.อ. – พ.อ.พิเศษ
6. การทดสอบร่างกายของทหารต้องทดสอบกี่ครั้งต่อปี
ตอบ  ปีละ 2 ครั้ง เดือน ก.พ. และ ส.ค.ของทุกปี รายงาน ทบ.(ผ่าน สบ.ทบ.) ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- บุคคลที่จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่ต่ำกว่า 75%
- นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่ต่ำกว่า 70%
- นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย ไม่ต่ำกว่า 80% (ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตาม
ความเห็นแพทย์)
- นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา ไม่ต่ำกว่า 60%(ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย์)
- นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา (ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย์) หากไม่ผ่านการ
ทดสอบ 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ถือว่าหย่อนสมรรถภาพให้ปรับย้ายเข้าประจำและหากยังไม่ผ่านใน
การทดสอบครั้งต่อมาหลังจากได้ปรับย้ายเข้าประจำแล้ว 1 ปี ให้ปลดเป็นกองหนุน


7. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ.2539 หน่วยส่วนกลาง ประกอบไปด้วย
ตอบ  - สำนักงานเลขานุการ ทบ. – กรมฝ่ายเสนาธิการ
- กรมฝ่ายกิจการพิเศษ – กรมฝ่ายยุทธบริการ
- หน่วยข่าวกรองทางทหาร
8. หน่วยส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ตอบ  - ส่วนภูมิภาค
- ส่วนกำลังรบ
- ส่วนสนับสนุนการรบ (เว้นหน่วยข่าวกรอง)
9. ส่วนการศึกษา ประกอบด้วบ
ตอบ - ยศ.ทบ. - กรมรักษาดินแดน - รร.จปร.
- สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง - ศสพ. - ศบบ.
- ศร. - ศม. - ศป.
10. การทำประวัติ ในแบบประวัติรับราชการ ทบ.100-010 และผนวก ก.คำชี้แจง
ตอบ  - นักเรียนทหารในประเทศ ทำ 2 ชุด ให้สถานศึกษาจัดทำส่งให้ สบ.ทบ. 1 ชุด ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ. เจ้าของพื้นที่หน่วยต้นสังกัดของเจ้าของประวัติผู้นั้นสังกัดอยู่
- นักเรียนทหารต่างประเทศ ทำ 2 ชุด ให้ สบ.ทบ.จัดทำและเก็บไว้ที่ สบ.ทบ. 1 ชุด ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ. 1 ชุด
- นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ ผู้ที่สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้หน่วยจัดทำประวัติเพิ่ม 1 ชุด และสำเนาจากฉบับเดิมที่ทำเพิ่ม 1 ชุด รวมเป็น 3 ชุด และให้ หน.แผนก หรือเทียบเท่าลงลายมือชื่อตรวจถูกต้อง และรับรองสำเนา แล้วส่งชุดที่ทำสำเนาแนบเรื่องขอเลื่อนฐานะให้ สบ.ทบ. ส่วนชุดที่จัดทำขึ้นใหม่ให้ส่งหน่วยต้นสังกัดใหม่หรือหน่วยที่ไปบรรจุ ผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้ มทบ.หรือ จทบ.จัดทำประวัติเพิ่ม 1ชุด และสำเนาชุดที่ทำเพิ่ม รวมเป็น 3 ชุด ส่งชุดเดิมและสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดที่เลื่อนฐานะ ส่วนที่ทำใหม่ให้ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ.หน่วยต้นสังกัดที่ไปบรรจุ
- การเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให้รายงาน ผบช.ภายใน 30 วัน และต้องแจ้งให้ สบ.ทบ.ทราบ
- เจ้าของประวัติจะต้องตรวจสอบประวัติของตนเองไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- การบันทึกข้อความในแบบประวัติรับราชการปกติ ให้บันทึกด้วยหมึกน้ำเงิน หรือดำ ยกเว้นยศ ตำแหน่งในหน้าแรก และในหน้าติดรูปถ่าย ให้บันทึกด้วยดินสอดำ
- การบันทึกความสามารถและผลงานดีเด่น ข้อบกพร่อง นายทหารสัญญาบัตรต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทบ.หรือผู้รับมอบอำนาจ นายทหารประทวนต้องได้รับอนุมัติจาก หน.ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ ใหม่ล่าสุด

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.
ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=8747Pisitchai ( อ่าน 19511 | ตอบ 0 ) ( 2012-03-27 23:12:02 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส