รายชื่อคนแอดมิชชั่นติดของแต่ละสาขา-คณะ-มหาวิทยาลัย ปี 51

ลบ แก้ไข

Ent'51

By http://kucity.com/

รายชื่อ สถาบันอุดมศึกษา (เรียงตามอักษร)

 

เมื่อคลิ๊กมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้ว หากชื่อคณะเป็นภาษาต่างด้าว

ให้ดูจากรหัสคณะแทน  เมื่อคลิกเข้าไปที่รหัสคณะแล้วรายชื่อจะเป็นภาษาปกติ

 

CAMPUS_IDสถาบัน
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
8มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9มหาวิทยาลัยทักษิณ
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
21มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22มหาวิทยาลัยธนบุรี
23มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
26มหาวิทยาลัยนเรศวร
27มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
28มหาวิทยาลัยบูรพา
29มหาวิทยาลัยปทุมธานี
30มหาวิทยาลัยพายัพ
31มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
32มหาวิทยาลัยภาคกลาง
33มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34มหาวิทยาลัยมหิดล
35มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37มหาวิทยาลัยโยนก
38มหาวิทยาลัยรังสิต
39มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
40มหาวิทยาลัยราชธานี
41มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
43มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
44มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
45มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
46มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
47มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
48มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
49มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
50มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
51มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
52มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
53มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
54มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
55มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
57มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
58มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
59มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
60มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
61มหาวิทยาลัยศรีปทุม
62มหาวิทยาลัยศิลปากร
63มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
64มหาวิทยาลัยสยาม
65มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
66มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
67มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
68มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
69มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
71วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
72วิทยาลัยเชียงราย
73วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
74วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
75วิทยาลัยดุสิตธานี
76วิทยาลัยตาปี
77วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
78วิทยาลัยนครราชสีมา
79วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
80วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
81วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
82วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
83วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
84วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
85วิทยาลัยรัชภาคย์
86วิทยาลัยราชพฤกษ์
87วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
88วิทยาลัยศรีโสภณ
89วิทยาลัยสันตพล
90สถาบันการพลศึกษา
91สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
92สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
93สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
94สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com7/kucity7_ent51_fac/campus.htm

 loading...


โดย BigM ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ค. 51 22:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,160 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,160 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กลาดกระบัง
IP : 58.9.165.***
ใครติดลาดกระบังบ้าง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง