ตัวอย่างข้อสอบวิชาเคมี o-net a-net

ลบ แก้ไข

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเคมี o-net a-net

รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3

คำสั่ง

ไม่ได้ระบุ
ข้อที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 36 ข้อ
1
คำถาม :
ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในแฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br_2
น้ำมัน
A
B
C
D
จำนวนหยดของสารละลาย Br_2
37
45
74
90


ข้อสรุปใดผิด

1.น้ำมัน D มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุด
2.น้ำมัน C มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าในน้ำมัน B
3.น้ำมัน A มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยที่สุด
4.น้ำมัน D และ C มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นสองเท่าของที่มีในน้ำมัน B และ A ตามลำดับ


ผู้เยี่ยมชม : 1602
2
คำถาม :
สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมีโนจากโปรตีน
1.10600
2.10601
3.10602
4.167552


ผู้เยี่ยมชม : 1508
3
คำถาม :
สมการที่เกี่ยวข้องกับการถลุงแร่พลวง มีดังนี้
2Sb_2S_3 + 9O_2 
ightarrow 2Sb_2O_3 + 6SO_2 ………….(สมการ 1)
2C + O_2 
ightarrow 2CO ………….(สมการ 2)
Sb_2O_3 + 3CO 
ightarrow 2Sb + 3CO_2 ………….(สมการ 3)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. แร่พลวงในธรรมชาติ คือ Sb_2S_3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อน เรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1)
ข. ออกไซด์ของพลวงถูก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3)
ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2)
ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na_2CO_3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน
ข้อใดถูก

1.ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค
2.ข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ ง
3.ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ง
4.ข้อ ก ข้อ ค และ ข้อ ง


ผู้เยี่ยมชม : 1464
4
คำถาม :
แก๊ส X เป็นแก๊สผสม ประกอบด้วยมีเทนและอีเทน นำแก๊ส X ปริมาตร 25 cm^3 มาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน พบว่าต้องใช้ออกซิเจน
ปริมาตร 72.5 cm^3 จึงจะเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ จงหาว่าในแก๊สผสมมีมีเทนอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

1.CH_4 10 cm^3
2.CH_4 15 cm^3
3.CH_4 20 cm^3
4.CH_4 25 cm^3


ผู้เยี่ยมชม : 1452
5
คำถาม :
สารประกอบ A, B และ C มีองค์ประกอบของธาตุดังตาราง
สารประกอบ
ร้อยละโดยมวล
มวลโมเลกุล
P
O
H
A
43.66
56.34
-
284
B
-
88.89
11.11
18
C
31.63
65.31
3.06
98


จากการทดลองพบว่าเมื่อผสม A 2 โมล กับ B 5 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็น C 2โมล จงหาร้อยละของผลได้จากการทดลองนี้

1.C 50%
2.C 60%
3.C 70%
4.C 80%


ผู้เยี่ยมชม : 1437
6
คำถาม :
แก๊ส H_2 ทำปฏิกิริยากับแก๊ส I_2 ได้แก๊ส HI เป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าเริ่มต้นด้วยแก๊ส H_2 6 โมล และแก๊ส I_2 6 โมล ในภาชนะขนาด 2 dm^3 ที่สมดุลพบว่า
มีแก๊ส I_2 เหลืออยู่ 2 โมล ถ้ารบกวนสมดุลนี้โดยการเติม HI ลงไป 12 โมล ที่สมดุลใหม่จะมีปริมาณ HI กี่โมล

1.HI 12 mol
2.HI 14 mol
3.HI 16 mol
4.HI 18 mol


ผู้เยี่ยมชม : 1456
7
คำถาม :
เมื่อนำสารละลาย HCI เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ปริมาตร 45 cm^3 มาผสมกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 1 mol/dm^3 ปริมาตร x cm^3 จะได้สารละลายที่มี
pH 12 จงคำนวณหาค่า x

1.X = 4.00 cm^3
2.X = 4.04 cm^3
3.X = 5.00 cm^3
4.X = 5.04 cm^3


ผู้เยี่ยมชม : 1441
8
คำถาม :
มนุษย์ใช้พลังงานในการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายเทียบเท่ากับการเผาไหม้ CH_4 และเกิด CO_2 ประมาณ 250 โมลต่อวัน ส่วนต้นไม้สามารถเปลี่ยน CO_2
ให้เป็นเซลลูโลส ซึ่งมีสูตรโมเลกุล (C_{12}H_{22}O_{11})_{10} ได้ตามสมการ
CO_2 + H_2O 
ightarrow (C_{12}H_{22}O_{11})_{10} + O_2 (ยังไม่ดุล)
ถ้าต้นไม้ 1 ต้น และคน 1 คน มีอายุเฉลี่ยเป็น 80 ปี เท่ากัน โดยต้นไม่สร้างเซลลูโลสได้ 5 kg ต่อปี ถ้าต้องการให้ปริมาณ CO_2 ในโลกคงที่ ชั่วชีวิตคน 1 คน
ควรปลูกต้นไม้โดยเฉลี่ยกี่ต้น (ตัวเลขจำนวนเต็ม) ทั่งนี้กำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน

1.ต้นไม้ 500 ต้น
2.ต้นไม้ 520 ต้น
3.ต้นไม้ 600 ต้น
4.ต้นไม้ 620 ต้น


ผู้เยี่ยมชม : 1428
9
คำถาม :
ในห้องปฏิกิริยาการเตรียมแก๊สคลอรีนโดยใช้กรด HCl ทำปฏิกิริยากับ K_2Cr_2O_7 ดังสมการ
K_2Cr_2O_7 + HCl 
ightarrow KCl + CrCl_3 + H_2O + Cl_2(g) สมการยังไม่ดุล
ถ้าใช้ K_2Cr_2O_7 ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96 โดยมวลหนัก 61.3 g ทำปฏิกิริยากับ HCl คาเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 365 cm^3
จะได้แก๊ส Cl_2 ปริมาตรเท่าใดที่ STP

1.CO_2 13.44 dm^3 STP
2.CO_2 14.44 dm^3 STP
3.CO_2 14.00 dm^3 STP
4.CO_2 15.44 dm^3 STP


ผู้เยี่ยมชม : 1441
10
คำถาม :
ข้อมูลต่อไปนี้ ได้จากการทดลองสำหรับปฏิกิริยา 2A + B + 3C ightarrow 3D ที่อุณหภูมิ 25^0C
ความเข้มข้นเริ่มต้น (mol . dm^{-3})
อัตราเริ่มต้นของปฏิกิริยา (mol . dm^{-3}S^{-1})
[A]
[B]
[C]
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.6
0.2
0.2
0.1
1.2
0.2
0.2
0.2
1.2

ข้อใดถูก

1.ถ้าใช้สาร A, B และ C อย่างละ 1 mol จะเกิดสาร D 1 mol เช่นกัน
2.ถ้าใช้สาร A, B และ C อย่างละ 1 mol สาร B จะทำปฏิกิริยาหมดก่อนสารอื่น ๆ
3.ถ้า [A] = 0.2, [B] = 0.2 และ 10572 อัตราเริ่มต้นของปฏิกิริยาจะเท่ากับ 10573
4.สาร C ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา


ผู้เยี่ยมชม : 1436
 

loading...


โดย ผู้ที่เคลยพลั้งหวังแก้ตัว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.ย. 52 01:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 40,705 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 40,705 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สุภาพร แสไพศาล
IP : 115.67.201.***
ข้อสอบยากจัง...ทำไม่ได้เลยเพราะยังไม่ได้เรียน
ลบ แจ้งลบ
โดย ...
IP : 113.53.81.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง