รับตรง สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556

ลบ แก้ไข

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ภาคปกติ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  หลักสูตร  4  ปี   ประจำปีการศึกษา  2556   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
  1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษา  ก่อนวันที่  10  มิถุนายน  2556

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                             วันที่    1  พฤศจิกายน  2555 – 22  มกราคม  2556
ประกาศสถานที่สอบ      วันที่  23  มกราคม  2556
สอบข้อเขียน               วันที่  26  มกราคม  2556  เวลา  09.00 – 10.30 น.  วิชาภาษาอังกฤษ
                                                                        เวลา  10.45 – 12.15 น.  วิชาชีววิทยา
                                                                        เวลา  13.30 – 15.00 น.  วิชาเคมี
ประกาศผลสอบ           วันที่   1  กุมภาพันธ์  2556

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

-  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
-  รูปถ่าย จำนวน  2  ใบ
-  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท  (กรณีสมัครด้วยตนเอง)  หรือหลักฐานการชำระเงิน
-  สำเนาหลักฐานการศึกษา  1  ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ชุด
 
 

การรับสมัคร    ***ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น***

สมัครด้วยตนเอง
         ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ในวันและเวลาราชการ  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ณ  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  อาคาร  9  ชั้น 7  ห้อง  972  พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท
สมัครทางไปรษณีย์
          ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน  ถึง            ผศ.ศศิธร  สกุลกิม  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี  กทม. 10600  ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง  ภายในวันที่  22  มกราคม  2556
สมัครทางE-mail
            ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่  
     Email  :  bph.3151@gmail.com 
  •  สมัครทางหมายเลขโทรสาร
                   ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่  โทรสารหมายเลข  02 -4737000  ต่อ  3151

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร  (300  บาท)

1  เงินสด กรณีสมัครด้วยตนเอง
2  ผ่านธนาคาร  ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มบส. เลขที่บัญชี  401-556180-9  ประเภทออมทรัพย์
3  ผ่านไปรษณีย์  โดยธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกจำนวน  300  บาท  สั่งจ่าย             ปณ. เคาเตอร์บริการบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รหัส 00064 ในนาม นางสาวศศิธร สกุลกิม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี กทม. 10600 
***ในการชำระผ่านธนาคารหรือชำระผ่านไปรษณีย์  กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  ดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.bsru.ac.th/dept/bph***ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัคร
 
 

loading...


วันที่ 17 ม.ค. 56 17:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,533 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,533 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement