ม.นเรศวร รับตรง โครงการเด็กดี มีคุณธรรม

ลบ แก้ไข

ม.นเรศวร รับตรง โครงการเด็กดี มีคุณธรรม

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่นเข้าศึกษาในโควตาพิเศษถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คุณสมบัติทั่วไป

1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
2 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ


หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรกรอกข้อความให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์
2 สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3 สาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับรองสาเนาถูกต้อง)จานวน 1 ฉบับ รับสมัคร


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดทั้งหมด


http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/Annouce_GoodStudent54.pdf ใบสมัคร http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/Form_GoodStudent54.pdf เว็บไซต์หลัก http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2554/GoodStudent_54.html loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 พ.ค. 54 15:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,679 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,679 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง