โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ลบ แก้ไข

โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่้น  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน 3 โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการร่วมพัฒนา ตชด. คณะพยาบาลศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับประถมจาก โรเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2.โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม โครงการรับพิเศษ
คุณสมบัติ
     2.1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      2.2มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้อง ถื่นของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร
เกณฑ์คัดเลือก
O-NET GAT และ PAT2


3.โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
     3.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     3.2 เป็นหญิงหรือชาย อายุ 18-30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
     3.3 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร น้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 มี.ค. 55 17:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,165 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,165 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย kanjana nonarun
IP : 1.1.199.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง