ศาสนาของพวกเปรูโบราณ

ลบ แก้ไข


ศาสนาของพวกเปรูโบราณ หรือ ชนเผ่าอินคานั้น ถือศาสนาที่นับถือพระอาทิตย์ และคำว่า อินคา นั้น เป็นชื่อสกุลของชนที่มีอำนาจในการปกครอง เป็นพวกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนา (เช่น เป็นหัวหน้าพระ) ทางรัฐบาล ทางกองทัพ และทางสังคม ข้อสำคัญที่สุดคือ ถือว่าบุคคลผู้เกิดในสกุลอินคาเป็นผู้สืบสายมาจากพระอาทิตย์
        กล่าวตามนิยายของศาสนานี้ พระอาทิตย์ซึ่งเป็นพระบิดาใหญ่ ได้ทรงส่งโอรสชื่อ มังโก คาปัก กับธิดา มานะ โอเอลโล ฮัวโก ลงมาสู่โลกเพื่อสอนศิลปะแห่งอารยธรรมแก่ประชาชนของพระองค์ โดยทรงมอบลิ่มสลักทองอันใหญ่ให้ สั่งให้ท่องเที่ยวไปจนกว่าลิ่มสลักทองนั้นจะจมลงไปในพื้นดินเอง ณ จุดนั้น จึงตั้งศูนย์กลางแห่งประชาชาติขึ้น ลิ่มสลักทองนั้นได้จมหายไป ณ หุบเขาคัสโก (ซึ่งแปลว่า สะดือหรือใจกลาง) ใกล้ทะเลสาปชื่อติติกากา ในภาคกลางของเปรู ณ ที่นั้นมีโบสถ์พระอาทิตย์ซึ่งเป็นตึกงามสง่า ประดับด้วยสิ่งมีค่าและวิจิตรบรรจงที่สุดในอเมริกา สามารถแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับสิ่งยิ่งใหญ่ใดๆ ในโลกสมัยโบราณและสมัยกลางได้เป็นอย่างดี
        โอรสและธิดาของพระอาทิตย์ได้สมรสกัน มีผู้สืบสกุลซึ่งได้นามว่า อินคา เป็นผู้ปกครองแผ่นดินนั้น โดยสิทธิทางเทพเจ้าเพราะมีกำเนิดเดิมมาจากเทพเจ้า และเพื่อที่จะถนอมรักษาเชื้อสายแห่งเทพเจ้า ชายชาวอินคาทุกคน ถ้าสามารถจะทำได้ ก็จะต้องแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวคนโต เพื่อให้ผู้สืบสกุลได้สืบต่อครอบครองบัลลังก์ต่อไป
        พระราชินีที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเรียกกันว่าโกยา โอรสทุกพระองค์ของพระนางมีสิทธิพิเศษได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ จากผลแห่งการวัดกะโหลกศีรษะของซากศพชนเผ่าอินคา แสดงว่าการแต่งงานกันเองในสกุลนี้ทำให้เกิดชายที่มีความสามารถทางจิตใจสูงมาก แม้ว่าจะมีพระราชินีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพระองค์เดียว แต่การมีชายามากก็อนุญาตไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน ฉะนั้น โอรสธิดาของกษัตริย์อินคาจึงมีจำนวนถึง 300 ก็เคยมี ส่วนองค์กษัตริย์อินคาเองดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของพระ เป็นประมุขผู้พิพากษาและเป็นจอมทัพ
        คนเผ่าอินคาหรือชนชั้นปกครองนั้น เทียบด้วยผู้กำเนิดในสกุลกษัตริย์ ผู้ครองบัลลังก์ หรือนัยหนึ่งพระมหากษัตริย์เมื่อสวรรคตจะมีพิธีฝังศพ โดยนำอวัยวะภายในออก แล้วอาบน้ำยาไม่ให้เน่า ฝั่งในท่านั่ง ณ เบื้องขวาของทางเดินด้านข้างในโบสถ์ ณ หลุมฝังศพนั้น คนใช้และนางสนมเป็นอันมากจะถูกบูชายัญ เพื่อให้ตามไปรับใช้และเป็นนางสนม พิธีสตีแบบอินเดียก็ใช้ปฏิบัติกันมา คือ ชายาที่ดีของกษัตริย์อินคา ยกเว้นพระราชินีที่เรียกกันว่า โกยา จะต้องถูกฝังทั้งเป็น ส่วนโกยาหรือพระราชินีเมื่อสวรรคตก็มีการใส่น้ำยา และฝังในท่านั่งเช่นเดียวกัน โดยให้หันพระพักตร์เข้าหากษัตริย์อินคา เป็นแต่ฝัง ณ เบื้องซ้ายของทางเดินด้านข้างภายในโบสถ์ โดยนัยนี้ประชาชนเผ่าอินคาได้รักษาพระศพกษัตริย์ของตน ซึ่งสืบต่อตามลำดับกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้เห็นเป็นหลักฐาน
        มีเทพเจ้าชั้นนำอีก 2 คือ ปะจะกะมัค เทพเจ้าแห่งความร้อน และวิระโกจะ เทพเจ้าแห่งความชื้น ทั้ง 2 องค์นี้เป็นเทพผู้สร้างสรรค์ บางคนสันนิษฐานว่า เทพทั้ง 2 นี้ หมายถึงการเกี่ยวพันหรือผสมกันระหว่างชน 2 เผ่า แต่บางคนก็เห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงเพศหญิงและเพศชาย เทพเจ้าประจำฟ้าผ่า ฟ้าร้องก็ได้รับการบูชาในฐานะเป็นมุขมนตรีของพระอาทิตย์ สายรุ้งได้รับการบูชาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว และดาวพระศุกร์ก็ได้รับการบูชาในฐานะเป็นเทพเจ้าต่างหากออกไป มีการบูชาไฟ คือ จุดไฟไว้ที่แท่นบูชาเป็นประจำ และจะทำพิธีเปลี่ยนไฟใหม่เมื่อครบปี โดยใช้กระจกโค้งรวมแสงแดดให้เกิดไฟ
        มีลัทธิพิธีหลายอย่างในศาสนาอินคาที่คล้ายของคริสต์ เช่น พิธีล้างบาปให้แก่เด็ก พิธีสารภาพบาป พิธีบูชายัญเด็กโดยเพียงกรีดเอาเลือดออก เทียบด้วยพิธีสุหนัดในศาสนายิวและศาสนาอิสลาม แม้ในศาสนาคริสต์ พระเยซูเองก็ได้รับพิธีเมื่อเกิดได้ 8 วัน มีร่องรอยของการใช้ลูกบูชายัญเพื่อถ่ายบาปของพ่อในศาสนาอินคาว่าตรงกันกับเรื่องของอับราฮัม และไอแซก ในคัมภีร์ โอลด์ เทสตเมนต์ ของศาสนายิว และศาสนาคริสต์
       นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมที่คล้ายกับของคริสต์มากอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ อันประพรมด้วยเลือดแกะที่ถูกฆ่าบูชายัญของพวกอินคา ซึ่งมีคำสวดในพิธีกรรมว่า ผู้ใดกินซังกุ คือขนมปังศักดิ์สิทธิ์นี้ในบาป มีใจไม่แน่นอน พระบิดาคือพระอาทิตย์ก็จะลงโทษให้ประสบความลำบากยากแค้น แต่ผู้ใดกินขนมปังอย่างมีใจเดียว (ในพระบิดา) พระอาทิตย์และเทพเจ้าแห่งสายฟ้าก็จะแสดงความพอพระหฤทัย จะประทานลูกเต้าและความสุขสำราญตลอดปีทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่ต้องการด้วย ที่ว่าพิธีนี้คล้ายพิธีในศาสนาคริสต์นั้น คือ ในศาสนาคริสต์ มีพิธีกินขนมปังกับเหล้าองุ่น ด้วยถือว่า ขนมปังเป็นร่างกาย เหล้าองุ่นเป็นเลือดของพระเยซู ภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Holy Communion ซึ่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกใช้คำไทยว่า ศีลมหาสนิท นอกจากนั้นยังมีคำใกล้เคียงกันอีก 2 คำ คือ The Holy Eucharist และ The Lord's Supper ซึ่งทั้งฝ่ายโปรแตสแตนต์และฝ่ายโรมันคาทอลิกต่างก็มีพิธีนี้ด้วยกัน
        ชนเผ่าอินคานั้นเป็นเผ่ามนุษย์กินคน แต่เท่าที่ชาวผิวขาวได้รุกรานเข้าไปยึดครอง ก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นชนเผ่าที่มีอารยธรรมสูงสุดในบรรดาชนเผ่าโบราณในโลกซีกตะวันตก มีหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าประชาชนยุคเดียวกันในยุโรป อาฟริกา และตะวันออกใกล้
        ศาสนานี้เป็นประเภท พหุเทวนิยม คือนับถือเทพเจ้าหลายองค์


Credit >>> 
http://www.religions.mbu.ac.th/html/part1/p1821.htm
 loading...


โดย JeanZal2 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.ย. 54 19:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,999 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,999 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง