แนวข้อสอบ O-NET(รายวิชาสังคมศึกษา)

ลบ แก้ไข

 ข้อสอบโอเนตเศรษฐศาสตร์(ลองฝึกดูนะครับ)
 

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

 1. ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร
 2. การที่รัฐบาลเข้าแทรกแทรงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน
 3. การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้
 4. ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
 

สิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือ

(๑) ต้นทุน               (๒) ผู้บริโภค
(๓) กำไรสูงสุด         (๔) การแทรกแทรงของรัฐบาล
 

ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคือข้อใด

 1. สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ตนได้รับกำไรสูงสุดได้
 2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ
 3. สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตนต้องการ
 4. สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 

ความสามารถในทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในระดับใด

 1. ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. อาศัยชิ้นส่วนจากต่างประเทศนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
 4. รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนำมาใช้โดยตรง
 

ข้อใดเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

 1. การเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
 2. การขยายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง
 3. การจำกัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพานิชย์
 4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
 

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ

 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพของรัฐบาล
 2. เพื่อใช้จ่ายในกรณีงบประมาณขาดดุล
 3. เพื่อสร้างความมั่นคงของระบอบเศรษฐกิจ
 4. เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 

ในกรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด มาตราการในข้อใดไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้

(๑) ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ย                         (๒) รัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๓) ธนาคารพานิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อ          (๔) ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร
 

ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในปัญชีเดินสะพัด

(๑) ดุลการค้า   ดุลบริจาค   ดุลการชำระเงิน
(๒) ดุลบริจาค   ดุลบริการ ดุลการค้า
(๓) ดุลการชำระเงิน   ดุลบริการ   ดุลเงินทุน
(๔) ดุลการค้า   ดุลเงินทุน    ดุลบริจาค
 

นายเกษตรมีที่ดิน ๓๐ ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ที่ดินตามทฤษฎีใหม่ เขาจะต้องจัดสรรที่ดินเพื่อการขุดสระและการทำนาอย่างละกี่ไร่

(๑) ขุดสระ ๖ ไร่ ทำนา ๙ ไร่               (๒) ขุดสระ ๙ ไร่ ทำนา ๙ ไร่
(๓) ขุดสระ ๑๐ ไร่ ทำนา ๑๒ ไร่          (๔) ขุดสระ ๑๒ ไร่ ทำนา ๑๒ ไร่
  

ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม

 1. เอกชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งแบบผูกขาดและเสรี
 2. รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม
 3. มีกฏหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการขายของเอกชน
 4. มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
 

ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง
 2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
 3. ประชาชนมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น
 4. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
 ปัญหาข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
 1. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต และการขาดแคลนเงินทุน
 2. คุณภาพของการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ และต้นทุนการผลิต
 3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน และการเลือกวิธีการผลิต
 4. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต และการกระจายสินค้าบริการ
 

ข้อใดเป็นความได้เปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื่น

 1. บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 2. รัฐบาลและเอกชนต่างมีบทบาทในทางการค้าและการลงทุนได้ทัดเทียมกัน
 3. รัฐบาลและเอกชนต่างร่วมกันจัดสวัสดิการตามความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น
 4. รัฐบาลและเอกชนสามารถใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
 

การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้

 1. ธนาคารกลางประกาศรับซื้อคืนพันธบัตร
 2. ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฏหมาย
 3. เพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพานิชย์
 4. ผ่อนคลายการกำกับแผนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพานิชย์
 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากเขียวแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการประเมินใด

 1. มาตราฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
 2. มาตราฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 3. มาตราฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
 4. มาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 

การกระทำของบุคคลใดยึดหลักการสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. น้อยจัดสรรรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้
 2. หน่อยซื้อรถจักรยานมาใช้ในภาวะที่น้ำมันมีราคาแพง
 3. นกใช้จ่ายเงินเดือนที่ได้รับอย่างรอบคอบโดยออมไว้ส่วนหนึ่ง
 4. นิดซื้อสินค้าและบริการเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น
 

สถาบันการเงินใดใช้หลักประชาธิปไตยควบคุมการบริหารงาน

(๑) ธนาคารพานิชย์              (๒) บริษัทประกันชีวิต
(๓) กองทุนประกันสังคม       (๔) สหกรณ์ออมทรัพย์
 

การเปลี่ยนแปลงสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฏของอุปทาน

 1. ผลิตผลผักลดลงมาก เพราะอุทกภัยทำให้สวนผักเสียหาย ราคาผักจึงสูงขึ้น
 2. ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น พ่อค้าจึงสั่งน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาขายมากขึ้น
 3. ยอดจำหน่ายน้ำส้มคั้นสูงขึ้น เพราะมีผู้นิยมบริโภคเพิ่มขึ้น
 4. บ้านจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
 

ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด

 1. จำนวนผู้ซื้อเท่ากับจำนวนผู้ขาย
 2. ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย
 3. อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์
 4. ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามจำนวนที่ต้องการ
 

ณ ราคาระดับดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 1. โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
 2. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
 3. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
 4. ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
 

ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารรายได้และรายจ่ายของภาคเอกชนและภาครัฐบาลได้ถูกต้องที่สุด

 1. ภาคเอกชนเน้นประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ภาครัฐบาลเน้นการแสวงหารายได้มาใช้จ่าย
 2. ภาคเอกชนเน้นการแสวงหากำไร ภาครัฐบาลเน้นประโยชน์ส่วนรวม
 3. ภาคเอกชนเน้นการประหยัดรายจ่าย ภาครัฐบาลเน้นประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
 4. ภาคเอกชนเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ ภาครัฐบาลเน้นประโยชน์ของรัฐบาล
 

ในภาวะที่เศรษบกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตราการทางการคลังอย่างไร

 1. เก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มเงินคงคลัง
 2. ชะลอการปล่อยสินเชื่อ เพื่อลดหนี้ของประชาชน
 3. ใช้จ่ายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการผลิต
 4. กูยืมน้อยลง เพื่อลดภาระงบประมาณ
 

ข้อใดถือว่าเป็นมาตราการของนโยบายการค้าเสรี

(๑) เก็บภาษีขาเข้าในอัตราต่ำ                         (๒) ให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ
(๓) ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งไปขายประเทศยากจน            (๔) ให้นำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆได้ทุกชนิด
 

การที่ประเทศมีดุลการชำระเงินขาดดุล จะทำให้เกิดผลอย่างไร

(๑) การลงทุนต่างประเทศลดลง         (๒) ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง
(๓) ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มขึ้น              (๔) ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น
 
 

องค์กรระหว่างประเทศในข้อใดมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 1. องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิค
 2. ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา
 3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 4. องค์การการค้าโลก
 

การตัดสินใจในข้อใดไม่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

 1. จะปลูกข้าวหรือปลูกถั่ว
 2. จะปักผ้าด้วยมือหรือเครื่องจักร
 3. จะขุดสระน้ำตอนหน้าแล้งหรือหน้าฝนตก
 4. จะสร้างบ้านจัดสรรแบบมาตราฐานราคาต่ำหรือบบหรูหราราคาสูง
 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องเปรียบเทียบปัจจัยในข้อใด

 1. ราคาของทรัพยากรที่ใช้กับราคาตลาดของผลผลิต
 2. ทรัพยากรที่มีอยู่กับควมต้องการใช้
 3. ต้นทุนที่ประหยัดได้กับกำไรที่เพิ่มขึ้น
 4. ผลได้ที่คาดว่าจะได้รับกับต้นทุนค่าเสียโอกาส
 

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด

 1. ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้าเทคโนโลยี
 2. มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
 3. ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
 4. ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคามากขึ้น
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ บาทกับสร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
 1. ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่นๆ ได้ทันที
 2. ธนบัตรเพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
 3. สร้อยคอทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่า ๑,๐๐๐ บาท
 4. สร้อยคอทองคำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว
 

ถ้าพบว่า อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะต้องดำเนินมาตราการใด เพื่อชะลอเงินเฟ้อ

 1. ขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพานิชย์
 2. ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพานิชย์
 3. ลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง
 4. ลดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 

หลักการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. การทำกิจกรรมของเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
 3. การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
 4. การยึดถือแนวทางการพึ่งพาตนเอง
 

ผู้ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจในความหมายของเศรษฐศาสตร์

 1. นายเก่งตัดแผ่นหนังอยู่ในโรงงานผลิตรองเท้าได้ค่าตอบแทนวันละ ๒๕๐ บาท
 2. นายกล้าตกกุ้งปลามาทำอาหารทุกวัน ทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อกุ้งปลาอย่างน้อยวันละ ๓๐ บาท
 3. นายโชคแบ่งห้องพักให้เพื่อนคนงานเช่า โดยคิดค่าเช่าเพียงวันละ ๘๐ บาท
 4. นายสุขใช้กล้วยน้ำว้าในสวนมาทำเป็นกล้วยทอดขายที่หน้าบ้านได้รายได้วันละ ๒๐๐ บาท
 

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม

 1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 2. ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
 3. ลดการทุจริตรอร์รัปชันในการบริหารจัดการ
 4. สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนทำงานเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
 

ในการพิจารณากฏของอุปสงค์สินค้าชนิดหนึ่ง กำหนดให้ปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงได้

(๑)ราคาของสินค้าชนิดนั้น                       (๒) รายได้ของผู้ซื้อสินค้าชนิดนั้น
(๓) การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต           (๔) รสนิยมของผู้บริโภคสินค้าชนิดนั้น
 

เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดราคาขั้นสูงของน้ำมันถั่วเหลืองในตลาด

 1. เพราะไม่ต้องการให้มีการใช้น้ำมันถั่วเหลืองผลิตน้ำมันมากเกินไป จนทำให้ถั่วเหลืองมีราคาสูงกว่าราคาที่สมดุล
 2. เพราะไม่ต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค
 3. เพราะต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนการหากำไร โดยตั้งราคาขายสูง
 4. เพราะต้องการให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
 

ประเทศไทยนำเข้าสินค้าใดมากที่สุดในจำนวนสินค้า ๔ ชนิดนี้

(๑) ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช                (๒) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(๓) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ  (๔) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
 

ข้อใดแสดงว่าดุลการชำระเงินเกินดุล

 1. ดุลบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศมีค่าสุทธิเป็นบวก
 2. ดุลบัญชีเดินสะพัดมีค่าต่ำกว่าดุลบัญชีทุน
 3. ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมบัญชีทุนเคลื่อนย้ายได้ผลสุทธิเป็นบวก
 4. ดุลบัญชีเดินสะพัดลบดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้าย มีค่าสูงกว่าดุลบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ
 

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายประเทศเข้ามารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 1. ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราสูง
 2. ประเทศที่เคยเป็นประเทศสังคมนิยมหันมาทำการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
 3. การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น
 4. องค์การการค้าโลกมีนโยบายให้การสนับสนุน
 
 
 
 
 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใดและเปลี่ยนมาจากระบบใด ตามลำดับ
(๑) ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
(๒) ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่ผูกกับค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น
(๓)  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุ่นจำกัด
(๔) ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุ่นจำกัด
 โดย ส่องสร้างสังคม ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ม.ค. 54 23:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,579 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,579 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Watcharin Sinsomsak
IP : 183.89.99.***
เฉลยอ่ะครับ!
ลบ แจ้งลบ
โดย Watcharin Sinsomsak
IP : 110.169.198.***
ข้อเฉลยด้วยครับ!
ลบ แจ้งลบ
โดย Nook Blend
IP : 223.206.137.***
คำตอบอ่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง