พิชิตO-NETวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้ได้ภายใน 30 ชม.(กลุ่มสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม))

ลบ แก้ไข

 พิชิตข้อสอบ O - NET รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในกลุ่มสาระวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”

นายชลเทพ   ปั้นบุญชู*

บทนำ
            ในกลุ่มสาระวิชา “ศาสนานา ศีลธรรม จริยธรรม”นั้น ไม่ใช่เพียงการทำความเข้าใจต่อ พุทธศาสนา เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความเข้าใจต่อ ศาสนาอื่นๆ ด้วย ทั้งในแง่หลักธรรม ในแง่เชิงเปรียบเทียบจุดเหมือน จุดต่าง การนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ข้อสอบในกลุ่มนี้มักจะวัดในเชิงเนื้อหาสาระของหลักธรรมซึ่งมีความหลากหลาย และยังทดสอบเรื่องความเข้าใจต่อหลักธรรมเพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการทำข้อสอบให้สัมฤทธิผลจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย
 
ภาคสาระ

 1. ธรรมชาติของกลุ่มสาระวิชา “ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”
กลุ่มสาระวิชา “ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ๕ แกนหลักของรายวิชาสังคม ส่วนใหญ่ข้อสอบ มักออกในเรื่อง แนวคิดของหลักธรรม ทั้งในแง่ของนิยาม และความเข้าใจต่อเนื้อหาดังกล่าว ที่สำคัญยังมีลักษณะที่เป็น “ศานศึกษาเปรียบเทียบ[1]เพื่อสามารถเข้าใจจุดร่วมจุดต่างของคำสอนในแต่ละศาสนา ดังนั้นผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหาคำตอบจากการเปรียบเทียบได้
เนื้อหาในเรื่อง ศาสนา จะมีความยากก็คือ ความเข้าใจต่อ คำศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งแต่ละศาสนาจะมีความแตกต่างกันตามชื่อเรียก ภาษา และความหมาย แต่บางศาสนาก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากผู้เรียนเป็นคนที่สนใจภาษาทั้งภาษาไทย และอังกฤษก็มีส่วนช่วยต่อการทำข้อสอบสังคมในกลุ่มสาระนี้ได้ เช่น ตรีเอกานุภาพ หรือ ปรมาตมัน หรือ สัปปุริสธรรม ๗ คำศัพท์เหล่านี้ย่อมต้องมีพื้นในการแปลความจากภาษา บาลี สันกฤต ออกมาเป็นภาษาไทย ตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้คลำหาคำตอบได้เร็วยิ่งขึ้น
แม้ว่า O-NET จะแตกต่างจาก A-NET ตรงที่ การประยุกต์ใช้ ซึ่งจะพบว่า A-NET จะเน้นเรื่องความเข้าใจและประยุต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต แต่ข้อสอบ O-NET จะถามเพียงนิยามและความหมายเท่านั้น เห็นได้จากคำตอบนั้นค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มสาระอื่น ถามแบบตรงไปตรงมา ได้คำตอบโดยผ่านกระบวนการคิดเพียงชั้นเดียว จึงถือว่าไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องศาสนาจำเป็นจะต้องเข้าใจใน ๓ ส่วนสำคัญคือ ความเชื่อ หลักธรรม และ าวิถีปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาด้านศาสนา ทำให้แต่ละศาสนานั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผู้ทำข้อสอบจะต้องพึงเข้าใจต่อลักษณะดังกล่าวเพื่อรู้ขอบเขตของการวัดผล
 
คุณลักษณะที่โดดเด่นในกลุ่มสาระวิชา “ศาสนา”ที่พบในข้อสอบ (O-NET)
๑.๑ ทดสอบในเรื่องความเข้าใจต่อคำนิยามเรื่อง ศาสนา หรือจดจำใน หลักธรรมคำสอน ทั้งในแง่ ความหมาย และการนำไปใช้ ข้อสอบในลักษณะนี้อาจให้จำแนกลักษณะสำคัญทางศาสนาและการจดหลักธรรมผ่านรูปของ คำศัพท์เฉพาะทาง กับ ตัวอย่างที่อยู่ในตัวเลือก บางทีอาจมีความใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในประเภทของหลักธรรมเดียวกัน ส่วนนี้จะวัดว่าความจำของเรานั้นมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด กับ ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มหลักธรรมซึ่งจะอยู่ในหมวดที่ต่างกัน ในส่วนนี้จำง่ายกว่าส่วนแรก เพราะต้องจำอย่างละเอียด เทคนิคที่ช่วยในกลุ่มคุณลักษณะนี้ได้ต้องใช้การบันทึกแบบตัวย่อ หรือทำหัวเรื่อง(คำศัพท์เฉพาะ)กับหลักธรรม(ภาษาไทยที่ไม่ยาวมาก)ไว้ก็จะช่วยให้จำง่ายขึ้นไม่สับสน และครอบคลุมสามารถดึงไปใช้และแยกแยะความแตกต่างได้ง่าย นอกจากนี้หากใครมีความสามารถด้านภาษากับการจินตนาการทางภาษาก็จะยิ่งช่วยได้มากยิ่งขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าพื้นฐานที่สำคัญในกลุ่มสาระทางศาสนา ต้องเข้าใจหลักธรรม ในเชิงนิยามก่อน ซึ่งจะเป็นจำต้องแปลคำศัพท์ที่มีลักษณะเฉพาะทางให้เป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจ ตรงนี้จึงเป็นส่วนแรกที่จะทำให้ทิศทางในการเลือกมีความใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด
 
ตัวอย่างผู้ปกครองประเทศที่มีเล่ห์เหลี่ยม ฮ้อราษฎร์บังหลวง ขาดทศพิษราชธรรมในข้อใด (O-NET ปี ๒๕๕๐)
            (๑) ทาน                        (๒) อักโกธะ
            (๓) อาชชวะ                   (๔) อวิหิงสา
จะเห็นได้ว่าข้อนี้เป็นภาษา บาลี ซึ่งหากใครมีพื้นการเดารากศัพท์ทางบาลี สันกฤต ก็คงไม่ยากนั้น แต่ถ้าหากใครไม่มักทักษะทางภาษาหรือการเดารากศัพท์และจำหลักธรรมไม่ได้ ต้องคิดว่ายากแน่นอน ข้อนี้จึงขึ้นอยู่กับว้าใครหาคำตอบในรูปแบบไหน บางคนอาจใช้การจดจำ โดยท่องจำหลักธรรมมาเพื่อตอบสอบ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมักกว้างเกินไป และยิ่งจำมากก็ยิ่งสับสน เพราะต้องจัดความจำให้เป็นหมวดหมู่ กลุ่ม หรือคลังข้อมูล แต่ถ้าใช้เทคนิคที่ผู้เขียนเสนอจะทำให้ง่ายขึ้น
 
 

 1. ทานคือการให้ทาน สิ่งของ (ข้อนี้ไม่ใช่คำตอบแน่นอน)
 2. อักโกธะคือ อัก หรือ อ น่าจะแปลว่า ไม่ หมายถึงความไม่โกรธ (ข้อนี่ไม่ใช่คำตอบแน่นอน
 3. อาชชาวะข้อนี้บางคนอาจไม่ทราบคำศัพท์(ให้เว้นไว้ก่อนลองดูข้อ ๔)
 4. อวิหิงสาคือ อหิงสา แปลว่าเบียดเบียน วิ แปลว่า ไม่ปรกติ เช่นวิสามัญ รวมกัน คือไม่เบียดเบียน
ดังนั้นแม้ว่าบางทีเราจะไม่รู้ตัวแปลทั้งหมดแต่ก็พอที่จะคาดเดาได้ไม่ยากนัก คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ ๔
 
๑.๒  ทดสอบการเปรียบเทียบในลักษณะ ศาสนาเปรียบเทียบข้อสอบในลักษณะนี้อาจจะออกทั้งในส่วนของการเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของศาสนาต่างๆที่กำหนดให้อาจมี ๒ หรือมากกว่านั้น แต่จะต้องมี มากกว่า ๑ ศาสนาขึ้นไป ส่วนใหญ่เนื้อหาที่พบมักจะอยู่ในเรื่องของ หลักธรรม ลักษณะของศาสดา หรือลักษณะความแตกต่างทางศาสนาตามนิยามที่กำหนดเช่น เอกเทวนิยม พหุเทวนิยม อเทวนิยม รวมไปถึงจำแนกลักษณะสำคัญเพื่อเข้าใจเป้าหมายสูงสุดของหลักธรรมในแต่ละศาสนา
 
ตัวอย่างศาสนาใดมีความเชื่อเรื่องวันพิพากษา(O-NET ปี ๒๕๕๑)
(๑) พราหมณ์-ฮินดู                     (๒) อิสลาม-คริสต์
(๓) ฮินดู-อิสลาม                        (๔) คริสต์-พราหมณ์
            จากข้อสอบจะเห็นได้ว่าผู้ออกข้อสอบต้องการวัดในเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพิพากษา หากเราสังเกตจะพบว่า มีบางข้อตัวเลือกซ้ำกัน เช่น ข้อ ๑ กับ ข้อ ๓ มีศาสนา ฮินดู ซ้ำกันในตัวเลือกของข้อสอบ ส่วนข้อ ๑ และข้อ ๔ มี ศาสนา พราหมณ์ ซ้ำกัน ในตัวเลือกของข้อสอบ ดังนั้นมาดูคำว่า พราหมณ์ กับฮินดู มีความเชื่อเรื่อง วันพิพากษาหรือไม่ นั้นคำตอบคือไม่ เพราะ แม้ว่า พราหมณ์ ฮินดู จะเป็ยนศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าเหมือนกับข้ออื่นๆ(ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีวันพิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่ในศาสนา พรหมณ์ ฮินดู นั้นไม่มีความเชื่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่เชื่อในเรื่อง โมกษะ หรือ ปรมาตมัน ที่ร่างกายของคนเองเข้าไปรวมอยู่ในพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว จึงไม่เกี่ยวกับการพิพากษาบาปบุญครั้งสุดท้ายตามแบบศาสนาพระคัมภีร์เก่า หรือตามศาสนาในตะวันออกกลาง อย่าง อิสลาม และคริสต์ ที่มีต้นกำเนิดมาจากหลักธรรมเหล่านี้
            คำตอบที่ถูกคือ ข้อ (๒) อิสลามและคริสต์
 
 
๑.๓ ทดสอบเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของศาสนา หรือหลักธรรมที่สำคัญและเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับศาสนานั้น ข้อสอบในลักษณะนี้มักจะให้เราเข้าใจถึงจุดสำคัญของหลักธรรมในศาสนาดังกล่าว และการเข้าใจภาวะสูงสุดของการเข้าถึงหลักธรรมคำสอน ตรงส่วนนี้หากตีตารางเปรียบเทียบเพื่อหา เป้าหมายสูงสุด และหลักธรรมสำคัญก็จะทำให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น
ตัวอย่างความรักและความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด(O-NET ปี ๒๕๔๙)
(๑) ศาสนาอิสลาม                     (๒)ศานาคริสต์
(๓) ศาสนาฮินดู                         (๔) พระพุทธศาสนา
 
(๑) ศาสนาอิสลามเน้นเรื่องความศรัทธาต่อพระเจ้า ผ่านการละหมาด และการบริจาค หรือชะกาต การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัจน์
(๒) ศาสนา คริสต์ ความรัก การรวมกันของ พระเจ้า พระบุตร พระจิต ตรีเอกานุภาพ  อาณาจักรพระเจ้า บาปและการล้างบาป ความรัก
(๓) ศาสนาฮินดู วรรณะ ตรีมูรติ อาศรม ๔ ปรมาตมัน โมกษะ โยคะ
(๔) พระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ กฏแห่งกรรม ขันธ์ ๕ อริยสัจ ๔ มรรค ๘ 
ข้อ ๒ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
            ๑.๔ ทดสอบความรู้เรื่อง ประวัติศาสนา[2] ข้อสอบส่วนนี้อาจถามบุคคลสำคัญ ในศาสนาต่างๆ ว่ามีความสำคัยอย่างไรในทางประวัติศาสนา ส่วนใหญ่จะทดสอบเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งพุทธ อิสลาม คริสต์ และ ศาสนาฮินดู แต่เท่าที่สำรวจประวัติศาสตร์ศาสนานั้นรายละเอียดจะอยู่ที่พุทธประวัติเป็นหลัก แต่อาจมีศาสนาอื่นแทรกเข้ามาด้วย
 
ตัวอย่าง ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์คือข้อใด ( O-NET ปี ๒๕๕๑)
            (๑) ไคโร                        (๒) เมกกะ
            (๓) แบกแดด                 (๔) ปาเลสไตน์
            (๑) ไคโร อยู่ในอียิปต์ แม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องบางตอนที่สัมพันธ์กับศาสนายูดายแต่ก็ไม่ใช่ดินแดนศักดิ์ศิทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้แต่อย่างใด เพราะดินแดนนี้เป้นกลุ่มศาสนา อามอน รา ของอิยิปต์มากกว่า
            (๒) เมกกะ เป็นเมืองที่ไปประกอบพิธี ฮัจน์ของ ศาสนา อิสลาม ที่ ซาอุดิอารเบีย
            (๓) แบกแดด เป็นเมืองหลวงของ อิรัก น่าจะเป็นเมืองสำคัญสมัย เมโสดปเตเมีย กลุ่มศาสนา โซโรแอสเตอร์ในยุคโบราณ
            (๔) ปาเลสไตน์ คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์เก่า ปัจจุบันคือประเทศ อิสลาเอล แต่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเชื้อชาติและศาสนาอย่างรุนแรงที่ ฉนวน กาซา ดินแดนเยรูซาเลม
 
๑.๕ ทดสอบเรื่องการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อสอบในลักษณะนี้จะมีเนื้อหาไปในด้านจริธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ส่วนใหญ่เราจะต้องเข้าใจหน้าที่ของการมีศาสนาหรือศีลธรรมก่อน เพื่อที่จะรู้ว่าศานานั้นช่วยในการควบคุมหรือสร้างระเบียบทางสังคมขึ้นมาอย่างไร กรณีนี้ให้ลองจินตนาการตามตัวเลือกที่กำหนดและดูว่าข้อไหนเหมาะสมหรือสอดคล้องที่สุด ส่วนใหญ่แล้วมักจะให้เราเลือกสิ่งสำคัญสุด คือประโยชน์สูงสุดของการดำรงตามศีลธรรมจรรยา
 
ตัวอย่างข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(๑)ยึดมั่นในวัฒนธรรมของสังคม
(๒)มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
(๓)ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมของสังคม
(๔) ปฏิบัติตามระเบียบกฏเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม
ข้อนี้เป็นการถามเพื่อวัดและทดสอบด้านการนำหลักธรรมไปใช้ซึ่งเห็นชัดว่า การที่มีศีลธรรมจรรยา นั้นจะช่วยให้สังคมสงบสุข ซึ่งเป็นการควบคุมที่ดีกว่า กฏหมาย ข้อบังคับ เพราะเป็นการฝึกปฏิบัติจากข้างในหรือที่เรียกว่า มโนสำนึก จึงเป็นส่วนที่ติดตัวและยั่งยืน
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ๓
๑.๖ ทดสอบเรื่องวันสำคัญทางศาสนา ศาสนพิธีและข้อปฏิบัติของแต่ละศาสนาที่ควรรู้ข้อสอบในหมวดนี้ จะวัดความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมที่สำคัญในศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ มีวันมาฆบูชา ซึ่งเราจะต้องรู้ความสำคัญของวันดังกล่าวว่าสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไร หรือวัน Ester ของชาวคริสต์ เป็นต้น นอกจากนี้ควรจดจำเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น พิธีกฐิน มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไร กฐินมีกี่แบบ และต้องทำอย่างไรบ้าง หรือ ศีลมหาสนิท ศีลจุ่ม ทำอย่างไร เป็นต้น
 
 
 
ตัวอย่างในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร(O-NET ปี ๒๕๔๙)
            (๑) ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
            (๒) ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
            (๓) ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง คือเช้าเย็น
            (๔) ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
จากตัวอย่างข้อดังกล่าวจะเห็นว่าผู้ออกข้อสอบต้องความทดสอบเรื่อง การละหมาด ซึ่งเป็นศาสนกิจแบบหนึ่งของชาวมุสลิม โดยปรกตินั้นจะทำกัน ๕ ครั้งต่อวัน ไม่จำเป็นต้องทำที่มัสยิด เพราะว่าถ้ามีที่ที่จัดเตรียมละหมาดเช่นในห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือพื้นที่เฉพาะ ก็สามารถทำได้ และจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของนครเมกกะ ส่วนเรื่องอายุนั้นจะต้องมีอายุประมาณ ๑๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่เป็นโรคและห้ามผู้หญิงที่มีประจำเดือน)
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ๒
 
๒.เทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบกลุ่มเนื้อหารายวิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในข้อสอบกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (O-NET)
            ๒.๑ อ่านโจทย์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาคำสำคัญ ข้อสอบบางข้อมักปรากฏคำสำคัญเช่นเดียวกับกลุ่มเนื้อหาอื่นในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น แตกต่างจาก
หรือ มากที่สุด หรือ ยกเว้น หรือ ไม่ถูกต้อง คำเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการหาคำตอบได้เร็วขึ้นและใช้เทคนิคอย่างเหมาะสมสามารถเลือกคำตอบได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ในการข้อสอบลักษณะนี้เราอาจทำเครื่องหมายถูก ที่เราเห็นว่า ถูก ลงในตัวเลือก โดยใช้ดินสอหรือคิดในใจก็ได้(หากมีความชำนาญ) เพื่อดูลักษณะคำตอบทั้งในส่วนของความเหมือน ความต่าง ส่วนใหญ่ข้อที่แตกต่างจากข้ออื่น หรือไม่เข้าพวกจะเป็นคำตอบที่ถุกต้อง แต่หากเป็นคำว่า มากที่สุด เราจะต้องใช้ความรอบคอบเพราะตัวเลือกนั้นอาจมีข้อที่ใกล้เคียงกันถึง ๒ ข้อ ขึ้นไป ทำให้ตัดสินใจยาก ต้องลองจินตนาการตามเพื่อดูความเป็นไปได้ว่าข้อไหนเป็นไปได้มากที่สุด อาจให้น้ำหนักคะแนน หรือให้เป็น เปอร์เซ็น ก็ได้
            ๒.๒ ใช้เครื่องมือพิเศษเช่น ตาราง ชาร์ท หรือการวิเคราะห์แบบ แผนภูมิ กรณีนี้จะคล้ายกับ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในทางกลยุทธ ธุรกิจ ผู้เขียนมีความเห็นว่า เนื้อหาในเชิงศาสนาเปรียบเทียบจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคนี้ เพราะจะทำให้เห็นจุดร่วม จุดต่างได้ง่าย ที่สำคัญเวลาทบทวนเนื้อหาในกลุ่มเนื้อหา ศาสนา จำเป็นจะต้องทำเป็นตารางเปรียบเทียบก็จะช่วยทุ่นเวลาในการอ่านหนังสือทำให้เตรียมตัวได้ตรงตามเป้ามากที่สุด
            ๒.๓ ทำสรุปโดยจดหลักธรรมสำคัญภาษาเฉพาะ ความหมาย ตัวอย่าง ไว้โดยสังเขป (ไม่ต้องจดยาว) เพื่อที่จะจำลักษณะสำคัญได้ตรงจุด พยายามฝึกเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง จุดร่วม และเป้าหมายสูงสุดของหลักธรรม เพราะว่าสเนื้อหาเรื่องหลักธรรมมักจะใช้วัดผลในการสอบ O-NETส่วนใหญ่หากไม่มีการเตรียมการทำสรุปโดยย่อก็จะทำให้เสียคะแนนเนื่องจาก ไม่สามารถจำหลัดธรรมทั้งหมดได้ ควรจดให้มีลักษณะเป็นกลุ่ม หรือมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เช่น หลักธรรมที่มี ๔ ข้อ หรือ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต (แบ่งกลุ่มให้มีของทุกศาสนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง) 
 
๓. ข้อสังเกตที่ควรรู้
๓.๑ โจทย์บางข้อมีความซับซ้อน ใช้รูปแบบการบูรณาการหลายด้าน ข้อสอบในลักษณะนี้จะถามเพื่อเชื่อมโยง ระหว่างหลักธรรมหลายข้อ เพื่อหาความเหมือนจุดร่วม หรือมีคลามสอดคล้องกันทุกด้าน ดังนั้นต้องเข้าใจแบบองค์รวม ดูความสัมพันธ์ ปัญหาที่พบคือ การจดจำรายละเอียดเพื่อแยกแยะความแตกต่างหรือหาความสัมพันธ์ในหลายชั้น อาจมากกว่า ๒ ชั้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหรือ พยายามดูคำตอบทีละจุด เขียนเป็นชาร์ท หรือแผนภูมิ ว่าเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ก็จะช่วยให้หาคำตอบง่ายยิ่งขึ้น ข้อนี้อาจใช้ทำเวลานานเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ
๓.๒ในข้อสอบบางข้อนั้นอาจมีการทดสอบในเรื่องปลีกย่อยและเน้นรายละเอียดที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรม ซึ่งมีโอกาสนำเรื่องที่เราไม่รู้หรือไม่คิดว่าจะนำมาออกสอบแต่ข้อสอบในลักษณะนี้มีไม่มาก ผู้ที่อ่านมาละเอียดหรือมีเวลาเตรียมตัวนานก็จะทำได้ แต่หากผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยหรือจำมาสับสนก็จะไม่สามารถทำข้อนี้ได้  ดังนั้นพยายามจำแกนหลักให้ได้ก่อน และค่อยเชื่อมโยงไปสู่รายละเอียดย่อย เพื่อจะได้มีโอกาสเลือกคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด
 
๔. ตัวอย่าง เทคนิคแบบต่างๆ
 
๔.๑ ตัวอย่างรูปแบบตาราง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ “ศาสนาเปรียบเทียบ”
 

ศาสนา พุทธ ฮินดู คริสต์ อิสลาม
เป้าหมายสูงสุด นิพาน โมกษะ อาณาจักรพระเจ้า ดำรงชีวิตตามที่พระเจ้ากำหนดและรอวันพิพากษา
ความเชื่อ อเทวนิยม พหุเทวนิยม เอกเทวนิยม เอกเทวนิยม
 
 
๔.๒ ตัวอย่างรูปแบบแผนภูมิเพื่อปรับใช้เข้ากับการวิเคราะห์ข้อสอบสังคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ฮินดู
จุดร่วม
ละเว้นความชั่ว ทำความดี มีเมตา มีความรัก
มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อการหลุดพ้น(แตกต่างในรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ)

 
 
๔.๓ ตัวอย่างการเขียนแบบ จับคู่ เพื่อแยกแยะความเหมือน ความต่าง
 
พุทธ และ คริสต์
 
จุดเหมือน
การเข้าเป็นศาสนิกชน
                   ล้างบาป เหมือน พุทธมามะกะ
            การมีนักบวช
            การหลุดพ้น
                       
จุดต่าง
ความเชื่อเรื่องพระเจ้า
                        อเทวนิยม ต่าง เทวนิยม
 
๔.๔ ตัวอย่างวิเคราะห์แบบจุดเด่นหรือสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของศาสนานั้น
พุทธ
จุดเด่น
            อเทวนิยม
            นิพาน
            ไตรลักษณ์ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
            การเข้าเป็นพุทธมามะกะ
อิสลาม
จุดเด่น
            เอกเทวนิยม
            ศรัทธาต่อพระเจ้าในเรื่องชีวิตและคำสอน
            ชะกาต การบริจาค การละหมาด และ การประกอบพิธี ฮัจญ์
คริสต์
จุดเด่น
            เอกเทวนิยม
            ความรัก
            ตรีเอกานุภาพ
            ศีลมหาสนิท (ผูกพันธ์กับพระเจ้า)
            ศีลมหาจุ่ม (ศีลล้างบาป การเข้าเป็น คริสเตียน)
ฮินดู   
จุดเด่น
            พหุเทวนิยม
            โมกษะ
            อาตมัน(อัตตายึดถือตัวตน) ปรมาตมัน
            อาศรม ๔ โยคะ ๓(ทางแห่งการเข้าสู่พระเจ้า)         
 
 
 
 
 
 
 

 
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
            เนื้อหาในกลุ่มสาระเรื่องศาสนานั้นเราควรที่จะใส่ใจต่อ คำศัพท์เฉพาะทาง ในแต่ละศาสนา รวมไปถึงพิธีกรรม วิถีปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการออกข้อสอบ ดังนั้นจึงต้องทำสรุปโดยย่อของหลักธรรมแต่ละเรื่องว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความหมายและตัวอย่างประกอบ ก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะข้อสอบในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนัก ยกเว้นเรื่อง ศาสนาเปรียบเทียบและ การเชื่อมโยงหลักธรรมว่าสอดคล้องกันหรือไม่ กระบวนการในการหาคำตอบในข้อสอบที่มีลักษณะแบบนี้อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่อย่างไรแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในพื้นฐานของหลักธรรม หากมีเวลาควรทำ ชาร์ท แผนภูมิ หรือตาราง เพื่อหาจุดร่วม จุดต่างในหลักธรรม หรือลักษณะที่สำคัญของแต่ละศาสนา เพราผู้ออกข้อสอบมักให้เราเชื่อโยงความสัมพันธ์หรือความเป็นสากลในศาสนาแต่ละศาสนาได้ นอกจากนี้ก็ให้เราค้นหาความแตกต่าง หรือ เอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้น การแยกให้เป็นแผนภูมิหรือ ตาราง จะช่วยให้จำและเห็นความแตกต่างได้ง่ายขึ้น
          การวัดผลจะครอบคลุมหลายจุดเช่น ประวัติศาสนา หลักธรรม ศาสนาเปรียบเทียบ ศีลธรรมสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม นิยามคุณลักษณะศาสนา หรือ ความเข้าใจต่อหลักธรรม ดังนั้นการเตรียมตัวในเรื่องนี้ต้องอาศับ ความจำ เป็นหลัก แต่ลักษณะข้อสอบก็ใช้คำถามตรงไปตรงมาไม่มีความซับซ้อนมากนักหากเทียบกับกลุ่มสาระอื่นๆ จึงไม่ยากนักที่จะวิเคราะห์แต่ต้องอาศัยการจัดหมวดหมู่ และจดจำหลักธรรมสำคัญเพราะส่วนใหญ่มักจะละเลยต่อ คำศัพท์เฉพาะทาง เรื่องที่คิดว่าง่ายจึงกลายเป็นเรื่องยาก


 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
 

 1.  องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
(๑) ศาสดาและนักบวช                     (๒) รูปเคารพและศาสนสถาน
(๓) นักบวชและศาสนพิธี                   (๔) ศาสนพิธีและหลักคำสอน
 
(๒) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน ยกเว้น ข้อใด
(๑) หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า              (๒) หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
(๓) หลักจริยธรรมและศีลธรรม           (๔) หลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์
 

 1. พิธีที่ชาวนิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
(๑) ศีลกำลัง                                                (๒) ศีลมหาสนิท
(๓) ศีลล้างบาป                                (๔) ศีลมหาสนิท
 

 1. คำสอนใดในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากพราหมณ์ คือเรื่องใด
(๑) อัตตา                                        (๒) อนัตตา
(๓) ความหลุดพ้น                             (๔) การเวียนว่ายตายเกิด
 

 1. “พระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล”หมายความว่าอย่างไร
(๑) เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้      (๒) เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง
(๓) เป็นคำสอนที่ตรงกับศษสนาอื่น     (๔) ป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 

 1. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพาน
(๑) พระอุบาลี                                  (๒) พระอานนท์
(๓) พระธรรมวินัย                             (๔) พระมหากัสสปะ
 

 1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
(๑) ปัญจวัคคีย์                                (๒) ชฎิล ๓ พี่น้อง
(๓)พระเจ้าสุทโธทนะ                        (๔) อาฬดาบสและอุทกดาบส
 
 

 1. พืชนิยาม ในนิยาม ๕ ของสมุทัย หมายถึงกฏธรรมชาติ เรื่องใด
(๑) การสืบพันธุ์                                (๒) สิ่งไม่มีชีวิต
(๓) สภาพแวดล้อม                           (๔) การทำงานของจิต
 

 1. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
(๑) พระรัตนตรัยครบองค์สาม                        (๒) โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
(๓) พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตรนสูตร(๔) พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 

 1. ศาสนพิธีใด ไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
(๑) ทอดกฐิน                                   (๒) ถวายผ้าอาบน้ำฝน
(๓) ถวายสังฆทาน                            (๔) ถวายผ้าจำนำพรรษา
 

 1. ปัจจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
(๑) พระวัปปะ                      (๒) พระอัสสชิ
(๓) พระภัททิยะ                   (๔) พระมหานามะ
 

 1. “เวสสันดอนชาดก”ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
(๑) ทานบารมี                      (๒) ปัญญาบารมี
(๓) วิริยบารมี                       (๔) ศรัทธาบารมี
 

 1. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
(๑) อริยสัจ ๔                       (๒) อิทธิบาท ๔
(๓) สังคหวัตถุ ๔                  (๔) พรหมวิหาร ๔
 

 1. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเชีย และอินโดนิเชีย ส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
(๑) ซูฟี                                (๒) ชีอะฮ์
(๓) วาฮาบี                           (๔) ซุนนี
 

 1. เทวทูตที่นำองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนมาเป็นคัมภีร์อัลกุรอานมีชื่อเรียกว่าอะไร
(๑) อาลี                              (๒) มาลิก
(๓) ญิบรอฮีล                       (๔) อิซรออีล
(๑๖) พิธีชะกาต ของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
(๑) การให้อภัย                     (๒) การแบ่งปัน
(๓) ความยุติธรรม                 (๔) ความอดทน
 

 1. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ที่สุด
(๑)             ฤคเวท                           (๒) ยชุรเวท
(๓) สามเวท                         (๔) อถรรพเวท
 

 1. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของคริสตศาสนิกชนหมายถึงวันใด
(๑) วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์              (๒) วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
(๓) วันที่พระเยซูประกาศศาสนา         (๔) วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์
 

 1. พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง”เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงใคร
(๑) มนุษย์ทุกคน                              (๒) ผู้นบถือศาสนาอื่น
(๓) สาวกของพระเยซู                        (๔) คริสตศาสนิกชน
 

 1. ในพระพุทธศาสนา สิ่งใดเป็นมูลเหตุของการเวียนไหว้ตายเกิด
(๑) ชาติ                              (๒) ตัณหา
(๓) นามรูป                          (๔) อวิชชา
 

 1. การจัดกลุ่มธรรมในหลักอริยสัจ ๔ ในข้อใดไม่ถูกต้อง
 2. ทุกข์ ขันธ์ ๕                   โลกธรรม ๘
 3. สมุทัย – นิวรณ์ ๕          อุปาทาน๔
 4. นิโรธ-ปฏิจจสมุปบาท      กรรม  ๑๒
 5. มรรค-อปริหานิยธรรม ๗  มงคล ๓๘
 
 1. การใช้หลักโยนิโสมนสิการข้อใด สามารถดับทุกข์จากการหลงยึดติดในรูปกายได้มากที่สุด
 2. การคิดพิจารณาหาเหตุปัจจัย
 3. การคิดพิจารณาแยกเป็นส่วนประกอบ
 4. การคิดพิจารณาสามัญลักษณะ
 5. การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษและทางออก
 6. องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม หรือพหุเทวนิยม
(๑) ศาสดา              (๒) พิธีกรรม
(๓) ความเชื่อ           (๔) รูปเคารพ
 

 1. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสต์ศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู
(๑) เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า                      (๒) เป็นศาสดาผู้สอนศาสนาคริสต์
(๓) เป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษยชาติ(๔)เป็นผู้รับมอบบัญญัติ๑๐ประการจากพระเจ้า
 

 1. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนาคือข้อใด
(๑) หลักพระธรรมวินัย                      (๒) หลักพระธรรมาธิปไตย
(๓) หลักไตรลักษณ์                           (๔) หลักปฎิจจสมุทปบาท
 

 1. หากท่านจะไปฟังเทศน์มหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด
(๑) พุทธประวัติ                    (๒)มโหสถชาดก
(๓) เวสสันดรชาดก               (๔) มหาชนกชาดก
 

 1. คุณธรรมฝ่ายปัญญาที่ส่งเสริมการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในมรรค ๘ ได้แก่ข้อใด
(๑) สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ                (๒) สัมมาวาจา สัมมาวายามะ
(๓) สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ        (๔) สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ
 

 1. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาล้วนๆ โดยไม่มีองค์ประกอบเรื่อง บุคคล สถานที่ และเวลาอยู่ในพระคัมภีร์
(๑) พระสูตร                                    (๒) พระวินัย
(๓) พระมาลัย                      (๔) พระอภิธรรม
 

 1. กรานกฐินหมายถึงอะไร
(๑) การเตรียมงานทอดกฐินทั้งหมด     (๒) การเลือกพระภิกษุให้ครองผ้ากฐิน
(๓) การขึงโครงไม้และทอผ้าสำหรับเย็บจีวรถาวายพระภิกษุ
(๔) การที่สงฆ์ตัดเย็บจีวรแล้วมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครองจีวรดังกล่าว
 
 
 
 

 1. สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุด
(๑) ศรัทธา เหตุผล               (๒) เหตุผล ปัญญา
(๓) ศรัทธา ความเชื่อ            (๔) ความเชื่อและปัญญา
 

 1. การที่นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยประการใด
(๑) หลักเหตุผล                    (๒) หลักเสียงข้างมาก
(๓) หลักสิทธิเสรีภาพ            (๔) หลักความเสมอภาค* ติวเตอร์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้สนใจและค้นคว้าด้าน จินตภาพทางสังคมศึกษา และการบูรณาการทางสังคมศึกษา
[1] เป็นการเปรียบเทียบในแง่หลักธรรม ปรัชญา และศาสนพิธี ว่าแต่ละศาสนา มีความเหมือน(จุดร่วม)และความต่าง(จุดที่เป็นเอกลักษณ์อย่างร
[2] ส่วนใหญ่เนื้อหาในส่วนนี้มักจะถามเรื่องบุคคล เทวทูต สาวกคนสำคัญ หรือประวัติของบุคคลสำคัญของแต่ละศาสนา ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแค่พุทธประวัติเท่านั้น แต่หมายถึงอิสลาม ฮินดู และคริสต์ โดยเฉพาะคริสต์ และอิสลาม มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคน ดังนั้นจ้องจัดระเบียบข้อมูลให้ดี ทั้งในแง่ของประวัตินิกายและบุคคลสำคัญในนิกาย
 โดย ส่องสร้างสังคม ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.พ. 54 00:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 30,856 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 30,856 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง