วิทยาลัยสื่อ มช.

ลบ แก้ไข

คณะ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CAMT [College Of Art,Media And Technology]

แยกเป็น 3 เมเจอร์

1.การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปศาสตร์ บัณฑิต)

MMIT [Modern management and Information Technology]

2.เอนิเมชั่น (วิทยาศาสตร์ บัณฑิต)

ANI [Animation]

3.วิศวกรรมซอฟแวร์ (วิทยาศาสตร์ บัณฑิต)

SE [software engineering]

http://www.camt.info/th/

http://groups.google.com/group/camt-se

ข้อมูลการรับสมัคร Camt มช

ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาแอนนิเมชัน (กรณีพิเศษ)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาแอนนิเมชัน ในปีการศึกษา 2552จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ตามโครงการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง โดยสาขาวิชาจะเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการผลิตซอฟต์แวร์แอนนิเมชัน เกม และระบบเสมือนจริง ตามความต้องการในการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้เองภายในประเทศทั้งภาคราชการและภาคเอกชน และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนนิเมชันระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานด้านแอนนิเมชันอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ มีทักษะทางศิลปะและมีจินตนาการ สามารถวางแผนงานผลิตผลงานด้านแอนนิเมชันและเลือกใช้เทคโนโลยี เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ผลิตงานด้านแอนนิเมชันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์เรียนรู้จริงกับภาคอุตสาหกรรมโดยวิธีสหกิจศึกษา กับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์แอนนิเมชัน
การรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีรับตรงนี้ สาขาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
โดยจะมีการทดสอบความรู้ทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม และวิชาความถนัดทางแอนนิเมชัน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ถ้ามีผลงานทางด้านแอนนิเมชัน หรือ แฟ้มสะสมงาน หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมต่างๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. หลักฐานประกอบการสมัคร

ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป(ติดในใบสมัคร 1 รูปและนำมายื่นในวันสมัคร 2 รูป)
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาระเบียนถาวร (Transcript)
- สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร ที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวรฉบับสมบูรณ์
ใบรับรองแพทย์

4. การรับสมัคร

ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารมาที่คณะก็ได้

 

loading...


โดย bowse ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ย. 51 13:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 41,940 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41,940 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย momoyim
IP : 223.207.62.***
เกณการรับสมัคปี 54เหมือนกับปีก่อนไหม่ครับ........แล้วต้องมีพื้นฐานอะไรไหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย monome
IP : 118.175.29.***
อยากไปเรียน สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
ลบ แจ้งลบ
โดย Penguin__kikak
IP : 118.172.22.***

ไม่เปิดรับ สาขา การจัดการแล้วหรอค่ะ ????

ลบ แจ้งลบ
โดย bowse
IP : 202.28.25.***

ที่ตั้งวิทยาลัย อยู่ใน มช.นั่นแหละค่ะ ตรงข้ามกับ หอสมุด มช.

รู้สึกว่า จะหมดรอบนับตรงภาคเหนือไปเเล้ว

 เหลือแต่รอบ admission แต่จะมีเฉพาะ ของ se กับ animation นะคะ

ไม่มี MMIT ค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าที่ web ของวิทยาลัยได้เลยค่ะ

http://www.camt.cmu.ac.th/th/

ลบ แจ้งลบ
โดย PookLook_001
IP : 117.47.40.***
อยากทราบที่ตั้งของวิทยาลัย วันที่เปิดร้บสมัครค่ะยังไงช่วยบอกด้วยนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย - -
IP : 114.128.9.***
หมดเขตรับสมัครวันไหนคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง