อักษรเจริญทัศน์ ยกระดับคุณภาพหนังสือ

ลบ แก้ไข

 

อจท. นำร่องสร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนเพื่อการเรียนรู้ของเด็กไทย

 

 

         อักษรเจริญทัศน์  มุ่งมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย  โดยสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน ด้วยการยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนด้วยมาตรฐานใหม่ ทั้งในเชิงวิชาการ การออกแบบ รูปลักษณ์ และกระดาษที่ใช้ โดยหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน มาตรฐานใหม่ของ อจท.นั้น ครูผู้สอนจะได้รับหนังสือเรียนฉบับผู้สอน (สื่อช่วยสอน) เพื่อเสริมข้อมูลประกอบการสอน ภายใต้แนวคิด สะดวก สอนง่าย รู้จริง มั่นใจ ในขณะที่นักเรียนจะสนุกกับการเรียนด้วยรูปแบบการนำเสนอด้วยด้วยภาพและแผนผังความคิดที่เข้าใจง่าย กระตุ้นการเรียนรู้ โดยพิมพ์บนกระดาษมาตรฐานใหม่ ที่ให้ภาพพิมพ์สี่สีสวยงาม เก็บรักษาได้นานและอ่านสบายตา ทั้งนี้เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับการศึกษาอย่างแท้จริง

 

        นายตะวัน  เทวอักษร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้ผลิตหนังสือเรียนคุณภาพรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 75ปี เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพสื่อการศึกษาและหนังสือเรียนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลจึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยให้เป็น “ตำราเรียนแนวใหม่ ” ภายใต้นโยบายองค์กร “อจท. ผู้นำมาตรฐานการศึกษาใหม่” โดยในปีการศึกษาใหม่นี้ เราได้นำร่องยกระดับมาตรฐานใหม่ของหนังสือเรียน โดยเริ่มจากหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ครูผู้สอนจะได้รับหนังสือเรียนฉบับผู้สอน(สื่อช่วยสอน) ช่วยเสริมเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมตลอดทั้งเล่ม โดยมีอรรถบทขยายความทุกหน้าทุกบทเรียน อภิธานศัพท์ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยกิจกรรม และยังระบุวิธีประเมินผล มีตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย พร้อมข้อสอบมาตรฐานเพื่อรายงานผลการเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด สะดวก สอนง่าย รู้จริง และมั่นใจ

 

         ในส่วนของผู้เรียน อจท.ยังได้พัฒนาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาในมาตรฐานใหม่  ด้วยการเลือกใช้กระดาษมาตรฐานใหม่ สำหรับหนังสือเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งอจท.ได้ร่วมกับเอสซีจี  เปเปอร์ พัฒนาขึ้นมา โดยกระดาษใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ให้ภาพพิมพ์สี่สีสวยงามสมจริง เก็บรักษาได้นานโดยไม่เปลี่ยนเฉดสี และมีสีนวลอ่านสบายตา พร้อมทั้งยังปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหนังสือให้ทันสมัย มีวิธีนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพ แผนภูมิและแผนผังความคิด ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายขึ้นและทำให้นักเรียนสามารถจำเป็นภาพได้”

 

       นายพรชัย  วิทยาคุณสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน เอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของประเทศ กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของเอสซีจี เปเปอร์ คือการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากเราจะมองที่ความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการแล้ว เรายังมองไปจนถึงความต้องการของผู้ใช้งานปลายทางว่ากระดาษของเราจะมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขาได้อย่างไร กระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผูกพันกับชีวิตเด็กตั้งแต่เริ่มต้นและการที่เด็กมีความรู้ที่เข้มแข็งขึ้นก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมของเราในอนาคต เอสซีจี เปเปอร์ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลิตกระดาษที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทย นับเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่เริ่มจากการอ่านและการเรียนรู้ของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น ”

 

มาตรฐานใหม่ หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต (อญ.) / ฉบับประกันคุณภาพ หลักสูตรแกนกลาง 51 สะดวก สอนง่าย รู้จริง  มั่นใจ

            บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้สร้างสรรค์ทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ทันสมัย หลากหลายในทุกระดับชั้น ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 75 ปี ได้ปรับหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน มาตรฐานใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 สร้างสรรค์จากแนวคิดในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล ด้วยจุดมุ่งหมายของการสร้างมาตรฐานใหม่ทั้งในเชิงคุณภาพทางวิชาการ ความทันสมัย รูปลักษณ์ ความสะดวกต่อการสอน ความน่าสนใจในการเรียน ภายใต้แนวคิด สะดวก สอนง่าย รู้จริง มั่นใจ

  • สะดวก หนังสือเรียนฉบับผู้สอน (สื่อช่วยสอน) สำหรับการเตรียมการสอน พรั่งพร้อมด้วยเอกสารเตรียมความพร้อมสู่การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51 ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียน
  • สอนง่าย มีเนื้อหาสำหรับครูผู้สอนขยายความรู้เพิ่มเติมอยู่ในหนังสือเรียนฉบับนักเรียนทุกหัวข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในชั้นเรียน
  • รู้จริง อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม ตรงตำแหน่งเนื้อหาที่สำคัญตลอดเล่ม เสนอความรู้แบบบูรณาการเสริมสาระ ทุกหน่วยการเรียน อันประกอบด้วย อรรถบทขยายความทุกหน้าทุกบทเรียน อภิธานศัพท์ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยกิจกรรม
  • มั่นใจ ระบุวิธีประเมินผล พร้อมตัวชี้วัด มีตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย มีข้อสอบมาตรฐานเพื่อรายงานผลการเรียน

นอกจากนี้หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับอนุญาต/ฉบับประกัน มาตรฐานใหม่จาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ยังได้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา โดยสร้างมาตรฐานใหม่ที่เหนือชั้นกว่าหนังสือรียนทั่วไปทางด้านรูปลักษณ์ การนำเสนอและความน่าสนใจโดย

  • พิมพ์บนกระดาษปอนด์ออกแบบพิเศษEduCare ด้วยความร่วมมือในการพัฒนากระดาษโดยเฉพาะ จาก บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ ที่พัฒนากระดาษ รุ่น TextPro มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ที่จะทำให้หนังสือเรียนมีความสวยงามและคงทนมากขึ้น รวมทั้งสามารถถนอมสายตาให้แก่นักเรียน
  • พิมพ์ 4 สี มีความสวยงาม สมจริง ตลอดทั้งเล่ม
  • นำเสนอด้วยภาพ แผนภูมิ และแผนผังความคิด เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความน่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถจำเป็นภาพได้
  • มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่นำสู่แผนการเรียน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอดอื่นๆอีกหลากหลาย

บริษัท  อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพสื่อการศึกษาและหนังสือเรียนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล

 

อ.น้อง

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.พ. 53 13:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,507 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,507 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง