กฏหมายที่ดิน

ลบ แก้ไข

ประมวลกฏหมายที่ดิน หมวด11 ค่าธรรมเนียม มาตรา 103-106

มาตรา 103 ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การ รังวัดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการทำธุระอื่นๆ เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายคามที่กำหนด ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ในกรณี ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม มาตรา 58 ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเป็นค่าออกโฉนดที่ดิน ค่าออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ค่าหลักเขตที่ดิน และค่ามอบ อำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจแล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิในที่ดิน จะขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปก่อนแต่ยัง ไม่ชำเงินค่าธรรมเนียมก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้าง ชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้ปรากฏในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์นั้น ถ้าได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้ง แรกให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระในกรณี ออกโฉนดที่ดินตาม มาตรา 58ตรี ให้ได้รับยกเว้นค่า ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 8 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2521มาตรา 103ทวิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย์ที่บริจาคให้แก่ทางราชการ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมมาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดยประกาศคณะ ปฏิวัติฉบับที่ 16 พ.ศ. 2520มาตรา 104 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้ ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดย คำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตาม มาตรา 105เบญจการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใน กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่า ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคำนวณตามจำนวน ทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง

หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 รก. เล่ม 117 ตอนที่ 29 ก ลว. 1 เมษายน 2543

มาตรา 105 ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดี กรมการปกครองหรือผู้แทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน อธิบดี กรมโยธาธิการหรือผู้แทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการมาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5)ปี พ.ศ. 2534มาตรา 105ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอีกได้มาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534มาตรา 105ตรี นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม มาตรา 105ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ(1) ตาย(2) ลาออก(3) รัฐมนตรีให้ออก(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ เป็นบุคคลล้มละลาย(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่า กับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้นมาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534มาตรา 105จัตวา การประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ชี้ขาด มาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534มาตรา 105เบญจ ให้คณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้(2) ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ คณะกรรมการประจำจังหวัดเสนอเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดนั้น หรือในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้น(3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามที่กรมที่ดินขอความเห็น(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มอบหมาย ก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ได้ให้ความเห็นชอบตาม (2) แล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาและสำนักงานเขตหรือ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่มาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534มาตรา 105ฉ ให้มีคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคน ซึ่งคณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ และให้เจ้า พนักงานที่ดินจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทน กรมสรรพากร เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่เกินสามคน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานกลางประเมิน ราคาทรัพย์สินเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการให้นำ มาตรา 105ทวิ มาตรา 105ตรี และ มาตรา 105จัตวา มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดโดยอนุโลมมาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534มาตรา 105สัตต ให้คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมีหน้าที่ พิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้ง อยู่ในเขตจังหวัดนั้น หรือในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย

์ มาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534

มาตรา 105อัฏฐ เมื่อได้มีการประกาศกำหนดราคาประเมิณ ทุนทรัพย์สำหรับเขตจังหวัดใดไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่าราคาที่ ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่หนึ่ง ท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้นแตกต่างจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ ประกาศกำหนดไว้มากพอสมควร ให้คณะอนุกรรมการประจำ จังหวัดนั้น พิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับท้องที่ นั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์โดยเร็วมาตรา 106 (ถูกยกเลิกทั้ง มาตรา )

มาตรานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรานี้ ได้ถูกยกเลิกไปและให้นำข้อความใหม่มาใช้บังคับโดย มาตรา 5 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2534

ข้อมูลมาจาก=www.kodmhai.com

 
 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 มี.ค. 51 10:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,787 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,787 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง