มหาวิทยาลัยศิลปกร

ลบ แก้ไข

 

 

 

 


ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

   สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ( เพิ่มเติม )

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2549

……………………………….

 

                                สืบเนื่องจากคณะมัณฑนศิลป์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2549 ปรากฎว่าได้นักศึกษาใหม่มาจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัครอีกทั้งมีผู้ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สามารถยื่นสมัครสอบได้ทัน ดังนั้นเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่พลาดการสมัครสอบในครั้งที่ผ่านมา  คณะมัณฑนศิลป์จึงได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้

 

1.              จำนวนที่รับเข้าศึกษา

-  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 45 คน  

 

2.              คุณสมบัติผู้สมัคร

 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

-     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  สาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบ  หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในกรณีที่จบสาขาวิชาอื่น นอกเหนือจากด้านศิลปะและการออกแบบ )

 

3.              การขอใบสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถรับใบสมัครได้ดังนี้ .-

                3.1 ดาวน์โหลด

จากระบบอินเตอร์เน็ตที่   www.decorate.su.ac.th และ www.su.ac.th

3.2 ด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาคารคณะมัณฑนศิลป์  ห้อง 508 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โทรศัพท์ 0-2222-5874 และ 0-2623-6115-22  ต่อ 1293  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งวันที่  2 มิถุนายน  2549 ระหว่างเวลา  9.00  น. – 17.00 น.  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

4.              กำหนดการรับสมัครสอบ

4.1       การยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
2   มิถุนายน  2549   และค่าธรรมเนียมการสมัครรายวิชาละ  300  บาท

4.2       การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

 

                      ชื่อบัญชี       โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

                      เลขที่บัญชี    015-2-24061-6

                      ธนาคาร        นครหลวงไทย          สาขา       ท่าพระจันทร์

 

5.              หลักฐานประกอบการสมัคร

5.1      ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์  ติดรูปถ่ายเรียบร้อย

5.2      หลักฐานการศึกษา สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ/หรือสำเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.3      รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป)

5.4      สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

หลักฐานตามข้อ 5.2 – 5.4  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อผู้สมัครและรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้สมัครส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้น  ถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิในการสอบคัดเลือก โดยคณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทุกกรณี

 

6.              หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

6.1      ต้องเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50 คะแนน ในวิชาเฉพาะทักษะการออกแบบเครื่องแต่งกาย

6.2  ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องได้รับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย             

 

7.   กำหนดวันและเวลาสอบ 

ในวันที่   5 มิถุนายน 2549     คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน   เขตพระนคร   กรุงเทพ  10200

                       

วันจันทร์ที่  5 มิถุนายน 2549

09.00 – 12.00 น.

ทักษะการออกแบบเครื่องแต่งกาย

 

13.00 – 16.00 น.

 

  สอบสัมภาษณ์

 

                         

8.   อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

                                ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด พร้อมกระดานรองเขียน ขนาดประมาณ  40  x 55 ซม. มาเอง   ยกเว้นกระดาษวาดเขียน 

วิชาออกแบบเฉพาะสาขาวิชา  ให้ใช้สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีแท่ง สีเมจิ ดินสอสี

 ใช้สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามความถนัดและอุปกรณ์ทางศิลปะและเทคนิคสีตามความเหมาะสม  ยกเว้น  สีสเปรย์และพู่กันลม (Air Brush)

 

9.         ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

                                ในวันที่   5 มิถุนายน  2549    คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  หรือประกาศผลทางอินเตอร์เน็ต  www.su.ac.th

 

10.         กำหนดการรายงานตัว

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันที่

7  มิถุนายน  2549  เวลา 09.00  .    กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

                                เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   มีดังนี้.-

1.             บัตรประจำตัวผู้สอบ

2.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาวุฒิบัตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก   ต้องชำระเงินในวันรายงานตัวยืนยันสิทธิเป็น

จำนวน 15,000 บาท ทางคณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินให้ผู้มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

                    ทั้งนี้หากผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

                                                                ประกาศ      วันที่   23  พฤษภาคม   พ.ศ. 2549

 

 (ลงนาม)      วัฒนพันธุ์    ครุฑะเสน

 

(อาจารย์วัฒนพันธุ์    ครุฑะเสน)

                                                                                     คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2549

เลขที่ประจำตัวสอบ                                                                                                                          รูปถ่ายหน้าตรง

-                                                                                                                                 ขนาด 3 x 4 ซม.

(มหาวิทยาลัยกำหนด)          

 

   โปรดศึกษาระเบียบการสอบ และกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง   ทำเครื่องหมาย  ü  ลงในช่อง

                       

เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครตามทะเบียนบ้าน                                              

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (นาย, นางสาว)…………………..….. ……..………………….............เพศ  ชาย              หญิง

เชื้อชาติ……………………….……….……… สัญชาติ……………..…………….…… อายุ………….……………ปี

ชื่อ-สกุล บิดา…… ………………………………………   เชื้อชาติ  …………………… สัญชาติ …………………….

ชื่อ-สกุล มารดา… ………………………………………   เชื้อชาติ  …………………… สัญชาติ …………………….

ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร  บ้านเลขที่  ……………….    หมู่ที่   ……………    ซอย…………………………………….

ถนน ……….……………………  แขวง/ตำบล ……….…………………… เขต / อำเภอ ……….……………………

จังหวัด  ……….……………………  รหัสไปรษณีย์  ……….……………… โทรศัพท์ …….…………………………

สถานภาพทางการศึกษา

            กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

            สถาบันการศึกษา / วิทยาลัย ………….. ……… ……… …… อำเภอ ………………… จังหวัด ……………………

            จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา  …………………  

 
โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 มี.ค. 51 13:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,831 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,831 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ดารณี
IP : 203.113.101.***
จะหาใบสมัครของคณะอื่นนะมีใหม
ลบ แจ้งลบ
โดย หนูนิด
IP : 58.10.84.***
เอาคะแนนเกรดเฉลี่ยเท่าไหรค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง