อาชีพอิสระ

ลบ แก้ไข

การประกอบอาชีพอิสระดีอย่างไร
1. เป็นเจ้านายตนเอง ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่
2. กำหนดการทำงานเอง
3. รับผิดชอบกิจการเองทั้งหมด
4. สามารถตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่
5. รายได้ไม่จำกัด
คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
1. กล้าเสี่ยง อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว
จึงต้องมีการลงทุน ในขณะที่ตัวเป็นลูกจ้าง ไม่ต้องลงทุนอะไร
ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าผลลัพท์จะออกมา
อย่างไร ดังนั้น ก่อนที่จะตกลงใจประกอบ อาชีพใด จึงต้อง
พิจารณา วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน
2. มีความคิดสร้างสรรค์
การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบ
ใด ๆ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง
ฉะนั้นในการ ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ สามารถทำได้อย่างมีอิสระ
เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร ในการดำเนินธุรกิจ
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธุรกิจแต่ละประเภทต้องการ การตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ในภาวะการณ์ที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ธุรกิจบางประเภท สามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนั้น
ผู้ประกอบอาชีพอาชีพอิสระจึงต้องมีความมั่นใจ เพื่อจะได้พา
ธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้
4. อดทน ไม่ท้อถอย
การประกอบอาชีพทุกอย่างย่อมมีทั้งกำไร และ ขาดทุน โดยเฉพาะ
เมื่อเริ่มประกอบการใหม่ ๆ จะต้องประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพจึงต้องพร้อมที่จะ
รับข้อผิดพลาด และนำมาแก้ไขด้วยความอดทน
5. มีวินัยในตนเอง การประสบความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งเราเป็นเจ้าของ
กิจการเอง จำเป็นจะต้องมีวินัย มีกฎระเบียบการทำงานต้องสม่ำเสมอ
ถ้าขาดวินัยการประกอบอาชีพก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จ การเป็น
ผู้มีวินัย นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทเพราะ
วินัยจะเป็นสิ่งที่คอยกำหนดให็ผู้ประกอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่มีเกียรติหรือไม่ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้อง
รักในงานที่ทำ และให้เกียรติกับงานนั้น ๆ เสมอ
7. มีความรู้ การประกอบอาชีพอิสระ
จะต้องรับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ประโยชน์ของการรับรู้ข่าวสารจะ
ทำให้สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ผลที่ได้ก็คือกำไร
8. มีมนุษย์สัมพันธ์
การประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีเพื่อผลประโยชน์
ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลรอบข้างหรือคู่แข่งขัน
ก็ตาม เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี จะทำให้มีความคล่องตัว
ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี
9. มีความซื่อสัตย์
ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า
การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือ
บริการและกลับมาใช้บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุด เพื่อผลประโยชน์
ต่อธุรกิจ และต่อตนเองในที่สุด
10. มีความรู้พื้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ
การที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรได้รู้จักสิ่งที่จะทำอย่างน้อย
ให้รู้ว่าทำจากอะไร ซื้อวัตถุดิบ จากไหนตลาดอยู่แหล่งใดและหาก
ต้องการทราบข้อมูล
 
ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
ปัจจัยของการเริ่มต้นประกอบอาชีพอิสระ คือ จะทำอาชีพอะไร
ต้องรู้อะไรต้องเตรียมตัวอย่างไร ดังนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยหลัก
ที่สำคัญก่อนเริ่มการประกอบอาชีพอิสระ
ปัจจัยแรก = คือทุน
ทุนคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยพื้นที่ของการประกอบอาชีพ
โดยจะต้องวางแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
ทราบว่าจะต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไร แล้วพิจารณาว่า
มีเงินทุนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด
อาจได้จากการรวมหุ้นลงทุนกันในหมู่ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง
หรือการกู้ยืมจากหน่วยราชการ หรือสถาบัน การเงินต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามในระยะแรกไม่ควรลงทุนมากเกินไปเนื่องจาก
ยังไม่ทราบความต้องการของตลาดที่แท้จริง
ปัจจัยที่สอง = คือความรู้
หมายถึง ความรู้ในงานอาชีพที่จะมาประกอบอาชีพหากไม่ต้อง
ศึกษาและฝึกฝนขวนขวายหาความรู้ โดยการเรียนจากสถาบัน
ที่ให้ความรู้ด้านอาชีพ ซึ่งมีทั้งของรัฐบาล และเอกชน หรือสมัคร
เรียนกับชมรมต่าง ๆ หรือทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่น หรือทดลอง
ปฏิบัติด้วย ตนเอง เพื่อให้มีความรู้ เกิดทักษะ ความชำนาญ
และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
ปัจจัยที่สาม = คือการจัดการ
เป็นความสามารถในการบริหารงานของแต่ละบุคคลในการ
จัดการเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน การทำงานในเรื่องคน เงิน เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
กระบวนการทำงานต่าง ๆ
ปัจจัยที่สี่ = คือการตลาด
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะ หากสินต้าและบริการ
ที่ผลิตขึ้นไม่เป็นที่ติดหู ติดตาของผู้บริโภค ก็ถือว่ากระบวนการ
ทั้งระบบไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถแปรสินค้า
และบริการเหล่านั้นให้เป็นตัวเงินได้ ดังนั้นการวางแผนการตลาด
ซึ่งใน ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จึงควรได้รับการสนใจในการพัฒนา
เทคนิคด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย
 
ขอบคุณที่มา : http://www.cdd.moi.go.th/Mahadthai/Work1.html
 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 เม.ย. 51 11:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,558 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,558 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย คนงาม
IP : 222.123.69.***
อยากได้แฟน
ลบ แจ้งลบ
โดย ...
IP : 118.172.128.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เรา
IP : 118.172.128.***
ลบ แจ้งลบ
โดย กวาง
IP : 203.172.213.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง