GAT - PAT คืออะไร

ลบ แก้ไข

GAT / PAT คืออะไร

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
              1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
              2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
              1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
              2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
              3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
              4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
              5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
              6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
              7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

การสอบ GAT และ PAT
          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วย
1. GPAX 20%
2. O-NET 30%
3. GAT 10-50%
4. PAT 0-40%
รวม 100 %
          และได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT พร้อมค่าน้ำหนักในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 องค์ประกอบ Admissions ปี 2553 รายกลุ่มสาขาวิชา


ความหมาย
         • GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**
         • PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test)
ประกอบด้วย

              1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
              2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
              3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
              4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
              5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
              6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
              7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

การสมัครสอบ o­nline
         วิธีการสมัคร o­nline
      1) เข้าเว็บไซต์ สทศ.
http://www.niets.or.th/
      2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://www.gatpat.niets.or.th/
      3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”
         จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)


 คำถาม – คำตอบ  GAT / PAT  

   1.  องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ Admissions กลาง ในปีการศึกษา 2553 มีอะไรบ้าง   
       ตอบ       1.  GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือเทียบเท่า            20%
                    2.  O-NET (8 กลุ่มสาระฯ)                                                                 30%
                    3.  ความถนัดทั่วไป (GAT)                                                                10-50%
                    4.  ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)                                           0-40%
                         รวม                                                                                        100%  
     
  2.  ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คืออะไร   
       ตอบ       การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน
                                ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา    50%
                                ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                          50%  
     
  3.  ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  (PAT) คืออะไร   
       ตอบ       ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆประสบความสำเร็จ  
     
  4.  ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) มีกี่ประเภท   
       ตอบ       มี 7 ประเภท คือ
                PAT 1 ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                           (1) ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ พีชคณิต เรขาคณิต Calculus สถิติ ฯลฯ
                           (2) ความถนัดในการเรียนคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ เช่น การคิดแบบนักคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
                                 การอ่านเรื่องทางคณิตศาสตร์แล้วเข้าใจแก้ปัญหาตามกระบวนการคณิตศาสตร์ เป็นต้น

                PAT 2 ได้แก่ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                           (1) ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ที่จะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ความรู้ในเรื่องเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ earth science, ICT เป็นต้น
                           (2) ความถนัดในการเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จเช่นการคิดแบบ นักวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

                PAT 3 ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                            (1) ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์สำเร็จ เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น
                            (2) ความถนัดในการเรียนวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ เช่น การคิดแบบวิศวกร การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เป็นต้น

                PAT 4 ได้แก่  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                            (1) ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สำเร็จ เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม ฯลฯ
                            (2) ความถนัดในการเรียนในคณะสถาปัตย์ในมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ เช่น มองเห็นภาพ 3 มิติในใจ การออกแบบ ฯลฯ
                PAT 5 ได้แก่ ความถนัดทางครู ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                            (1) ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สำเร็จ เช่น ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
                            (2) ความถนัดในการเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สำเร็จ หรือแววในการจะเป็นครู เช่น ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ทักษะสื่อสารรู้เรื่อง ฯลฯ    
                PAT 6 ได้แก่ ความถนัดทางศิลปะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                            (1) ความรู้ในทฤษฎีทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และความรู้อื่นที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนในคณะศิลปกรรม หรือที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จ
                            (2) ความถนัดในการเรียนศิลปะ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

                PAT 7 ได้แก่ ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                            (1) ความรู้เรื่องไวยากรณ์ หลักภาษา วรรณกรรม วรรณคดี ฯลฯ
                            (2) ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน สรุป ย่อความ ขยายความ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ฯลฯ
                            มี 6 ภาษา คือ  ก) ภาษาฝรั่งเศส   ข) ภาษาเยอรมัน   ค) ภาษาญี่ปุ่น  ง) ภาษาจีน  จ) ภาษาบาลี  ฉ) ภาษาอาหรับ
  
     
  5.  ใครคือผู้ออกข้อสอบ   
       ตอบ       อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย  
     
  6.  สอบกี่ครั้ง ๆ ละ กี่ชั่วโมง กี่คะแนน   
       ตอบ       - GAT สอบ 3 ครั้งต่อปี คะแนนเต็ม 300 คะแนน สอบ 3 ชั่วโมง
                    - PAT สอบ 3 ครั้งต่อปี คะแนนเต็ม 300 คะแนน สอบ 3 ชั่วโมง  
     
  7.  สอบเมื่อไร   
       ตอบ        สอบเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม พ.ศ.2552 (ตามที่ประชุม ทปอ. ระบุ)  
     
  8.  ครั้งแรกจะสอบเมื่อไร   
       ตอบ        สอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2552  
     
  9.  มีตัวอย่างข้อสอบหรือไม่   
       ตอบ        มี อยู่บนเว็บไซต์ สทศ.  
     
  10.  คะแนน GAT และ PAT เก็บไว้ได้กี่ปี   
       ตอบ       2 ปี เลือกคะแนนที่ดีที่สุด  
     
  11. ใครจัดสอบ GAT และ PAT   
       ตอบ       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
     
  12.  สมัครอย่างไร   
       ตอบ       สมัคร o­nline ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
http://www.niets.or.th/   
     
  14.  สอบ GAT และ PAT ที่ไหน   
       ตอบ       ที่สนามสอบทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครว่าอยู่จังหวัดใด  
     
  15.  จะประกาศผลสอบเมื่อใด   
       ตอบ       ภายหลังจากการสอบ 2 เดือน  
     
  16.  สอบ GAT และ PAT ได้กี่ครั้ง   
       ตอบ       มีการจัดสอบปีละ 3 ครั้ง แต่คะแนนเก็บไว้ได้ 2 ปี เท่านั้น  
     
  17.  เสียค่าสมัครสอบเท่าใด   
       ตอบ       ค่าสมัครวิชาละ 200 บาท  
     
  18.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ   
       ตอบ       จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.5 – ม.6 หรือเทียบเท่า และ/หรือเป็น    นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แล้วเท่านั้น  
     
  19. ในการสอบ PAT กำหนดมั้ยคะว่า จะสอบได้กี่ PAT ต่อคน   
       ตอบ       แล้วแต่สาขาที่นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยว่า ต้องการ PAT อะไรบ้าง  
     
  20. ถ้านักเรียน ม.6 ปีนี้ ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว ในปี 2552 จะกลับมาเข้ามหาวิทยาลัย โดยกลับมาสอบ GAT / PAT  ได้หรือไม่   
       ตอบ       ได้ ระบบ Admissions ปี 2553 เป็นต้นไป ทุกคนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องมีคะแนน O-NET/GAT/PAT  
     
  21. ถ้านักเรียน ม.6 ปีนี้ ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว ในปี 2552 จะกลับมาเข้ามหาวิทยาลัย โดยกลับมาสอบ GAT / PAT  ได้หรือไม่
  
       ตอบ       ได้ ระบบ Admissions ปี 2553 เป็นต้นไป ทุกคนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องมีคะแนน O-NET/GAT/PAT

 

 

loading...


โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 พ.ค. 52 10:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,201 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,201 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Pum-puy Wanvipa
IP : 14.207.240.***
ถ้าจะเรียนต่อปวส.จำเป็นจะต้องสอบGAT,PATไหมคะ และGAT,PAT จำเป็นต้องสอบทุกคนไหมคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.78.***
ติวข้อสอบPAT ศิลปกรรม โดยรุ่นพี่ทีม ป.โท จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์
สอนตัวต่อตัวที่บ้านของน้องๆ ในเวลาหรือสถานที่ ที่น้องๆสะดวก
รับรองผลสอบติดคณะศิลปกรรมและสถาปัตย์ จุฬาทุกคน กว่า 5 รุ่นเเล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tutor-land.com หรือ 083-816-6872 true หรือ 082-672-1222 อื่น

ลบ แจ้งลบ
โดย หนูเจน อิหนูติดรั่ว
IP : 27.55.156.***
เรียนกศน. ต้องสอบ Gat Pat ไหมค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Jame Goonner
IP : 110.77.196.***
ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Patipat Neww
IP : 115.87.95.***
เรียนอาชีวศึกษาต้องสอบ GAT-PAT มั้ยครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
IP : 118.172.30.***
ช่วยกันคนละไม้ละมือ สร้างการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศไทยของเราให้เป็น "สังคมแห่งการเรียนรู้" เพียง กด like ที่ Page http://fb.com/sciencemjupage และกด Share (แชร์) ให้เพื่อนด้วยนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศิริพร สิงหจินดาวงศ์
IP : 119.46.151.***
GPAX ของเด็กที่ไปโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี คิดยังไงคะ และเด็กกลุ่มนี้ สามารเลือกคณะแพทย์โดยไม่เรียนซ้ำชั้นได้ไหม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง