แบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลบ แก้ไข

บทที่ 1

บทนำ

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 

                ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย จากเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญใน   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข            มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสร้างคน สร้างงาน เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นการสร้างชาติให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสร้างชาติ ปรับโครงสร้างและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างคน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู้และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างงาน สร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่กับการทำงาน กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอำนาจตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  http :// super vis- nited.blogspot.com/2008/07/2542.html.  2551) จึงเห็น สมควรกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น กำหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 12 ปีสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นช่วงชั้นละ 3 ปี ช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และช่วงชั้นที่ 4 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐาน     การเรียนรู้ที่เข้มขึ้น ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้

                ในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้ความสอดคล้องกับมาตรฐานสาระการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้พิจารณาถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 พบว่า พื้นฐาน ความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตามสาระที่ 1 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสม และมาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการสนทนา การเขียน และสื่อสาร ข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ  (ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน ภาคผนวก ช)             

                ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นอัตโนมัติ (Automated Basic Skill) ดังที่ Ellen D. Gagne, Carol Walker Yeakovich and Frank R. Yekovich. (1993 :178) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่เราจะพบว่าผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถที่จะโต้ตอบกับเจ้าของภาษาเมื่อถูกถามเรื่องเส้นทางได้ หรือ แม้แต่สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลวของการประมวลผลข้อมูล (The Human Information Processing System) ของการเรียนรู้ด้านภาษาของมนุษย์เลยก็ว่าได้   หากผู้เรียนไม่สามารถเรียกกลับคืนความรู้ (Retrieval) ในหน่วยความจำระยะยาว (Storage and long-term Memory) มาช่วยตอบสนอง (Response) เพื่อแก้ไขสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับที่ ศิริลักษณ์  ลิ้มภักดี  (2542 : 1) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนั้น มักเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป หรือเป็นภาษาวิชาการที่จะพบในเอกสารวิชาการต่างๆ เท่านั้น แต่จะหาหนังสือ ตำรา หรือหลักสูตรเฉพาะทางที่ช่วยปูพื้นฐานทางภาษาที่ใช้ในการทำงานให้แก่ผู้เรียนได้น้อยมาก ทั้งๆ ที่ผู้เรียนมีความต้องการในส่วนนี้สูง การมีพื้นฐานทางภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้จบการศึกษาเกิดความคุ้นเคยและมั่นใจ เมื่อจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เริ่มปฏิบัติงานไม่เกิดความรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในโลกใหม่โดยสิ้นเชิง

                เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ จึงความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากแบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทักษะ เพราะนอกจากจะช่วยให้ครูผู้สอนสอนง่ายขึ้น ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ดังเช่นแนวคิดของ  (เชาวนี  เกิดเพทางค์ (2524 : 17) ; วีระ ไทยพานิชย์.  (2528  : 11) ไพรัตน์ อนุพันธ์ (2535 : 26) ; อ้างอิงจาก จิตวิทยาการเรียนรู้กับแบบฝึก.  http://supervis-nited.blogspot. com/ 2008/ 07/blog-post_7125.html.  2551) ที่ได้สรุปคุณประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่าแบบฝึกเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทำจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายแน่นอน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน  สามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งที่เรียนได้ดีและทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและนำการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ ดังนั้น ครูผู้สอนต้องพยายามหาแบบฝึกหรือสร้างแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสนใจยิ่งขึ้น

                ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการสร้างแบบฝึก และพัฒนาชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และมีทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสืบไป

 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน

 

                1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

                2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5

                3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

สมมุติฐานของการรายงาน

 

                1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วย ชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกัน

 

ขอบเขตของการรายงาน

 

                กลุ่มเป้าหมาย

                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 34 คน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา อำเภอพานจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

                ตัวแปรที่ใช้ในการรายงาน

                ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                             

                ตัวแปรตาม ได้แก่

                1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   เนื้อหา

                   สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                         มาตรฐาน ต 1.1 ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

                         มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสม

                         มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการสนทนา การเขียน และสื่อสาร ข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และ      มีสุนทรียภาพ

 

 

                         โดยแบ่งเนื้อหา หลักสูตรออกเป็น  3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

                         1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Getting  to  know  you 

                               1.1 Greeting

                               1.2 Thanking

                               1.3 Leave Talking

                                1.4 Self Introduction

                                1.5 Asking & Giving information

                         2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  My family 

                               2.1 Introducing someone

                               2.2 What do you do ?

                                2.3 What are you doing ?

                         3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  Place and Travel

                                3.1 Where are you going ?

                                3.2 How do you go there ?

                                3.3 Where is it ?

                                3.4 Asking the way

                         ระยะเวลา

                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่  8  พฤศจิกายน  2550 ถึง  20 มีนาคม  2551  จำนวน 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ รวม  20  ชั่วโมง

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

 

                   แบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง สื่อที่ใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษที่ผู้รายงานเป็นผู้สร้างขึ้น  ประกอบด้วย บทสนทนา  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้  และภาพประกอบ  จัดทำเป็น  3  หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Getting  to  know  you  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  My  family  และหน่วยการเรียนรู้ที่  3  Place and Travel

                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่ได้รับจากแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

                   ความคิดเห็น หมายถึง ผลคะแนนที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง ชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         

                   ประสิทธิภาพของนวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมที่ได้ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

                   80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทำได้จากแบบทดสอบระหว่างการใช้ชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                     

                   80 ตัวหลัง (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทำได้จากแบบทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                   

                   นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  3  จำนวน  34  คน

 

 loading...


โดย Self Esteem ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ย. 51 12:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 45,658 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 45,658 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement