รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557

ลบ แก้ไข


UploadImage
รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา 2557จำนวนการระบจำแนกตามหลักสูตรและศูนย์การศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 40
การประถมศึกษา 50
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40
การตลาด 30
เลขานุการการแพทย์ 30
การจัดการ 30
การเงิน 30
การบริการลูกค้า 30
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิติศาสตร์ 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย 30
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40
ภาษาอังกฤษ 60
รัฐศาสตร์ 60
รัฐประศาสนศาสตร์ 50
ภาษาจีน 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจการโรงแรม 120
ธุรกิจการบิน 120
การท่องเที่ยว 120
Hospitality Management (International) 30

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนสิรินธร
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 30
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40
เทคโนโลยีเคมี 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เลขานุการการแพทย์ 18
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 40
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 80
โภชนาการและการประกอบอาหาร 50
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ 80

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยรางน้ำ
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยระนอง 2
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 140

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลำปาง
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 60
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 30
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 45
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 40

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 60
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60
 
คุณสมบัติ
- แยกตามสาขา(รายละเอียดเพื่มเติมตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

กิจกรรมการรับสมัคร กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 56 - 5 มกราคม 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 10 มกราคม 57
วันสอบ 25 - 26 มกราคม 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 57
สอบสัมภาษณ์ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 12 กุมภาพันธ์ 57
ประชุมผู้ปกครอง 1 มีนาคม 57
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท 13 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 57
บันทึกประวัติส่วนตัว 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 57
รายงานตัวเป็นนักศึกษา 2 มีนาคม 57

ที่มา :http://entrance.dusit.ac.th/index.php

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ธ.ค. 56 14:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,981 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,981 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง