อาชีวะ-สพฐ.เฟ้นองค์ความรู้หนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

ลบ แก้ไข
UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นำเสนอองค์ความรู้ 17 ประเภทกิจกรรม เฟ้นหาโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่นำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นประเภทละ 1 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
 
            นายพินิจ จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพลโภชนาในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวที ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 78 โรงเรียน และ 28 วิทยาลัย
 
              ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ประเภทที่ 1 การบริหารโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประเภทที่ 2 กิจกรรมการปลูกผัก 2.1 โรงเรียนห้วยยางดำ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และ 2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประเภทที่ 3 กิจกรรมการเลี้ยงสุกร โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ประเภทที่ 4 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 4.1 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ 4.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ประเภทที่ 5 กิจกรรมการเลี้ยงปลา 5.1 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ 5.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประเภทที่ 6 กิจกรรมผลิตไม้ผล 6.1 โรงเรียนวัดหนองบัว วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และ 6.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 7 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 7.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 8 กิจกรรมการเพาะเห็ด 8.1 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และ 8.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ประเภทที่ 9 กิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้ 9.1 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฏร์บำรุง) วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ 9.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประเภทที่ 10 กิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์ 10.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 10.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 11 กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประเภทที่ 12 กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านหลักด่าน วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประเภทที่ 13 กิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 14 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประเภทที่ 15 กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 16 การวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโนนทอง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และประเภทที่ 17 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 
              ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีศักยภาพและความสามารถด้านเกษตรและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและสามารถใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จำนวน 50 แห่ง ดูแลโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1,700 แห่ง มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทำหน้าที่กำกับ และนิเทศติดตามการดำเนินการโครงการ
 
                                                                          
ยุวดี ข่าว / เพ็ญนภา ภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 57 13:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,422 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,422 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง