รับตรง ICT ม.มหิดล ปี 55 สมัคร 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center"> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://files.unigang.com/pic/1/3963.jpg" style="width: 332px; height: 222px" /></span></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 14px">โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555 ค่อยๆ ทยอยออกมาเรื่อยๆ วันนี้ก็มีข่าวดีเช่นกันค่ะ เพราะว่า ทางมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครน้องๆ สอบตรงเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554 น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา ต่างๆ ได้ 4 สาขา ดังนี้&nbsp;</span><br /> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px"><strong>วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)&nbsp;</strong><br /> เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา&nbsp;(Databases and Intelligent Systems)&nbsp;</strong><br /> เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)&nbsp;</strong><br /> เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์&nbsp;<br /> <br /> <strong>ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)</strong>&nbsp;<br /> เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิการประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหว&nbsp;<br /> &nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><img align="left" alt="" height="96" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/banner4.jpg" width="464" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/img3.gif" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">(รอบแรก<span lang="en-us">)</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">รับสมัครสอบ <span class="unnamed2">1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน <span class="unnamed2"><span lang="en-us">12 ตุลาคม 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">สอบข้อเขียน <span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ <span class="unnamed2"><span lang="en-us">9 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">สอบสัมภาษณ์ <span class="unnamed2"><span lang="en-us">12 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <span class="unnamed2"><span lang="en-us">13 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา <span class="unnamed2"><span lang="en-us">14 - 19 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ชำระค่า<span class="style10" style="width: 851px; height: 14px">ลงทะเบียน</span> <span class="unnamed2"><span lang="en-us">19 พฤศจิกายน 2554</span></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">Intensive Courses <span class="unnamed2">มิถุนายน 2554</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">เปิดภาคเรียน <span class="unnamed2">-</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <table align="center" style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td class="style15" colspan="2" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/img5.gif" /></span></td> </tr> <tr> <td class="style2" colspan="2" style="height: 14px"> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td class="style6" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed1">วิชา</span></span></td> <td class="style6" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed1">คะแนน</span></span></td> <td class="style16" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><strong>วันสอบ</strong></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed1">เวลาสอบ</span></span></td> </tr> <tr> <td class="style17" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">คณิตศาสตร์</span></span></td> <td class="style17" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> <tr> <td class="style7" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">เคมี</span></span></td> <td class="style7" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> <tr> <td class="style17" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">ฟิสิกส์</span></span></td> <td class="style17" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style17" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> <tr> <td class="style7" style="width: 253px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">ภาษาอังกฤษ</span></span></td> <td class="style7" style="width: 299px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">100</span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">15 ตุลาคม 2554</span></span></span></td> <td class="style6" style="width: 480px; height: 14px"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><span lang="en-us">-</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/imgD.gif" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p class="style18"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ<br /> ประมาณภาคการศึกษาละ 55,000 บาท<br /> และประมาณ 100,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/images/imgF.gif" /></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p class="style18"> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2">คณะ ICT มีทุนการศึกษา (ทุนตลอดหลักสูตรและทุนระหว่างปี)<br /> ให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิต<br /> และค่าบำรุงการศึกษา<br /> ภาคการศึกษาละประมาณ 50,000 บาท</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px">ประเภทของทุนการศึกษา</span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span class="unnamed2"><strong>เป็นทุนเรียนดี และไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span class="style20">ทุนประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Full Scholarship)</span><br class="style20" /> <span class="style20">ทุนประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีบางส่วนตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Partial Scholarship) </span><br class="style20" /> <span class="style20">ทุนประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีระหว่างปี (ICT Undergraduate Good Student Scholarship</span>)</span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px"><span style="color: #0000ff"><em><strong>&nbsp;รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</strong></em></span> หรือ<br /> &nbsp;<strong><u><a href="http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/" target="_blank">http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/</a></u></strong></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px"><strong>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล<br /> 999ถนนพุทธมณฑลสาย 4ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170<br /> โทรศัพท์ : 02 849-6399 โทรสาร : 02 849-6099</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 28 มิ.ย. 54</strong></span></p> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=442' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 มิ.ย. 54 15:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,112 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,112 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง