ปฏิทินกำหนดการรับตรง มช. ปีการศึกษา 2555

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>&nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011071394108.jpg" /></strong></span></p> <span style="font-size: 14px; "><strong>ประกาศแล้ว ปฏิทินกำหนดการรับตรง มช. &nbsp;ปีการศึกษา 2555</strong><br /> <br /> เริ่มกันที่ <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ &nbsp;หรือโควตา มช.</strong></span> ปีนี้ &nbsp;ทางมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการในการจัดสอบเองนะค่ะ ในช่วงเวลาเดิมของทุกปี คือสอบในวันที่ 17-18&nbsp; ธันวาคม 54 รายระเอียดหลักในการสมัครสอบ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแค่เพิ่มการเข้าร่วมระบบการบริหารจัดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์&nbsp; (Clearing House) ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจาก ระบบเดิมที่เคยมี เพียงแต่มีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสิทธ์ และยืนยันสิทธิ์ ในการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของน้องๆค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0); "><strong>ปฏิทินการสอบคัดเลือก</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 140, 0); ">โควตา มช</span>.</strong></span><br /> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:31.0%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>วัน เดือน ปี</strong></span></td> <td style="width:69.0%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>กิจกรรม</strong></span></td> </tr> <tr> <td> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: 14px; ">วันที่ 1-14 กันยายน 2554</span></span></td> <td> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: 14px; ">นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet</span></span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 15-23 กันยายน 2554</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 1 ธันวาคม 2554</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: 14px; ">วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554</span></span></td> <td> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: 14px; ">ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด</span></span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 6 มกราคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง Internet</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 9 มกราคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 16 มกราคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน&nbsp;<br /> กลุ่มวิทย์ - คณิต รหัส 002 -&nbsp;<br /> กลุ่มภาษาต่างประเทศ รหัส 060 -</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศผลครั้งสุดท้ายทาง Internet</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ clearing house ตัดสิทธิ์ Admissions</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">กลางเดือนมีนาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">นักเรียนแจ้งยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับ Clearing house</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ปลายเดือนพฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา</span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> ส่วนในโครงการรับตรง <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน&nbsp;</strong></span>ประกอบด้วย 12 โครงการ ย่อย<br /> <br /> โครงการที่ &nbsp;1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียน<br /> โครงการที่ &nbsp;2. &nbsp;โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> โครงการที่&nbsp; 3.&nbsp; โครงการวิศวะสู่ชุมชน<br /> โครงการที่&nbsp; 4.&nbsp; โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์<br /> โครงการที่&nbsp; 5.&nbsp; โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน<br /> โครงการที่&nbsp; 6.&nbsp; โครงการนักคิดเพื่อสังคม<br /> โครงการที่&nbsp; 7.&nbsp; โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านน<br /> โครงการที่&nbsp; 8.&nbsp; โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม<br /> โครงการที่&nbsp; 9.&nbsp; โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท<br /> โครงการที่&nbsp; 10.&nbsp; โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่่อสารมวลชน<br /> โครงการที่&nbsp; 11.&nbsp; โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์<br /> โครงการที่&nbsp; 12.&nbsp; โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ ( วมว.)<br /> โครงการที่&nbsp; 13.&nbsp; โครงการเด็กดีมีที่เรียน&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> ซึ่งในการเกณฑ์พิจารณา จะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม,คะแนน GAT,PAT ,การสอบวิชาเฉพาะ , Portfolio และองค์ประกอบตามที่แต่ละโครงการกำหนด น้องๆสามารถ<u>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ</u><br /> &nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(255, 140, 0); ">ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน</span></strong></span><br /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; "><strong>เวลา</strong></span></td> <td> <span style="font-size: 14px; "><strong>การดำเนินการ</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;กรกฎาคม&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;8-11&nbsp; ตุลาคม&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><span style="font-size: 14px; ">&nbsp;14&nbsp; ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554</span></span></td> <td style="width:656px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><span style="font-size: 14px; ">นักเรียนดำเนินการสมัคร&nbsp; ทาง&nbsp; website http://www.reg.cmu.ac.th&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา&nbsp; และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน&nbsp; , Portfolio&nbsp; ตามที่คณะกำหนด&nbsp;&nbsp; ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล&nbsp; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</span></span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;23&nbsp; พฤศจิกายน&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">เฉพะผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์&nbsp;&nbsp; ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ บูรณาการวิทย์-คณิต&nbsp;&nbsp; ทาง website&nbsp; http://www.reg.cmu.ac.th</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;height:33px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;27&nbsp; พฤศจิกายน&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;height:33px;"> <span style="font-size: 14px; ">เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ทดสอบบูรณาการวิทย์-คณิต&nbsp; เวลา 9.00-12.00 น.&nbsp;และทดสอบความพร้อม&nbsp;&nbsp; เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย&nbsp; 202, 203, 402, 403&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาคารราชนครินทร์&nbsp;&nbsp;&nbsp; คณะแพทยศาสตร์</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;29&nbsp; พฤศจิกายน&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">เฉพาะผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ&nbsp; ทาง website&nbsp; http://www.reg.cmu.ac.th</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;6&nbsp; ธันวาคม&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์&nbsp; ทาง&nbsp;website&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.reg.cmu.ac.th/" target="_blank">http://www.reg.cmu.ac.th</a><br /> เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;10-11&nbsp; ธันวาคม&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;- ฝึกปฏิบัติการ&nbsp; Workshop&nbsp; ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;12&nbsp; ธันวาคม&nbsp; 2555</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;- ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;11&nbsp; ธันวาคม&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">- ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์&nbsp;ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์&nbsp; และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ /ตรวจร่างกาย ตามที่คณะกำหนด&nbsp;&nbsp; ณ&nbsp; คณะที่ได้รับการคัดเลือก<br /> &nbsp;- ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;15&nbsp; ธันวาคม&nbsp; 2554</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา&nbsp; ทาง website<a href="http://www.reg.cmu.ac.th/">http://www.reg.cmu.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;16 &ndash; 22&nbsp; ธันวาคม&nbsp; 2554</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันเข้าศึกษา&nbsp; หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง website&nbsp; http://www.reg.cmu.ac.th</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;มีนาคม&nbsp; 2555</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน&nbsp;ทาง&nbsp; website&nbsp;&nbsp; ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td style="width:277px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;พฤษภาคม&nbsp; 2555</span></td> <td style="width:656px;"> <span style="font-size: 14px; ">รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <span style="font-size: 14px; "><strong>กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้</strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> ขณะนี้ ทาง มช. ยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมา&nbsp; และอาจจะมีการแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยได้ ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะทำการติดตาม และแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว ให้น้องได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</strong><br /> สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br /> 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200<br /> โทร.0-539-43071<br /> <a href="http://www.reg.cmu.ac.th/">http://www.reg.cmu.ac.th/</a><br /> &nbsp;<br /> <strong>ณัฐตินัน วรรณารักษ์<br /> ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน</strong><br /> &nbsp;</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=533' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.ค. 54 09:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,254 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,254 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Belief title
IP : 118.172.229.***
ผมอยากเรียนที่ มช.มากเลยครับ

จะตั้งจัยที่สุดครับๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย Belief title
IP : 118.172.229.***
ที่เรียนที่อยากเรียนเป็นที่แรกครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง