รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลบ แก้ไข

<strong><u><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110803102510.jpg" /><br /> <br /> <span style="font-size: 14px">รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ </span></u></strong><span style="font-size: 14px"><strong><u>4 โครงการ</u></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม. 5-6 ที่สนใจศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. วันที่ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวมาฝาก เพราะ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เปิดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 โครงการได้แก่<br /> 1. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ. รับจำนวน 200 คน<br /> 2. โครงการทุนมงคลสุข รับจำนวน 50 คน<br /> 3. โครงการลูกพระราชบิดา 1 รับจำนวน 10 คน และ<br /> 4. โครงการลูกพระราชบิดา 2 รับจำนวน 20 คน<br /> ทั้ง 4 โครงการนี้รับสมัครตั้งแต่ 4 กรกฎาคม &ndash; 30 กันยายน 2554 นะคะ ใครสนใจลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>1. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ. รับจำนวน </u></strong><strong><u>200 คน</u></strong><br /> <br /> <strong>คุณสมบัติผู้สมัคร</strong><br /> (1) เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.5-6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้</span> <ul> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50</span></li> </ul> <span style="font-size: 14px">(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.50<br /> (3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร<br /> (4) มีความประพฤติเรียบร้อย<br /> <br /> <strong>จำนวนที่รับแบ่งเป็น</strong></span> <ol> <li> <span style="font-size: 14px">เรียนที่หาดใหญ่(ไม่แยกสาขาวิชา) <strong>150</strong>คน</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">เรียนที่ภูเก็ต(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) <strong>50</strong>คน</span></li> </ol> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> <strong><u>2. โครงการทุนมงคลสุข รับจำนวน </u></strong><strong><u>50 คน</u></strong><br /> <br /> <strong>คุณสมบัติผู้สมัคร</strong><br /> (1) เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.5-6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้</span> <ul> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00</span></li> </ul> <span style="font-size: 14px">(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00<br /> (3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร<br /> (4) มีความประพฤติเรียบร้อย<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>3. โครงการลูกพระราชบิดา 1 รับจำนวน 10 คน</u></strong><br /> <br /> <strong>คุณสมบัติผู้สมัคร</strong><br /> (1) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์- คณิตฯ ที่ศึกษาในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้</span><br /> <ul> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00</span></li> </ul> <span style="font-size: 14px">(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00<br /> <br /> ***โครงการนี้หากนศ. มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมอ.<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>4. โครงการลูกพระราชบิดา 2 รับจำนวน 20 คน</u></strong><br /> <br /> <strong><font size="3">คุณสมบัติผู้สมัคร</font></strong><br /> (1) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์- คณิตฯ ที่ศึกษาในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้</span> <ul> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 2.75</span></li> </ul> <span style="font-size: 14px">(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.75<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>กำหนดการ</u></strong><br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110803102559.jpg" /><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การสมัคร</u></strong><br /> 1. สมัครด้วยตนเองที่ <a href="http://www.eng.psu.ac.th">http://www.eng.psu.ac.th</a> หรือ <a href="http://info.eng.psu.ac.th/applicant">http://info.eng.psu.ac.th/applicant</a> โดยกรอกประวัติและผลการเรียนให้ครบถ้วนและชำระ<strong>ค่าสมัคร </strong><strong>200 บาทต่อหนึ่งโครงการ</strong><br /> 2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ และชำระ<strong>ค่าสมัคร </strong><strong>300 บาทต่อหนึ่งโครงการ</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การคัดเลือก</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้าโครงการตามเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ดังนี้</span> <ol> <li> <span style="font-size: 14px">เลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน</span></li> <li> <span style="font-size: 14px">กรณีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกจากผลคะแนนเฉลี่ย และผลการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร</span></li> </ol> <span style="font-size: 14px"><strong><u>การชำระค่าสมัคร</u></strong><br /> โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br /> ชื่อบัญชี <strong>&quot;</strong><strong>เงินผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์&quot;</strong><br /> เลขที่บัญชี <strong>565-2-60461-6</strong><br /> ** ผู้สมัครต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อบันทึกเข้าระบบ ในขั้นตอน&quot;ลงทะเบียนผู้สมัคร&quot;<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร</u></strong><br /> (1) ใบสมัคร(ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้สมัครผ่าน Web Site)<br /> (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน(รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย)<br /> (3) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong><em><span style="background-color: #add8e6">***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และรายละเอียดต่างๆ ของทุกโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</span></em></strong></span><br /> &nbsp;<br /> <span style="color: #0000ff"><strong>เว็บไซต์หลัก </strong></span><strong><a href="http://www.eng.psu.ac.th/"><span style="color: #0000ff">http://www.eng.psu.ac.th/</span></a></strong><br /> <span style="color: #0000ff"><strong>สมัครออนไลน์ที่ </strong></span><strong><a href="https://infor.eng.psu.ac.th/applicant/"><span style="color: #0000ff">https://infor.eng.psu.ac.th/applicant/</span></a></strong><br /> <span style="color: #0000ff">&nbsp;</span><br /> <strong>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</strong><br /> <strong>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ </strong><br /> <strong>ตู้ ปณ. </strong><strong>2 </strong><strong>คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ </strong><strong>0-7428-7108 0-7428-7111 </strong><strong>โทรสาร </strong><strong>0-7455-5836, 0-7428-7111</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (</strong><strong>ENN) 3 ส.ค. 54&nbsp;</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=650' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ส.ค. 54 15:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,529 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,529 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง