รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 55

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center"> <span style="font-size: 14px"><strong><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110926162119.jpg" /></strong></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px"><strong>ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา</strong><strong>ปีการศึกษา 2555</strong><br /> <br /> <img alt="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/images/line_in_main.gif" height="4" src="file:///C:/DOCUME~1/ENN/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="262" /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555ประเภทโควตา ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ&nbsp;<strong><u>ตั้งแต่วันที่&nbsp;</u></strong><strong><u>1&nbsp;</u></strong><strong><u>สิงหาคม &ndash; 30&nbsp;</u></strong><strong><u>กันยายน 2554&nbsp;</u></strong>โดยผู้สนใจสมัครโควตาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือก (โควตา)เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จากเกณฑ์การสมัคร<br /> 2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์<br /> 3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าสมัครสอบและค่าระเบียบการจำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน<br /> 4. ตรวจผลการสมัครและสถานที่สอบบนเว็บไซต์ข้างต้นควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถูกต้อง<br /> 5. นำหลักฐานการชำระเงิน , บัตรประจำตัวประชาชนและใบแสดงผลการเรียนไปแสดงสิทธิการเข้าห้องสอบในวันสอบ<br /> <br /> <strong><u>กำหนดการโควตา ปีการศึกษา 2555</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf" target="_blank">กำหนดการโควตา 2555 Download</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong><u>แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202555.pdf" target="_blank">แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 Download</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong><u>จำนวนผู้สมัครโควตา</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf" target="_blank">จำนวนผู้สมัครโควตา 2555 Download</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong><u>เกณฑ์การรับสมัครโควตา</u></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf" target="_blank">คณะศิลปศาสตร์</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5.pdf" target="_blank">คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf" target="_blank">คณะวิศวกรรมศาสตร์</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf" target="_blank">คณะบริหารธุรกิจ</a>&nbsp;(เปิดรับเพิ่มสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)และเปลียนแปลงเกณฑ์การรับหลักสูตร 4 ปี แก้ไข ณ วันที่ 30 ส.ค. 54<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf" target="_blank">คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD.pdf" target="_blank">คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ</a><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B52555/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf" target="_blank">วิทยาลัยนานาชาติ</a><br /> <br /> <br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/admission/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81.aspx" target="_blank">คลิกสมัครสอบโควตาได้ที่นี่</a></strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่</u></strong><br /> <strong>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่&nbsp;</strong><br /> <strong>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</strong><br /> <strong>Tel.&nbsp;</strong><strong>0-2287-9625 และ 0-2287-9600 ต่อ 2123&nbsp;</strong><br /> <strong>Fax&nbsp;</strong><strong>0-2287-9715 ในวันเวลาราชการ</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 26 ก.ย. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1042' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ย. 54 16:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 40,707 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 40,707 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง