สอบ 7 วิชาสามัญ เพิ่มสนามสอบ !!!

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111117100624.jpg" /></p> <p style="text-align: left; "> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สำหรับน้องๆ ที่ สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวอัพเดทการเพิ่มสนามสอบ 7 วิชาสามัญมาฝากน้องๆ และก็<span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>อย่าลืมว่าน้องที่สมัครต้องเข้าไปยืนยันสนามสอบในระบบของเว็บไซต์ </strong></span><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><a href="http://www.niets.or.th/">www.niets.or.th</a>&nbsp;</span><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">ภายในวันที่ 15 -25 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น </span></strong>มาดูรายละเอียดของสนามสอบที่เพิ่มมาดังนี้ค่ะ</span></p> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> <strong>1. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่กรุงเทพมหานคร (ทั้งสนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) สทศ. จัดสนามสอบใหม่ให้ดังนี้</strong><br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111117100234.jpg" /><br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>2. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ดังนี้</strong><br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111117100258.jpg" /><br /> &nbsp;<br /> <strong>3. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดขอนแก่น สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ดังนี้</strong><br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111117100322.jpg" /><br /> <br /> <strong>4. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดสงขลา สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ดังนี้</strong><br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111117100335.jpg" /><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>*** ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้ามายื่นการเลือกสนามสอบในระบบส่วนบุคคลของตนเองได้ในเว็บไซต์ <a href="http://www.niets.or.th/">www.niets.or.th</a> </strong><strong>&ldquo;ระบบ 7 วิชาสามัญ&rdquo; หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 -25 พฤศจิกายน 2554 โดยมีเงื่อนไขในการเลือกสนามสอบดังนี้</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>1. ผู้สมัครสามารถยืนยันการเลือกสนามสอบได้เพียงครั้งเดียว</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>2. การยืนยันเลือกสนามสอบ ผู้สมัครต้องยืนยันเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้เท่านั้น</strong><br /> <br /> &nbsp; 2.1 กรณีสมัครสอบยืนยันเข้าสอบในจังหวัดเดิมที่เคยเลือกไว้ ให้ทำเครื่องหมายเลือกหน้าข้อความ <strong>&ldquo;ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัด...&rdquo;</strong><br /> <br /> &nbsp; 2.2 กรณีสมัครสอบยืนยันเข้าสอบในจังหวัดที่ สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ ให้ทำเครื่องหมายเลือกหน้าข้อความ <strong>&ldquo;ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัด... ตามที่ สทศ. จัดให้ใหม่&rdquo;</strong><br /> <br /> &nbsp; 2.3 กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามายืนยันการเลือกสนามสอบในระบบ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามจังหวัดที่ สทศ. จัดให้ใหม่ หรือกรณ๊มีเหตุจำเป็น สทศ. จะจัดหาสนามสอบที่เป็นสถานศึกษาอื่นโดยพิจรณาจากจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาที่ผู้สมัครสอบระบุไว้ในระบบ และที่ สทศ. สามารถจัดสนามสอบได้<br /> &nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง</strong><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>-&nbsp;</strong></span><strong><a href="http://www.enn.co.th/1468-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A_7_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D.html"><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ</span></a><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 0); "> -&nbsp;</span><a href="http://admissions.enn.co.th/1228-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89_%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A_7_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D__.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">โครงการรับตรงใช้ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ&nbsp;</span></a><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 0); "> -&nbsp;</span><a href="http://admissions.enn.co.th/1067-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%97..html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">เคลียร์ชัด ถาม-ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จาก สอท.</span></a><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 0); "> -&nbsp;</span><a href="http://education.enn.co.th/1423-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A37%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%A1.5%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">สมัคร7วิชารับตรงเกินแสน คาดมีเด็กซิ่ว-ม.5พ่วงสมัคร</span></a><a href="http://admissions.enn.co.th/1332-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A_GAT_PAT_%2C%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D.html" target="_blank"><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 0); ">- เลื่อนสอบ GAT PAT ,ขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ</span></a><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">&nbsp;&nbsp;<br /> -&nbsp;</span><a href="http://admissions.enn.co.th/1297-%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D_7_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2_.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">สทศ.เดินหน้าจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา&nbsp;</span></a></strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>&nbsp;<br /> &nbsp;</strong></span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 17 พ.ย. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1469' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 พ.ย. 54 10:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,618 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,618 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Teammer Jiramate
IP : 202.29.194.***
คือสมมุดิอะ ถ้าผมอยู่ประจวบ ผมก็ต้องไปเพชรบุรีหรอ ผมไป ลงจังหวัดเเถว กทมไม่ได้หรอ ?

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง