รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี 2555

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111223102847.jpg" /><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือก และรอบแอดมิชชั่นกลาง สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ <a href="http://www.dusit.ac.th">www.dusit.ac.th</a> <strong>เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 54 &ndash; 20 เมษายน 55</strong></span></p> <p style="text-align: center; "> <br /> <span style="font-size: 14px; "><strong>ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา</strong><strong>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</strong><br /> <strong>ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา </strong><strong>2555 (</strong><strong>รอบคัดเลือก)</strong></span></p> <br /> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%; height: 28px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>วันที่</strong></span></td> <td style="width: 30%; height: 28px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>กิจกรรม</strong></span></td> <td style="width: 50%; height: 28px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>สถานที่ /</strong><strong>สิ่งที่ต้องดำเนินการ</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">19 ธ.ค. 2554-15 ม.ค. 2555</span></strong></span></td> <td style="height:26px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก&nbsp;</span></strong></span></td> <td style="height:26px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">รับสมัครผ่านเว็บไซต์ </span></strong></span><strong><span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.dusit.ac.th"><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">www.dusit.ac.th</span></a></span></strong><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; "> และพิมพ์ใบสมัครสอบ นำไปชำระเงินค่าสมัครฯ ได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพฯ หรือ กองคลัง อาคาร 2&nbsp; ชั้น 1<br /> (มรภ.สวนดุสิต) <u>ภายในวันที่ </u><u>15 ม.ค. 2555&nbsp; ก่อนเวลา 15.00 น.</u></span></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">18&nbsp; ม.ค. 2555<br /> 12.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฯ ทักษะภาษาอังกฤษ&nbsp; และเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบคัดเลือก</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">โปรดตรวจสอบรายชื่อ อาคารสถานที่ ห้องสอบ ทางเว็บไซค์ <strong><a href="http://www.dusit.ac.th">www.dusit.ac.th</a> </strong>&nbsp;หรือจาก บอร์ดติดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3&nbsp; ชั้น 1</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">21 ม.ค. 2555<br /> 8.00-12.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">รายงานตัวเฉพาะผู้สมัครรอบคัดเลือก&nbsp;ความสามารถทางด้านกีฬา&nbsp; ดนตรี&nbsp; นาฏศิลป์ ทดสอบความสามารถด้านกีฬา&nbsp; ดนตรี นาฏศิลป์</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เฉพาะความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์)</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">22 ม.ค. 2555<br /> 08.30-10.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู เฉพาะผู้ที่สมัครสอบในสาขาการศึกษาปฐมวัย และในสาขาการประถมศึกษา เท่านั้น</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ห้องสอบ และสถานที่สอบตามประกาศที่แจ้งไว้</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">10.30-12.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (SDU-TEST) <u>กำหนดให้ทดสอบทุกหลักสูตร</u></span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ห้องสอบ และสถานที่สอบตามประกาศที่แจ้งไว้</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">13.00-15.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2555</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แจ้งไว้ บอร์ดติดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3 ชั้น 1</span></td> </tr> <tr> <td style="height:28px;"> <span style="font-size: 14px; ">26 ม.ค. 2555<br /> 18.00 น.</span></td> <td style="height:28px;"> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา2555</span></td> <td style="height:28px;"> <span style="font-size: 14px; ">ทางเว็บไซต์ <strong><a href="http://www.dusit.ac.th">www.dusit.ac.th</a> </strong>หรือจากบอร์ดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3<br /> ชั้น 1</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">28-29 ม.ค. 2555<br /> 09.00-15.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">หอประชุมรักตะกนิษฐ ในมหาวิทยาลัย</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">28 ม.ค.-3 ก.พ. 2555<br /> 09.00-16.00 น.</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ณ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 (มรภ.สวนดุสิต) หรือ ชำระผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา,<br /> ธ.กรุงเทพฯ ทุกสาขา&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">30 ม.ค.-3 ก.พ. 2555</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">บันทึกประวัติส่วนตัว&nbsp;&nbsp; ผ่านทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยฯ <strong><u>ก่อน</u></strong>เข้ารายงานตัวนักศึกษา</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ทางเว็บไซต์ <strong><a href="http://www.dusit.ac.th">www.dusit.ac.th</a></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">3-4 ก.พ. 2555</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>รายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงิน</strong><br /> ค่าธรรมเนียมการศึกษา <u>(เต็มจำนวน)</u></span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">อาคารพลศึกษา ในมหาวิทยาลัย</span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;23 เม.ย.-25 พ.ค. 2555</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">เรียนทักษะภาษาอังกฤษ และจริยศาสตร์</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">โปรดตรวจสอบรายชื่อ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ทางเว็บไซต์ <strong><a href="http://www.dusit.ac.th">www.dusit.ac.th</a></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;1-10 มิ.ย. 2555</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ</span></td> <td style="height:26px;"> <span style="font-size: 14px; ">โปรดตรวจสอบ&nbsp; สถานที่ในการจัดปฐมนิเทศ ทางเว็บไซต์ <strong><a href="http://www.dusit.ac.th">www.dusit.ac.th</a></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="height:28px;"> <span style="font-size: 14px; ">11 มิ.ย. 2555</span></td> <td style="height:28px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>เปิดภาคเรียนที่ </strong><strong>1 </strong><strong>ปีการศึกษา </strong><strong>2555</strong></span></td> <td style="height:28px;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong style="color: rgb(3, 34, 75); font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; text-align: left; "><span style="font-size: 14px; ">โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 23 ธ.ค. 54</span></strong></div> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1736' target='_blank'>รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี 2555</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ธ.ค. 54 10:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 46,383 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 46,383 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง