รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2555

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120201130524.jpg" /></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นพญาบาลตำรวจ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555&nbsp; มีรายละเอียดดังนี้<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>จำนวนที่ต้องการ</strong></u>&nbsp; ทั้งเพศชายและหญิง&nbsp; จำนวน&nbsp; 14&nbsp; คน<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร</strong></u><br /> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์<br /> 2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ&nbsp; การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ &nbsp;ได้แก่ &nbsp;GAT (General Aptitude Test),&nbsp; PAT 2 (Professional and Academic Test)<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร</strong></u><br /> - เป็นโสด<br /> - อายุไม่เกิน ๒๕ ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา<br /> - ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร&nbsp; น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม<br /> - ในกรณีที่เป็นชาย&nbsp; ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียกหรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร<br /> - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน(ปกติ 6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติโดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเข้ารับราชการก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆไป<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>การสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร</strong></u><br /> <br /> <u><strong>จำหน่ายใบสมัคร&nbsp; </strong></u>ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ&nbsp; ตั้งแต่วันพุธที่&nbsp; 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ในราคาชุดละ 100 บาท&nbsp; เวลา&nbsp; 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ download ใบสมัครทาง website:&nbsp; <a href="http://www.nurse.police.go.th/">www.nurse.police.go.th</a><br /> <br /> <u><strong>การรับสมัคร</strong></u>&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ&nbsp; ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555ถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555&nbsp;</strong></span> เวลา 09.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) ผู้ที่ซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชำระเงินค่าสมัครคนละ 250 บาท , ผู้ที่ downloadใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 350 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><em><strong><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></strong></em></span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</strong></u><br /> วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ<br /> 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330<br /> โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097<br /> E-mail: <a href="mailto:policenc@royalthaipolice.go.th">policenc@royalthaipolice.go.th</a> &nbsp;&nbsp;<br /> Website: <a href="http://www.nurse.police.go.th/">http://www.nurse.police.go.th</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 1 ก.พ. 55</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1957' target='_blank'>รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2555</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.พ. 55 13:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,893 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,893 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง