สทศ. เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1 - ม.6 และบุคคลทั่วไป

ลบ แก้ไข

<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120528171835.jpg" /><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 16px;">สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครู เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้&nbsp; และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส าหรับการรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)&nbsp; เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555<br /> <br /> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)&nbsp; ได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553&nbsp; โดยมีครูและผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าทำการทดสอบ&nbsp; และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ร้อยละ 60) เป็นจ านวนน้อย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สทศ.<br /> จึงได้จัดทำโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้&nbsp; โดยจะด าเนินการจัดการทดสอบ&nbsp; 3&nbsp; ครั้ง&nbsp; โดยมีรายละเอียดดังนี้<br /> <br /> <strong>1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ</strong><br /> <br /> ครูอาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<br /> และผู้สนใจทั่วไป<br /> <br /> <strong>2. กำหนดการรับสมัครสอบ</strong><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.niets.or.th">http://www.niets.or.th</a><br /> ตามกำหนดการ </span><br /> <br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ สามารถสมัครสอบได้ทาง&nbsp;<a href="http://www.niets.or.th">http://www.niets.or.th</a> <strong>โดยครั้งที่ 1/2555</strong><br /> ลงทะเบียนรับสมัคร วันที่ 1-20 มิถุนายน 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ วันที่ 1-21 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และ<br /> ประกาศผลสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ครั้งที่ 2/2555 </strong>วันที่ 11-30 กรกฎาคม 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 11-31 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2555<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> และครั้งที่ 3/2555 </strong>วันที่ 1-5 กันยายน 2555 ไม่เก็บค่าสมัครสอบสำหรับผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการสอบครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น โดยเลือกจังหวัดที่จะไปสอบวันที่ 1-5 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ<br /> 10 กันยายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 15 กันยายน 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2555<br /> <br /> *หมายเหตุ.-&nbsp; กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*<br /> <br /> <strong>การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ</strong><br /> <br /> สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ&nbsp; ตั้งแต่เวลา&nbsp; 09.00&nbsp; น. ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบและปิดระบบการรับสมัครสอบ&nbsp; ในเวลา&nbsp; 23.59&nbsp; น. ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบการเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน&nbsp; ตั้งแต่เวลา&nbsp; 09.00&nbsp; น.&nbsp; ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน<br /> และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา&nbsp; 23.59&nbsp; น.&nbsp; ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน<br /> <br /> <strong>3. เงื่อนไขการสมัครสอบ</strong><br /> <br /> 3.1 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในครั้งการสอบที่&nbsp; 1/2555&nbsp; หรือครั้งการสอบที่&nbsp; 2/2555&nbsp; ก็ได้ &nbsp;<br /> <br /> 3.2 การสอบครั้งที่ 3/2555&nbsp; เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ สอบไม่ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ในการสอบครั้งที่ 1/2555&nbsp; หรือการสอบครั้งที่&nbsp; 2/2555&nbsp; เท่านั้น&nbsp; โดยการลงทะเบียนสมัครสอบในครั้งที่ 3/2555 จะไม่เสียค่าสมัครสอบ</span><br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>4.การชำระเงิน</strong><br /> <br /> 4.1 ค่าสมัครสอบ&nbsp; 200&nbsp; บาทต่อครั้งการสอบ<br /> <br /> <strong>5. สนามสอบ</strong><br /> <br /> สทศ. จะเปิดสนามสอบในจังหวัด<br /> <br /> 5.1 กรุงเทพมหานคร<br /> 5.2 เชียงใหม่<br /> 5.3 สงขลา<br /> 5.4 ขอนแก่น<br /> 5.5 สนามสอบในจังหวัดอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติม<br /> <br /> <strong>6. เกณฑ์คะแนน</strong><br /> <br /> ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ&nbsp; 60&nbsp; และจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบัน&nbsp; โดยส่งทางไปรษณีย์หลังจากประกาศผลสอบ ในการสอบครั้งที่ 3/2555</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=3302' target='_blank'>สทศ. เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1 - ม.6 และบุคคลทั่วไป</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 55 17:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,784 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,784 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง