ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนให้ประชาชน

ลบ แก้ไข

<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120531202628.jpg" style="width: 526px; height: 332px;" /><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><strong>ผศ.จุตพร อัศวโรสรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช </strong></span>เป็นปรานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และประชาชน ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช<br /> <br /> <strong>นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม </strong>ซึ่งรับผิดชอบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากในปี 2558 ได้มีการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงของประเทศสมาชิกทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จะมีการรวมตัวของประเทศอาเซียน เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนความร่วมมือจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน มีการติดต่อกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น<br /> <br /> ดังนั้น เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนความร่วมมือในทุก ๆ ด้านจะเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้ทันกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อม ด้วยการมุ่งเน้นด้านการศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และจะมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้จัดการฝึกอบรมให้ประชาชนทุกระดับ เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อม ในเรื่องดังกล่าว<br /> <br /> ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรพิเศษ ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายอีก 50 %<br /> <br /> ข่าวกรมประชาสัมพันธ์</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=3358' target='_blank'>ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนให้ประชาชน</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 มิ.ย. 55 08:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,389 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,389 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง