โควตาพิเศษ ม.ศิลปากร
<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110707103046.jpg" /></span></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ประกาศแล้วนะค่ะ รายละเอียดการรับสมัคร โควตาพิเศษม.ศิลปากรแบคร่าวๆ<br /> ซึ่งใช้คะแนน GAT/PAT ในเดือนตุลาคม 2554 และคะแนนการสอบ 7 วิชาจาก สทศ.ในเดือน มกราคม 2555 เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา</span><br /> &nbsp;<br /> <strong>ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2555</strong><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&ndash;29 กรกฎาคม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครสอบ GAT/PAT ทาง Website :&nbsp;<a href="http://www.niets.or.th/">www.niets.or.th</a>กับ สทศ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">โดยองค์ประกอบ คะแนน GAT /PAT ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ ดังนี้</span><br /> <br /> <strong><u>คณะศึกษาศาสตร์</u></strong>&nbsp;<br /> สมัครวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป (ทุกสาขาวิชา) และ 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู<br /> (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย&nbsp;<br /> สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)<br /> <br /> <strong><u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</u></strong>&nbsp;<br /> สมัครวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์&nbsp;<br /> สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม&nbsp;อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูง&nbsp;และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)&nbsp;<br /> <br /> <strong><u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u></strong>&nbsp;<br /> สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส<br /> สมัครวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน&nbsp;<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ระบบการรับสมัครจะเป็นการสมัครออนไลน์ผ่านระบบ รวมไปถึงการสมัครสอบ 7 วิชาในเดือนตุลาคมด้วย</span><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>19 กรกฎาคม-14 ตุลาคม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครสอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ (ด้วยตนเอง)&nbsp;Website :&nbsp;</strong></span><strong><a href="http://www.quota.su.ac.th/"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">www.quota.su.ac.th</span></a><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;หรือ www.reg.su.ac.th</span></strong><br /> 1-30 ตุลาคม &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมัครสอบรายวิชาสามัญ ทาง Website :&nbsp;<a href="http://www.niets.or.th/">www.niets.or.th</a>&nbsp;กับ สทศ.<br /> 8-11 ตุลาคม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สอบ GAT/PAT ดูประกาศของ สทศ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br /> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:510px;" width="510"> <tbody> <tr> <td style="width:64px;"> <br /> <span style="font-size: 14px; "><strong>วัน/</strong><strong>เวลาสอบ</strong></span></td> <td> <span style="font-size: 14px; "><strong>รหัสวิชา</strong></span></td> <td style="width:370px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>ผู้เข้าสอบ&nbsp;(</strong><strong>คณะหรือสาขาวิชา)</strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px; "><strong>เสาร์ที่&nbsp;8 </strong><strong>ตุลาคม 2554</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:64px;"> <span style="font-size: 14px; ">08.30-11.30 น.</span></td> <td style="width:129px;"> <span style="font-size: 14px; ">85 GAT&nbsp;<br /> ความถนัดทั่วไป</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ศึกษาศาสตร์ (ทุกสาขา)</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px; "><strong>อาทิตย์ที่&nbsp;9 </strong><strong>ตุลาคม 2554</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:64px;"> <span style="font-size: 14px; ">13.00-16.00 น.</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">75 PAT 5&nbsp;<br /> ความถนัดทางวิชาชีพครู</span></td> <td style="width:370px;"> <span style="font-size: 14px; ">ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขา&nbsp;<br /> วิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px; "><strong>จันทร์ที่&nbsp;10 </strong><strong>ตุลาคม 2554</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:64px;"> <span style="font-size: 14px; ">08.30-11.30 น.</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">73 PAT 3&nbsp;<br /> ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์</span></td> <td style="width:370px;"> <span style="font-size: 14px; ">วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขา&nbsp;<br /> วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม&nbsp;<br /> เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา&nbsp;<br /> วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px; "><strong>อังคารที่&nbsp;11 </strong><strong>ตุลาคม 2554</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:64px;"> <span style="font-size: 14px; ">13.00-16.00 น.</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">77 PAT 7.1&nbsp;<br /> ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส</span></td> <td style="width:370px;"> <span style="font-size: 14px; ">เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)</span></td> </tr> <tr> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; ">78 PAT 7.2&nbsp;<br /> ความถนัดทางภาษาเยอรมัน</span></td> <td style="width:370px;"> <span style="font-size: 14px; ">เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน)</span></td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ส่วนคณะอักษรศาสตร์ จะดำเนินการจัดสอบเอง ไม่ได้ใช้คะแนน PAT 7 เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะค่ะ&nbsp;น้องๆที่เลือกคณะอักษรศาสตร์ต้องสอบวิชาเฉพาะด้านภาษาในเดือน พฤศจิกายน</span><br /> &nbsp;<br /> 18 พฤศจิกายน &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> 26 พฤศจิกายน &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา&nbsp;&nbsp;(มหาวิทยาลัยดำเนินการออก ข้อสอบและจัดสอบเอง) สนามสอบ คณะอักษรศาสตร์&nbsp;ม.ศิลปากร จ.นครปฐม</span><br /> <br /> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:511px;" width="511"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>วัน/</strong><strong>เวลาสอบ</strong></span></td> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>รหัสวิชา</strong></span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>ผู้เข้าสอบ&nbsp;(</strong><strong>คณะหรือสาขาวิชา)</strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:511px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>เสาร์ที่&nbsp;26 </strong><strong>พฤศจิกายน 2554</strong></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="width:104px;"> <span style="font-size: 14px; ">09.00-11.00 น.</span></td> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">50 ภาษาฝรั่งเศส</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส</span></td> </tr> <tr> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">51 ตรรกวิทยา</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา</span></td> </tr> <tr> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">52 ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์</span></td> </tr> <tr> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">53 ความเข้าใจทางสังคมศาสตร์</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การ&nbsp;<br /> พัฒนา</span></td> </tr> <tr> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">54 ภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา)</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ</span></td> </tr> <tr> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">55 ภาษาเยอรมัน</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน</span></td> </tr> <tr> <td style="width:104px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>วัน/</strong><strong>เวลาสอบ</strong></span></td> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>รหัสวิชา</strong></span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>ผู้เข้าสอบ&nbsp;(</strong><strong>คณะหรือสาขาวิชา)</strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:511px;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>เสาร์ที่&nbsp;26 </strong><strong>พฤศจิกายน 2554</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:104px;"> &nbsp;</td> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">56 ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์&nbsp;&nbsp;<br /> และบรรณารักษศาสตร์</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์</span></td> </tr> <tr> <td style="width:104px;"> <span style="font-size: 14px; ">09.00-11.00 น.</span></td> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">57 ประวัติศาสตร์</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์</span></td> </tr> <tr> <td style="width:104px;"> <span style="font-size: 14px; ">09.00-16.00 น.</span></td> <td style="width:179px;"> <span style="font-size: 14px; ">58 ปฏิบัติทางดนตรีไทย</span></td> <td style="width:228px;"> <span style="font-size: 14px; ">อักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย</span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">หลังจากการสมัครและเลือกคณะผ่านไป 2-3 เดือน ก็ต้องสอบกันอีกครั้งกับการสอบ 7 วิชาหลักในเดือนมกราคม 2555</span><br /> &nbsp;<br /> 7-8 มกราคม &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สอบรายวิชาสามัญ ดูประกาศของ สทศ. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> 20 กุมภาพันธ์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน<br /> 25 กุมภาพันธ์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เอกซเรย์ร่างกาย&nbsp;<br /> 1 มีนาคม &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์<br /> 11-17 มีนาคม &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร&nbsp;&nbsp;(พร้อมกันนี้ตัดสิทธิ์ Admission)&nbsp;<br /> 23 มีนาคม &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง&nbsp;<br /> 26-30 มีนาคม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง&nbsp;Website : www.<a href="http://www.eds.su.ac.th/">reg.su.ac.th</a>&nbsp;และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย<br /> ,กรุงศรีอยุธยา ทหารไทยไทยพาณิชย์ หรือ นครหลวงไทย<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">กว่าน้องๆจะรู้ผลการสอบก็ต้องรอไปถึงเดือน กุมภาพันธ์เลยค่ะ&nbsp; สมัครรับตรงปีการศึกษา 2555 อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิด ^ ^</span><br /> &nbsp;<br /> น้องๆ ม.ปลาย ที่อยากเรียนต่อ ม.ศิลปากร ต้องอดใจรอ และติดตามข่าวเป็นระยะ นะค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้ง ประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะติดตามและแจ้งข่าวให้น้องๆทราบอย่างต่อเนื่องนะค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <strong>ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</strong><br /> กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร&nbsp;<br /> โทร. 034-255-091&nbsp;<br /> โทร.034-255-750 -1&nbsp;<br /> โทรสาร 034-255-807&nbsp;<br /> <a href="http://www.quota.su.ac.th/">www.quota.su.ac.th</a><br /> <a href="http://www.reg.su.ac.th/">www.reg.su.ac.th</a><br /> <a href="http://www.su.ac.th/">www.su.ac.th</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>ณัฐตินัน วรรณารักษ์<br /> ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=501' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
พิมพ์หน้านี้