กำหนดการ รับตรงแพทย์ กสพท.
<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110714103546.jpg" /></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ประกาศแล้ว สำหรับ กสพท. และตอบรับการเข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง และระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ กับ ทปอ.</span><br /> &nbsp;<br /> กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)&nbsp; ได้ประกาศกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร โครงการรับตรง ในกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ โดยสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน&nbsp; และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่<br /> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20คน &nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200คน &nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50คน &nbsp;&nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 72คน &nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์&nbsp; มหาวิทยาลัยนเรศวร 30คน<br /> คณะแพทยศาสตร์&nbsp; โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 156คน<br /> คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250คน<br /> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 40คน &nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 165คน &nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์&nbsp; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30คน<br /> คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 70คน&nbsp; &nbsp;<br /> คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย 60คน &nbsp;<br /> คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง 40คน&nbsp; &nbsp;<br /> คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80คน &nbsp;<br /> คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 70 &nbsp;<br /> คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30คน &nbsp;<br /> คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20คน<br /> คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25คน&nbsp;<br /> รวมทั้งสิ้น 1,408คน โดยประมาณ **ข้อมูล ณ วันที่ 13ก.ค.54จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>กำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555&nbsp; ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)&nbsp;</strong><br /> 1-31ส.ค. 2554 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;รับสมัครทางอินเตอร์เนต&nbsp;<br /> 1ส.ค. - 5ก.ย. 2554&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์<br /> 1ส.ค. - 5ก.ย. 2554&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน<br /> 7 - 15ก.ย. 2554&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์<br /> ประมาณ 1ต.ค.-5พ.ย.2554 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ปรินต์แบบฟอร์ม กสพท.11เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ<br /> *วันเสาร์ที่ 5พ.ย. 2554 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สอบวิชาเฉพาะ**<br /> ประมาณเดือน ธ.ค. 2554 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ<br /> *ประมาณเดือน ม.ค. 2555 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สอบวิชาการ 7วิชา**&nbsp;&nbsp; จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผู้สมัครทุกคนต้องสมัคร สอบ และเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.<br /> 19 กพ. 2555&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์<br /> 7มี.ค. 2555&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ส่งรายชื่อไปที่ ทปอ. (Clearing House)<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ กสพท. </strong>ประกอบด้วย<br /> 1. คะแนนการสอบวิชาเฉพาะ ที่ กสพท.จัดสอบเอง&nbsp; หรือ ความถนัดทางการแพทย์&nbsp;คิด30 %<br /> 2. คะแนนการสอบ ONET คะแนนรวมทุกวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ60% &nbsp;ของคะแนนทั้งหมด<br /> 3. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาหลักที่ สทศ.จัดสอบ &nbsp;คิด 70 % โดยคะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า30 %</span><br /> &nbsp;<br /> ซึ่งค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาหลัก &nbsp;7 วิชามีความแตกต่างกัน <u>สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ<br /> &nbsp;</u><br /> &nbsp;<br /> น้องๆที่อยากเป็นหมอ ควรติดตามกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่องนะค่ะ&nbsp; ที่สำคัญ นอกจากสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ในวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้แล้ว อย่าลืมสมัครสอบในระบบรับตรงกลาง ในวันที่ 1-30 ตุลาคม ด้วยนะ<br /> &nbsp;<br /> <strong>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม</strong><br /> <a href="http://www9.si.mahidol.ac.th/">http://www9.si.mahidol.ac.th/</a><br /> &nbsp;<br /> <strong>ณัฐตินัน&nbsp; วรรณารักษ์<br /> ศูนย์ข่าวการศึกษษไทย</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=543' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
พิมพ์หน้านี้