วิศวกรรมอาหาร...เขาเรียนอะไรกัน

ลบ แก้ไข

วิศวกรรมอาหาร

 

วิศวกรรมอาหาร(Food Engineering)    เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และคุณสมบัติเฉพาะของอาหารประเภทนั้นๆ

จุดประสงค์ของการเรียนการสอนได้ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารอย่างถูกต้อง ทั้งทางหลัก ทางหลักโภชนาการ และหลักวิศวกรรมการผลิต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ความสะดวก ความปลอดภัยของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค

 

ลักษณะการทำงานของวิศวกรอาหาร

 

ลักษณะการทำงานของวิศวกรอาหาร คือ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจัยและพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่ คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตลอดจนคำนวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้ การเก็บ การขนส่ง/เคลื่อนย้าย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว  รวมถึงปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเคมีทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

 

                 ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมื่อปี พ.ศ.2505 และในปี พ.ศ.2535 เริ่มมีหลักสูตรวิชาวิศวกรรมอาหารขึ้นในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นครั้งแรก

 

การเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการอาหาร

 

การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้เป็นการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน , เครื่องทอด เป็นต้น    และศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของแข็ง , กลศาสตร์ของไหล ,อุณหพลศาสตร์ และ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เป็นต้น  อีกทั้งต้องเข้าใจในหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ( Unit Operation Of Food Engineering )  เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร

พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร  การควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร  ความปลอดภัยของอาหารในขั้นตอนการผลิต  การออกแบบกระบวนการทางจุลชีววิทยาและทางเคมีในการตรวจสอบอาหาร

 

วิศวกรรมอาหารมีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร เช่น

โภชนาการ   วิทยาศาสตร์การเกษตร   การประมง  การปรับปรุงพันธุ์พืช

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิศวกรรมอาหาร

 

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ข้อมูลวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญาตรี

 

สาขา

เป้าหมาย
รับนักศึกษาใหม่

ประเภทหลักสูตร

ค่าเล่าเรียน/ปี

วงเงินกู้

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 วิศวกรรมการอาหาร

80

หลักสูตรปกติ (ภาคปกติ)

32,000

 วิศวกรรมการอาหาร

ไม่ระบุ

หลักสูตรปกติ (ภาคพิเศษ)

55,400

 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 วิศวกรรมอาหาร

44

หลักสูตรปกติ (ภาคปกติ)

20,700

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรการอาหาร

 

1. จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอาหาร

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์เครื่องจักรต่างๆ ตามความต้องการของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. มีความรู้เรื่องวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักร ตลอดทั้งแหล่งที่มาของวัสดุ

4. มีความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย

5. มีความรับผิดชอบสูง

6. มีปฏิภาณไหวพริบ มีลักษณะเป็นผู้นำ และมีความเป็นผู้ตาม

7. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

8. มีความรู้ในเรื่อง ระบบ ISO 9001 ระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารในโรงอาหาร (CMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) และมาตรฐานการผลิตต่างๆ ขององค์การอนามัยโลก และองค์การค้าโลก

 

ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีหน้าที่หลักที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร ดังนี้

1. จัดหาเครื่องจักรและออกแบบสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง

2. ออกแบบระบบการผลิต และเครื่องจักรใหม่ๆ ให้มีราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

3. ควบคุมดูแลบุคลากรในสายการผลิตให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเต็มศักยภาพ

4. ดูแลควบคุมสายงานการผลิตและการบรรจุอาหาร และหรือเครื่องดื่มให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้

5. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต ตลอดทั้งควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

6. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

7. ควบคุมดูแลป้องกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงาน

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

สภาพงาน

 

ผู้ประกอบอาชีพนี้ อาจทำงานทั้งในโรงงานผลิต และในห้องปฏิบัติการทดลอง โดยต้องใส่เครื่องแบบการปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  ทั้งนี้จำนวนวิศวกรอาหารที่จบการศึกษาในแต่ละปีค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละประมาณ 15,000 – 20,000 บาท ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ โบนัสประจำปี

 

 

โอกาสในการทำงาน

          

  ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมอาหาร ประมาณ 3 – 4 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงไม่เกินปีละ 20 คน รัฐบาลต้องการให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารของประชาคมโลก จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลทั่วประเทศ วิศวกรอาหารจึงจำเป็นต่อวงการอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและราคา ตลอดทั้งขนาดที่สอดคล้องกับการผลิตสินค้าต่างๆ ของชุมชน เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจักขนาดใหญ่ราคาแพง เช่น เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องกลั่นสุราแช่ขนาดเล็ก เครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตไวน์ เป็นต้น   ผู้ประกอบอาชีพนี้หากเป็นเพศชายจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค แต่ถ้าเป็นเพศหญิงมักพึงพอใจที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑลมากกว่า ดังนั้น ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้จึงมีโอกาสเลือกที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งได้ เช่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่ผลิตไส้กรอก โรงงานผัก ผลไม้อบแห้ง โรงงานขนมปัง คุ้กกี้ และอาหารขบเคี้ยว ตลอดจนโรงงานผลิตภัณฑ์นม และโรงงานเครื่องดื่มต่างๆ

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรอาหาร ควรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้มีโอกาส เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสายการผลิต หรือเป็นผู้จัดการโรงงาน

 

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

           อาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้บริการคำปรึกษาด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต ตลอดจนเป็นนักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

 

 ***********************

Admissions ไปทำไม สอบตรงไวกว่าเยอะ อยากเป็นนักกฎหมาย อยากเข้าบัญชีธรรมศาสตร์ อยากเป็นหมอไม่ต้องรอชาติหน้า ต้องที่นี่เท่านั้น http://ent.eduzones.com/54/

-----------------------------------

 

พบกับ "คู่มือ..สอบตรง up" เล่มเดียวที่รวมข้อมูลสอบตรงทุกมหา'ลัยไว้ครบถ้วนตลอดปี 53-54 จองด่วนมีจำนวนจำกัดที่ http://magazine.eduzones.com/

 โดย Eduzones ติวตรง54 ติดชัวร์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.ค. 53 13:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,533 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,533 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง