ชี้อาชีพ "พยาบาล" ขาดแคลนหนักทั่วโลก


                   "ปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศ ไทยเริ่มส่อเค้าความรุนแรงขึ้นอีกครั้งทั้งในด้านปริมาณกำลังคน และทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความ หลากหลาย ซึ่งมี
สาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ ความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว และการมีข้อจำกัด ในการเพิ่มการผลิต ดังนั้น เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เด็กรุ่นใหม่สนใจเรียนพยาบาล อาจต้องมีการพัฒนาสถานภาพการทำงานของคนในอาชีพนี้ ทั้งความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และค่าตอบแทนที่เหมาะสม"

          ดร.กฤษดา แสวงดี หัวหน้าโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าให้ฟัง และว่า ปัจจุบันพยาบาลเข้าสู่วัยเกษียณมากขึ้น และการลดกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพใหม่ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ทำให้ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอยู่ถึง 3 หมื่นคน และโครงสร้างอายุของพยาบาลมีแนวโน้มเป็นกำลังคนสูงอายุ ในอนาคตอันใกล้ระยะ 10-15 ปีข้างหน้า ไทยจะมีพยาบาลทยอยเข้าสู่วัยเกษียณ ประมาณ 3,000-4,000 คนต่อปี

          ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้และการกระจายกำลังคนพยาบาลวิชาชีพ เมื่อปี พ.ศ.2551 จากฐานข้อมูลสภาการพยาบาล พบว่า มีพยาบาลวิชาชีพอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 118,395 คน ในจำนวนนี้มีเพียง ร้อยละ 79.46 ที่ทำงานบริการพยาบาล ร้อยละ 8.98 ทำงานสนับสนุนบริการ ร้อยละ 4.51 ประกอบอาชีพอื่น ร้อยละ 4.05 ทำงานด้านบริหารการพยาบาล และมีเพียงร้อยละ 3.0 ที่ทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็นกำลังคนกลุ่มที่มีความขาดแคลนอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการปัจจุบัน

           การเรียนพยาบาล

สถิติของคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จากเทคโนโลยี และวิวัฒนาการทางการแพทย์ เราจึงเห็นผู้สูงอายุเหล่านี้ออกมาเดิน มาเที่ยว มาออกกำลังกาย มาทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งที่ตามมาจากการเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ก็คือ กิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือสินค้าเพื่อสนองต่อความต้องการของคนกลุ่มนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่เอาใจใส่ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตัวเองสูงมาก

การเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านพยาบาล ทั้งแพทย์แผนต่าง ๆ  เภสัช ทันตะ สาธารณสุข ก็จะทำให้หางานทำได้ง่ายและมีรายได้สูงทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วย

นอกจากนี้สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านสุขภาพในบ้านเรา ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนที่ขาดแคลน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง...

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์  ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4  ปี เป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วย ทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ทางร่างกายและจิตใจ   การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะและอาการของโรคที่เป็น โดยจะทำหน้าที่สังเกต จดบันทึก และรายงานให้แพทย์ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ของคนไข้  เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพคนไข้ให้สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องที่เกิดจากการเจ็บป่วย

งานพยาบาลแบ่งออกได้หลายสาขาคือ

·                                                                                               การพยาบาลวิกฤติและฉุกเฉิน (emegency and crisis care)

·                                                                                               การพยาบาลมารดาและทารก (mother and child health)

·                                                                                               การพยาบาลเด็ก (pediatric nursing)

·                                                                                               การพยาบาลสูติศาสตร์ (obstiatic care)

·                                                                                               การพยาบาลอายุรศาสตร์ (medical caring)

·                                                                                               การพยาบาลศัลยศาสตร์ (surgery care)

·                                                                                               การพยาบาลจิตเวช (psychiatric care)

·                                                                                               การพยาบาลชุมชน (community care)

·                                                                                               เวชปฏิบัติการพยาบาล

·                     การพยาบาลระยะสุดท้าย (hospice care)

ใครควรเรียน

 คุณสมบัติต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์  มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตา เสียสละ อดทนอดกลั้น และมีความรักในเพื่อนมนุษย์

แนวทางอาชีพปัจจุบัน

คนที่จบคณะพยาบาลศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย อาทิ รับราชการในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ หรือ เป็นอาจารย์สอนและวิจัยทางด้านพยาบาลศาสตร์ ประกอบอาชีพในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชน ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถาบันที่เปิดสอน                        

·        วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก www.rtanc.ac.th

·        วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ www.medicalrtaf.com

·        วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ www.policehospital.go.th/nurse

·        วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ www.kcn.ac.th

·        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี www.bcn.ac.th

·        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย www.redcross.or.th/nurse 

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.ns.mahidol.ac.th

·        คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.nurs.chula.ac.th

·        คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/nurse

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nurse.nu.ac.th

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://nurse.swu.ac.th/ 

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://nurse.buu.ac.th/  

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.nurse.cmu.ac.th

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  http://nurse.tu.ac.th/

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  http://nu.kku.ac.th/

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.nu.msu.ac.th

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว http://nurse.hcu.ac.th/

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.au.ac.th/academic

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ http://nurse.payap.ac.th/

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  http://nursing.siam.edu/

·        คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ http://slc.saintlouis.or.th/

·        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน www.christian.ac.th

·        คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยมิชชั่น www.missioncollege.edu

·        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย Eduzones ติวตรง54 ติดชัวร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้