ประเพณีไทย

ลบ แก้ไข

          ประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ เป็นกฎระเบียบในการประปฏิบัติตนและ การวางระวางบุคคลในสังคมเช่นมารยาทในห้องรับประทานอาหาร ประเพณีของ ไทยนั้นให้ความสำคัญในการให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส ผู้น้อยต้องรู้จักสัม มาคารวะให้ความเคารพผู้ใหญ่ เช่น นักเรียนต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์

          ประเพณีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล เป็นต้น


ประเพณีนบพระเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร

          คำว่าประเพณี ตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดความหมายประเพณีไว้ว่า ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่างๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่า ระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียมมีความหมายว่า ที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป

          ประเพณีไทย นั้นเป็นประเพณีที่ได้อิทธิพลอย่างสูงจากศาสนาพุทธ แต่อิทธิพลจากศาสนาอื่นเช่น ศาสนาพราหมณ์และ การอพยพของชาวต่างชาติเช่นคนจีนก็มีอิทธิพลของประเพณีไทย 
          ประเพณีไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่คือ ภาษา , ศิลปะ และประเพณี
          ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ตัวอักษรของภาษาไทยถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงในค.ศ. 1283 ตัวอักษรของภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤตจากสื่อของขอมโบราณ ปัจจุบันภาษาไทยประกอบด้วยตัวอักษร สี่สิบสี่ตัว ภาษาไทยมีห้าโทนคือ : สามัญ , เอก, โท, ตรี, จัตวา ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษ เช่นคำว่า บ่า กับบ้านั้นมีความที่แตกต่างกัน ภาษาไทยในปัจจุบันได้รับอิทธพลมาจากภาษาต่างๆ ทั่วโลกเช่น บาลี, ขอม, มาเล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน


ประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย

          ศิลปะไทย นั้นได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากพระราชาและชาววังครั้งแต่โบราณ ประเพณีการสร้างภาพวาดฝาหนังก็ยังถูกนิยมมาใช้เพื่อเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พิธีกรรมทางการศาสนา

          ตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าคนไทยจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนิยม สร้างสิ่งก่อสร้าง ในทางพระพุทธศาสนาเช่น เจดีย์,วัด,หรือสถูป โดยสิ่งปลูกสร้าง ทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้นิยม ใช้ในพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆในชุมชน เช่นวัดมักนิยมเป็นที่จัดงานประจำปี นอกจากนี้แล้ววัดจึงเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็นสถานที่เรียนหนังสือกับเยาวชนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

          ในภาษาบาลีนั้น คำว่าเจดีย์หมายถึง จิตใจหรืออนุสรณ์เตือนใจ คำว่าสถูปนั้นหมายถึงเดือน สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อตอน ให้รำลึกถึงความเชื่อใน ศาสนาพุทธที่ว่าสังขารของคนนั้นไม่เที่ยงแท้ เมื่อมีการเกิดก็ย่อมต้องมีวันแตกดับได้เป็นไปตามปัจจัยของโลก คนโบราณจึงมีประเพณีนิยมสร้างเจดีย์ใน วัดเพื่อเตือนใจคนในสังคมไม่ให้ทำความชั่ว และหมั่นสร้างความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในภพนี้และภพหน้า
          เจดีย์ยังนิยมให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระพุทธรูป หากบรรจุพระบรมสารีริกธาตของ พระพุทธเจ้าหรือของพระมหากษัตริย์นั้นก็จะเรียกว่าธาตุเจดีย์
          ประเพณีไทย อันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ทั่วแผ่นดินไทย เช่น  
          ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
          ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร             
          ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
          ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
          ประเพณี และอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันลำค่าที่เราคนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

 

loading...


โดย jojo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ก.พ. 51 14:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 184,813 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 184,813 ครั้ง ตอบ 21 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ndesigns
IP : 171.98.76.***
ประเพณีไทย เอกลักลักษณ์ของชาวไทยที่ควรอนุรักษ์ สืบสานเพื่อรุ่นหลัง http://traditionalthailand.blog.com/
ลบ แจ้งลบ
โดย Aun ICE
IP : 202.29.24.***
ประเพณีไทย เอกลักษณ์ของไทย ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้ ประเพณีไทยอันดีงาม

http://xitgriuwmp.blogspot.com/
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีไทย
ลบ แจ้งลบ
โดย ประเพณี ไทย
IP : 110.168.205.***
วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สวยงาม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย 4 ภาค
http://traditionofthailand.blogspot.com
ลบ แจ้งลบ
โดย pyopyo m
IP : 118.172.106.***
ไปดูที่นี่ น่าไปมากๆๆๆๆๆๆๆ http://paidoo.net/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
ลบ แจ้งลบ
โดย ฝนฟ้า
IP : 182.93.208.***
เฟิร์นอยากเห็นหน้าหลี
ลบ แจ้งลบ
โดย เฟร์ม
IP : 182.93.208.***
ถ้าจะไปกินข้าวก็บอกนะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นานา
IP : 125.26.87.***
ชอบมากมีสาระดีค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ดด
IP : 203.172.209.***
ลบ แจ้งลบ
โดย คนน่ารัก
IP : 182.93.199.***
อยากไปเที้ยวมากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย แอป
IP : 203.114.120.***
สาวน่ารักมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย new
IP : 182.93.157.***
ชอบประเพณีไทยมากกกกกกกกกกกกกกกเลยก๊าฟ
ลบ แจ้งลบ
โดย ชื่อ
IP : 58.9.98.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชื่อ
IP : 58.9.98.***
ขอรายละเอียด
ลบ แจ้งลบ
โดย สอน
IP : 125.24.223.***
ลบ แจ้งลบ
โดย tuangsit2008.hotmail.com
IP : 61.7.149.***
ดีครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย pop
IP : 125.26.186.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Koy
IP : 125.26.224.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นเรศ
IP : 203.118.120.***
ชอบมากมีสาระหามาอีกนะครับพี่สุดหล่อ
ลบ แจ้งลบ
โดย กวาง
IP : 58.147.40.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นัย
IP : 210.213.18.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง