สอศ.เผยร่างเงินบำรุงการศึกษาห้ามเรียกเก็บน.ศ.25รายการ

ลบ แก้ไขเมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ เสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างให้วิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศช่วยกันพิจารณา คาดว่าภายในวันที่ 16 มีนาคมนี้ ตนจะลงนามในประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดรายละเอียด เช่น 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ จำนวน 25 รายการ ที่สถานศึกษาไม่สามารถจัดเก็บหรือขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง/นักเรียนได้ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุการศึกษาไม่รวมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวของนักศึกษาที่จะต้องจัดหาเอง เงินอุดหนุนชดเชยเงินบำรุงการศึกษา ค่าอุดหนุนเกษตรเพื่อชีวิต ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค้าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าบริการห้องสมุดพื้นฐาน ค่าบริการห้องพยาบาล ค่าอุปกรณ์กีฬา

2.ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดบริการกิจกรรมพิเศษพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นอกเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเก็บจากผู้ปกครอง/นักศึกษาได้ อาทิ รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ที่สถานศึกษาจัดให้เป็นการเฉพาะราย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยและได้ประกาศให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจหาสารเสพติด ค่ารักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมรายการที่จัดเก็บต้องไม่เกิน 500 บาท/คน/ภาคเรียน 3.สถานศึกษาสามารถขอรับบริจาคหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการกิจกรรมพิเศษพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับบริจาคจากหน่วยงาน สมาคม ประชาชน สถานประกอบการและสถาบันทางสังคม โดยการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องเสนอโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในรายการการจัดบริการนอกเหนือหลักสูตร ปวช. การจัดบริการกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิต การจัดบริการกิจกรรมพิเศษ การเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา

ทั้งนี้ การขอรับบริจาคหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง/นักศึกษาต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และไม่ลิดรอนสิทธิของนักศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับความเสมอภาค อีกทั้งการขอรับบริจาคเพื่อจัดบริการเสริมพิเศษต้องเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง เป็นต้น


ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน

 loading...


โดย EduzonesExpo2009 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 52 11:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,070 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,070 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง