มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดรับ 1,340 คน

ลบ แก้ไข

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2552

รายการ

สถานที่

วัน เดือน ปี

เวลา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หรือขอรับใบสมัคร

ได้ที่กองบริการการศึกษา

เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา

http://service.buu.ac.th

1 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2551

08.30 .

เป็นต้นไป

การสมัครด้วยตนเอง

ชั้น 1 ห้องโถง อาคาร ภปร.

20 – 21 ธันวาคม 2551

09.00 – 16.00 .

การสมัครทางไปรษณีย์

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่กองบริการการศึกษา

1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2551

-

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ณ อาคาร ภปร. ชั้น 1

10 มกราคม 2552

09.00 .

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

24 – 25 มกราคม 2552

08.00 .

เป็นต้นไป

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

ณ อาคาร ภปร. ชั้น 1

13 กุมภาพันธ์ 2552

09.00 .

สอบสัมภาษณ์

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

14 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 .

ประกาศผลขั้นสุดท้าย

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

18 มีนาคม 2552

09.00 .

รายงานตัวนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

21 มีนาคม 2552

09.00 – 16.00 .

หมายเหตุ ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

----------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.. 2545 มหาวิทยาลัยจะรับสมัคร

เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด

มาก่อน

1.1.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาท

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา

1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.2.1.1 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา

1.2.1.2 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา ทางด้านการบัญชี การตลาด

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจพาณิชยนาวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวส. ในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์ด้านพาณิชยนาวี

1.2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1.2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. วิชาเอกการบัญชี

1.2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1.2.3.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

1.2.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

1.2.4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

1.2.4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

1.2.4.2.1 กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานการติดตั้งและควบคุม สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม

สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ใน

สาขาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์

และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ในสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.2.4.2.2 กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการต่อเรือ สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

1.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เรียนวันศุกร์ เวลา 13.00 . เป็นต้นไป และเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 . เป็นต้นไป

1.2.5.1 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้

สาขาประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาสัตวบาล สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเกษตรกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม ชีววิทยา สัตววิทยา สัตวบาล

ส่งเสริมการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    1. 1.2.5.2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

    1. 1.2.5.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

1.2.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1.2.6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 .

ภาคพิเศษ เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 – 22.00 .

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 .

1.2.6.1.1 คุณสมบัติเฉพาะ

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาข้างต้น หรือปริญญาตรีที่ผ่านการเรียน

คอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และเคยเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม

1.2.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.2.7.1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้มี

การศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

2) อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

3) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง

4) อนุปริญญาหรือปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์

5) ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6) ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์

7) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนด หรือมีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป และเสนอต่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว

1.2.8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1.2.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีความรู้พื้นฐาน

ด้านคอมพิวเตอร์

1.2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.2.9.1 สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว)

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

1.2.10 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1.2.10.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว)

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาใด

วิชาหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัว

เข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สำเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอน

ปริญญาบัตรได้

2. ขั้นตอนการสมัครสอบ

2.1 การสมัครทางไปรษณีย์

2.1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th

หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2551

2.1.2 ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 4) พร้อมทั้งกรอก

ข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบทุกส่วน

2.1.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4 มาที่ กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 .ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2551 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2.1.4 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น (โดยต้องเลือกสาขาวิชาที่มีรายวิชาสอบที่ใช้สอบ

ต้องไม่ตรงกัน)

2.1.5 ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และรหัสสาขาในใบสมัครให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง

บัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) มายังผู้สมัครสอบได้สะดวก

หมายเหตุ - เอกสารทุกอย่างให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย

- หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือก

- เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- หากทำการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้

2.2 การสมัครด้วยตนเอง

2.2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th

หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2551

2.2.2 ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 4) พร้อมทั้งกรอก

ข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบทุกส่วน

2.2.3 สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2551

ณ อาคาร ภปร. ห้องโถง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2.4 การแต่งกายเพื่อการสมัครสอบคัดเลือกให้แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืด

กางเกงยีนส์และสวมรองเท้าแตะ

หมายเหตุ - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร

ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณารับสมัคร

- หากทำการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

ออกบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) ซึ่งถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบด้วย ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรเลขที่นั่งสอบ

คัดเลือก (มบ.2) ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าหากบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือกสูญหายจะหมดสิทธิ์ในการสอบ

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

3.1 การสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 500 บาท

3.2 การสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 500 บาท

4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมหลักฐานต่าง ๆ มาให้พร้อมในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้

4.1 ประเภทการสมัครทางไปรษณีย์

4.1.1 ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย

4.1.2 ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย

ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดใน

บัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)

4.1.5 ธนาณัติจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

4.1.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

4.2 ประเภทการสมัครด้วยตนเอง

4.2.1 ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย

4.2.2 ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย

ฉบับจริงพร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมฉบับจริง

4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดใน

บัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)

4.2.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบใช้ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเป็นใบแสดงคุณวุฒินั้น ถ้าหากสอบคัดเลือกได้

จะต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 มารายงานตัวเท่านั้น มิฉะนั้น

จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเป็นนิสิต

** ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ **

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

5. จำนวนรับเข้าศึกษาและการสอบคัดเลือก

5.1 รหัสสาขาวิชา จำนวนรับและรหัสวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

รหัสสาขา

จำนวนรับ

รหัสรายวิชาที่ใช้สอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชา 15)

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชา 17)

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชา 16)

บธ..

015

017

081

082

083

100

100

30

30

40

10, 15

10, 17

10, 15

10, 17

10, 16

2. หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต

- สาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ

บช..

016

100

10, 16

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ

รป..

019

200

18

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

(เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

- เน้นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม

- เน้นด้านภาพนิ่ง ภาพยนตร์

กศ..

051

052

80

40

51

51

(เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ)

- เน้นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม

กศ..

053

45

51

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

- กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ

- กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ

- กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต ภาคปกติ

- กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต ภาคพิเศษ

กศ..

055

056

057

058

40

40

40

40

50, 52

50, 52

50, 53

50, 53

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

รหัสสาขา

จำนวนรับ

รหัสรายวิชาที่ใช้สอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ

วท..

021

022

023

20

80

80

20

21

21

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ทล..

024

025

50

70

22, 23

22, 23

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคพิเศษ

..

(อาชีวอนามัยฯ)

031

40

30

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ทล..

041

25

22, 23

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

บธ..

042

25

10, 15

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ

รป..

043

25

18

รวม

1,340

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เต็มจำนวนรับ มหาวิทยาลัยอาจไม่รับเข้าในสาขาวิชานั้น ๆ โดยให้ผู้สมัครเปลี่ยนสาขาวิชาได้ โดยมหาวิทยาลัยจะติดต่อไปยังผู้สมัครโดยตรง

5.2 รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่และเวลาที่สอบ

 
loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ต.ค. 51 19:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,969 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,969 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อังคณา
IP : 58.9.184.***

อยากได้ การสมัครสอบของ ปี 2553 ค่ะ

จะได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า

ตั้งใจจะเรียนที่นี่ให้ได้ค่ะ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย นายภูวนาถ
IP : 202.182.15.***
อ่านหนังสือจน จะบ้าอยู่แล้วเนี่ย
ลบ แจ้งลบ
โดย ying
IP : 125.27.74.***

ขอบคุณมากนะคะที่นำมาบอก...

 

 ดีใจจัง

 

 

อยากเรียนที่ ม.บรูมากๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่