ม.เกษตร สกลนคร ขยาย รับตรง

ลบ แก้ไข

เกษตรฯ สกลนคร ขยายเวลารับตรง ถึง 19 พฤษภาคม 53

              

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร บัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

1. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จึงเปิดทำการเรียนการสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรภาคพิเศษ 2 หลักสูตร

􀂃 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.)

หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาด้านการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี รวมถึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ

พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง นักบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการบัญชี และงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

􀂃 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาการบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบให้นิสิต ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจตามสถานการณ์การเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) เพื่อให้มีทักษะการเป็นนักบริหาร สามารถไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักบริหารที่มีจรรยาบรรณในองค์การธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ

ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์การธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย การวางระบบงานของบริษัท การวางแผน กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

􀂃 จุดเด่นของหลักสูตร

1. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง เฉพาะสาขา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

2. ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากัน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตบางเขน และได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน การฝึกงานในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคการศึกษา โครงการประกวดแผนธุรกิจ โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสัมมนาต่าง ๆ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-อเมริกา โครงการพี่บัณฑิตแนะแนวการทำงานแก่รุ่นน้อง การส่งเสริมนิสิตเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น

􀂃 คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. / ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

􀂃 กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2553 ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

 

􀂃 ค่าธรรมการศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 22,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

- มีเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)

- มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

- ยกเว้นค่าธรรมการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีตามระเบียบมหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางดังนี้

􀂃 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะฯ (ห้องธุรการ คณะชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท

􀂃 ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท เข้าหมายเลขบัญชี 446-1-07347-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. ใบสมัคร 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5039 , 086-8864594 (คุณวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย) หมายเลขโทรสาร 0-4272-5040

http://fam.csc.ku.ac.th

 

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ ในโครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)

1.สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)

3.ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่บัญชีรายการด้านล่างนี้

ใบขำระค่าธรรมเนียม(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

เอกสารเพิ่มเติม

- แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

โปรดติดตามได้ที่ลิงค์นี้

โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

 

ที่มา : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการhttp://fam.csc.ku.ac.th/

 

 

 

อ.น้อง

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 พ.ค. 53 17:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,197 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,197 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ซาลาเปา ไส้สิว
IP : 49.48.136.***
ตอนนี้กำลังเรียนอยู่สาขาการจัดการ ม.เกษตร สกลคะ ถ้าในมีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้เป็นการส่วนตัวที่ pattranannirandaropas@gmail.com นะคะ ม.เกษตร ยินดีต้อนรับนะคะ^^

ไม่ต้องใช้ผลGat-Patนะคะสมัครได้เลยในรอบรับตรง

เข้าดูบรรยากาศการเรียนการสอนจริงได้ที่
http://www.facebook.com/Management.KU
http://www.facebook.com/Admission.FAM.CSC.KU

[b-001] ดีจริงนะ มีทุนการศึกษาให้มากมาย และเวลาเรียนจบก็ได้ใบปริญญารับที่บางเขน และไม่มีชื่อวิทยาเขต เพราะม.เกษตรไม่ว่าจบวิทยาเขตไหนก็ถือว่าเป็นพี่น้องม.เกษตรด้วยกัน ไม่มีการแบ่งแยกวิทยาเขต

ปล. จบแล้วหางานทำง่ายมาก ได้รับการยืนยันจากรุ่นพี่รุ่นก่อนๆแล้วนะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง