GAT PAT Admissions

ลบ แก้ไข

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดจัดสอบ GAT (General Aptitude Test) และ PAT (Professional Aptitude Test) จำนวน 3 PAT คือ PAT 1, PAT 2 และ PAT 3 ให้กับนักเรียน เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน มีนาคม 2552 ผ่านไปสามครั้ง หลายคนบ่นอุบ แต่ตอนนี้ มีการเปิดรับสมัครใหม่แล้ว อย่าลืม...ถึง 10 ธันวาคม 2552 นี้เท่านั้น

 

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553


ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2552

 

                การเลือกสนามสอบ                                 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี :
กรุณาเลือกสนามสอบหลังจากที่ชำระเงินแล้ว    

จังหวัดอื่นๆ :
กรุณาเลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ แล้วจึงไปชำระเงิน

 

- กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (มีนาคม) และวิธีการเลือกสนามสอบ


- ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย
- ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์

 

       สทศ.แจ้งกำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบมีนาคม 2553)  พร้อมแนะวิธีเลือกสนามสอบ

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ครั้งที่ 1/2553 สอบเดือนมีนาคม 2553 นั้น  สถาบันทดสอบฯ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากในการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกสนามสอบ ดังนั้น สทศ.จึงแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ ปทุมธานี

1.1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องลงทะเบียนที่

www.niets.or.th  ก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ ชำระเงิน/ เลือกสนามสอบ ตามกำหนดการ

1.2 ผู้สมัครที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว สามารถสมัครสอบ/ ชำระเงิน/เลือกสนามสอบ ตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ผู้สมัครกลุ่มที่ 1.1 และ 1.2 จะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบก่อน หลังจากนั้น ต้องเข้าระบบ GAT/PAT อีกครั้งเพื่อเลือกสนามสอบที่ต้องการ (เฉพาะสนามสอบที่กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ปทุมธานี เท่านั้น)

 

กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ

(ยกเว้น สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ ปทุมธานี)

2.1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการสอบ/ ชำระเงิน

2.2 ผู้สมัครที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว สามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการสอบ/ ชำระเงิน ตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ในขั้นตอนของการสมัคร ผู้สมัครกลุ่มที่ 2.1 และ 2.2 ต้องเลือกจังหวัดและอำเภอต้องการจะไปสอบ (ยกเว้น กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/นนทบุรี/ ปทุมธานี) หลังจากนั้นนำใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคาร

หมายเหตุ : สทศ.จะจัดสนามสอบให้ตามจังหวัดและอำเภอที่ท่านเลือก และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ

 

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553

กลุ่มที่ 1 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี/ ปทุมธานี

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)   11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(2) สมัครสอบ                                              11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(3) ชำระเงิน                                                 11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

(4) เลือกสนามสอบ                                      11 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2552

 

กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่น (ยกเว้น กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี)

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)       11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(2) สมัครสอบ และเลือกจังหวัด/อำเภอที่ต้องการไปสอบ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(3) ชำระเงิน                                                   11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

 

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว               15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                           5 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ                              10 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

วันสอบ GAT / PAT                                      6 - 9 มีนาคม 2553

ประกาศผลการสอบ                                       10 เมษายน 2553

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม 2553)

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัส และ ชื่อวิชา

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 - 16.00 .   71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 - 16.00 .    73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 .    75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .    76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 .    

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2553

 

การสอบ GAT และ PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่นส์ ปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย (GPAX) 20%

2. คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30%

3. คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 10-50%

4. คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) 0-40%

รายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT พร้อมค่าน้ำหนักในแต่ละ

กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

http://www.cuas.or.th/admbook53/central.html

 

กลุ่มสาขาวิชา
GAT
PAT
P1P2P3P4P5P6P7

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา
1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์


/20


/30


/30


/20

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

/10
/10
/30
3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
/15
/15
/20
4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
/10
/40

5. กลุ่มเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

/20
/10
/20

6. กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชี
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6.2.1 แบบที่ 1
6.2.2 แบบที่ 2

/30

/50
/40/20


/10
7. กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
/20
/30

8. กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
- วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์

/10
/40

9. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
2.1 รูปแบบที่ 1
2.2 รูปแบบที่ 2


/40

/50
/40

/10
/10

วันและเวลากำหนดสอบ GAT PAT สามครั้งต่อปี มีนาคม,
กรกฏาคม และ ตุลาคม

ค่าสมัครสอบ

รายวิชาละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร) จัดสอบปีละ 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 มีนาคม

ครั้งที่ 2 กรกฎาคม

ครั้งที่ 3 ตุลาคม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตารางสอบ GAT และ PAT (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม 2552

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ส่วนสถานที่สอบ ตรวจสอบได้ ที่นี่

http://reg.niets.or.th/gatpat_seat52/index.html

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

1

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ค. 51 12:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,084,894 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,084,894 ครั้ง ตอบ 552 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.78.***
ติวข้อสอบPAT ศิลปกรรม โดยรุ่นพี่ทีม ป.โท จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์
สอนตัวต่อตัวที่บ้านของน้องๆ ในเวลาหรือสถานที่ ที่น้องๆสะดวก
รับรองผลสอบติดคณะศิลปกรรมและสถาปัตย์ จุฬาทุกคน กว่า 5 รุ่นเเล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tutor-land.com หรือ 083-816-6872 true หรือ 082-672-1222 อื่น

ลบ แจ้งลบ
โดย Eraxartig
IP : 188.72.202.***
I tried many times to "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/dateing-sim.html" - sirius dating agency write this story but found that it was "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/current-dating-free-site.html" - adult singles dating jamison iowa continuously unmanageable to "http://fredatingonline.byethost15.com/yahoo-free-dating.html" - mexican dating practices me through "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/spiritual-online-dating.html" - dont's of dating grieving process.
Meaghan arrived at "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/gay-dating-in-minnesota.html" - christian dating single jewish personals fork and saw Sean bungy jump.
Asexual reproduction is "http://fredatingonline.byethost15.com/adult-dating-best-free-e-mail.html" - top dating services "http://freedating.byethost4.com/dating/yahoo-black-dating-service.html" - who is raven symone dating process by "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/dating-introduction-service.html" - dating introduction service which an organism creates "http://freedating.byethost4.com/dating/adult-dating-community-unrated.html" - the dating channel genetically similar "http://fredatingonline.byethost15.com/blossom-cherry-dating-marriage.html" - portuguese phrases dating identical copy of "http://fredatingonline.byethost15.com/adult-singles-dating-thurston-nebraska.html" - dating dating kyoopid.com online online service site itself without "http://fredatingonline.byethost15.com/dating-in-dorset.html" - adult dating port douglas contribution of "http://freedating.byethost4.com/dating/black-lesbian-personals-black-lesbian-dating.html" - online gay dating sites genetic material from another individual.
Other sex workers are paid to "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/adult-dating-in-ben-arnold-texas.html" - dating internet uk engage in "http://fredatingonline.byethost15.com/greek-online-dating.html" - free adult dating personals feeds live sexual performance, such as web cam sex and performers in "http://fredatingonline.byethost15.com/dating-single-men.html" - american dating service single live sex shows.
Orthodox halachic rules apply to "http://fredatingonline.byethost15.com/dating-india-site-web.html" - adult sex dating in strong mississippi converts who want to "http://freedating.byethost4.com/dating/bbw-dating-sight.html" - bra size adult dating site marry in "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/christian-dating-personals.html" - dating dublin in Israel. Scientific advancements in "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/dating-personal-profile.html" - los angeles jewish dating gay "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/spanish-dating-customs.html" - a foreign affair a dating service eighteenth century were "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/adult-dating-in-corfu-new-york.html" - black dating agencies uk reason enough to "http://freedating.byethost4.com/dating/topher-grace-dating.html" - adult dating services parker idaho bring about "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/free-online-dating-site.html" - adult sex dating in wauna washington two sex model.
ลบ แจ้งลบ
โดย สมชาย
IP : 58.9.190.***

ขอบคุณครับ

..................... 

ลบ แจ้งลบ
โดย อัญมณี
IP : 114.128.161.***
 สอบได้คะเเนนน้อยแน่เลย 5555'
ลบ แจ้งลบ
โดย pantip
IP : 125.26.120.***

ทำไมรัฐบาลยิ่งแต่ทำให้มันยากขึ้น เมื่อก่อนคนอื่นที่เรียนมหาลัยไม่เห็นต้องสอบอะไรอย่างนี้ยังเรียนจบมีงานดีๆทำได้ ทุกวันนี้สอบทีเสียเป็นพันเป็นหมื่น ถ้าสอบไม่ติดก็เสียเงินฟรีอ่ะดิ แล้วเด็กจนๆจะมีปัญญาที่ไหนไปสอบล่ะ ไหนว่าจะเปิดกว้างทางการศึกษา แต่นี่มันปิดโอกาสเด็กจนๆชัดๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย pantip
IP : 125.26.120.***

ทำไมรัฐบาลยิ่งแต่ทำให้มันยากขึ้น เมื่อก่อนคนอื่นที่เรียนมหาลัยไม่เห็นต้องสอบอะไรอย่างนี้ยังเรียนจบมีงานดีๆทำได้ ทุกวันนี้สอบทีเสียเป็นพันเป็นหมื่น ถ้าสอบไม่ติดก็เสียเงินฟรีอ่ะดิ แล้วเด็กจนๆจะมีปัญญาที่ไหนไปสอบล่ะ ไหนว่าจะเปิดกว้างทางการศึกษา แต่นี่มันปิดโอกาสเด็กจนๆชัดๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย
IP : 58.8.147.***

ตอบ ความคิดเห็นที่ 581 เข้าสถาปัตย์ สอบ GAT และ PAT4 ครับ

ส่วนมีที่ไหนเปิดบ้าง ดูที่นี่

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ศิวลักษณ์
IP : 113.53.78.***

ขอบคุงมากๆๆๆค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย asus_mo_gmm@hotmail.com
IP : 125.25.114.***

ถ้าต้องการคณะสถาปัตย สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ

ต้องสอบ PAT ไหนบ้าง

 ช่วยบอกหน่อย

 และมีที่ไหนบ้างที่มี

 ขอบคุณคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย
IP : 58.8.137.***

ตอบ ความคิดเห็นที่ 580

ต้องสมัครใหม่ รอบสอง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2552 สอบเดือน กรกฏาคม 2552 นะครับ ที่เว็บ สทศ.

 

ตอบ ความคิดเห็นที่ 579

ไม่มีแบบคำร้องแล้วครับ   สมัครใหม่อย่างเดียว

 

ขอโทษนะครับ ที่เข้ามาตอบช้า เพราะช่วงนี้ พี่เรา กำลังจะเลือกคณะแล้ว และมีงานใหญ่ eduzones expo ระหว่าง 3-5 เมษายน ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว อย่าลืมไปกันนะครับ

อ้อ มีกระทู้ที่ไม่ได้คำตอบ สามารถโพสต์ ถามเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยตรงแล้วนะครับ ที่นี่  http://www.niets.or.th/

เลือกหน้า บริการ แล้วหัวข้อ GAT PAT

ลบ แจ้งลบ
โดย i_am_mashimaro@hotmail.com
IP : 58.8.203.***

ถ้าเกิดว่านักเรียนบางคนอยากจะเปลี่ยนวิชาที่สอบจากแพท7เป็นแพท4จะได้มั้ยหรือว่าต้องสมัครใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มรายวิชายังไงก็ช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ อ้อแล้วก้อีกอย่าง การไปสอบเป็นอะไรที่ราบรื่นมากๆไม่มีปัญหาเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย yoyoyo070@hotmail.com
IP : 202.143.145.***

อยากได้แบบคำร้องขอเพิมรายวิชาสอบPAT และต้องทำอย่างไรต่อ

ช่วยส่งแบบคำร้องมาที่ yoyoyo070@hotmail.com

-v-v[rit86o]j;'sohkfh;pot8jt

ลบ แจ้งลบ
โดย อ.น้อง
IP : 58.8.143.***

ได้ครับ สอบได้ครับ สมัครสอบเหมือนปกติ รอบสอง สมัคร 20 เม.ย. - 10 พ.ค. ครับ แล้ว ถ้าต้องมาเก็บหน่วยกิตของ GPAX หรือเกรดเฉลี่ยในรายวิชา ก็ต้องมาเรียนตามปกติ ครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย kimkop32@gmail.com
IP : 125.24.152.***

แล้วถ้าคนที่จบจากต่างประเทศจะสามารถสอบไอ้Gat Pat ไรนี้ได้เปล่าครับ

 

แล้วถ้าไม่ได้จะต้องทำไง

ลบ แจ้งลบ
โดย copy_mook@hotmail.com
IP : 203.144.180.***

ในการเลือกใช้คะแนน GAT PAT เลือกอย่างไงค่ะ

เลือกโดยเป็นครั้ง อย่างเช่น ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2

หรือ

เลือกคะแนนตามเราสอบได้ดีที่สุด เช่น PAT 2 ได้คะแนนดีครั้งที่1

PAT 1 ได้คะแนนดีครั้งที่ 2 

รบกวนด้วยนะค่ะ 

ลบ แจ้งลบ
โดย pamiiez_zatie@windowslive.com
IP : 222.123.228.***

คืออยากถามว่า สำหรับนักเรียนเทียบเท่าที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนมีสิทธิ์สอบมั้ยค๊ะ ถ้ามีจะคิดGPRXยังงัยเราะว่าเรียนแค่2ปี  แล้วจะจบปี2553 สามมารถสมัครสอบในเดือน ก.ค. 2552ได้มั้ยค๊ะ

ช่วบตอบด้วยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กม.5
IP : 125.25.41.***

ขอเน้นย้ำในเส่วนของ การรักชาติ กับทุกๆคน

 การสอบ GAT-PAT
เราไม่ควรทุจริต  การทุจริตนั้น  = การดูถูกตัวเอง  ไม่รักชาติ ศาสนา
ถ้าเราโกงข้อสอบก็คล้ายกับการโกงชาติ และ ศาสนา ด้วย

 ดังนั้นทุกคนควร   รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลบ แจ้งลบ
โดย u know who
IP : 158.108.210.***

ข้อสอบยากเกินไปแล้วค่ะ มีอย่างที่ไหน อังกิดออกศัพท์แต่ละคำ ยากกว่า cu-tep อีกนะเนี่ย แล้วจะให้เด็กที่ไหนมันทำได้ล่ะคะ ควรพิจารณาระดับความยากนิดนึงนะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่