ค่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม

ลบ แก้ไข

ม.เกษมบัณฑิต รับเป็นเจ้าภาพ

จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นปีที่ 2 หลังจากที่การอบรมค่ายแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการอบรมรุ่นที่ 2 นี้ ประเด็นสำคัญเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจสำหรับสังคมไทยโดยรวม โดยเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้ ในเรื่องของพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ทั้งเผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อในประเทศไทย โดยรวมและพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ปลูกฝังให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้ และทัศนศึกษาสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคี ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รวมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุข โดยมี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2551    ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ห้องสกาย 1 ชั้น 18  ถนนรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

                ดร.วัลลภ  สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะประธานโครงการ เผยว่า “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทาง สกอ. ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการกว่า 20 สถาบัน พร้อมส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้สังคมพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ทัศนศึกษาในชุมชนที่หลากวัฒนธรรม อาทิ พระราชวังบางปะอิน เยี่ยมชมชุมชนสวนหลวง ชุมชนบ้านครัว ชุมชนกุฎีจีน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และล่องเรือชมสังคมพหุวัฒนธรรม สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ตลอดโครงการจะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทัศนคติที่ดี และเกิดการบูรณาการกับการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างสันติสุขให้แก่สังคม”

 

การเรียนรู้แบบพหุลักษณ์ คือ การศึกษาและสร้างความเข้าใจต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ถูกต้อง และการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม คือ การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายของท้องถิ่นต่างๆ ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข ให้มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน    และกัน โดยโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มีกำหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ การเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่  17  กรกฎาคม  2551

 ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมอเล็กซานเดอร์  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

10.00 – 11.00 .                -  ลงทะเบียน

11.00  น.                              -  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณงาน

11.05  น.                              -  ดร.เสนีย์  สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กล่าวรายงาน

11.10  น.                          -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเปิดนิทรรศการโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

11.20  น.                              -  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น ชมนิทรรศการ

11.30 – 12.00 .                                -  ปฐมนิเทศโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

                                            โดย อาจารย์สุริยา  เสถียรกิจอำไพ  

            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน 

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

12.00 – 13.00 .                                -  รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ชนะ  กร่ำกระโทก โทร. 081-659-6663 หรือ อาจารย์น้ำฝน       บัวทอง  โทร.083-756-3903

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ 108EZINE

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือปลายเดือน ก.ค.51

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ก.ค. 51 21:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,756 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,756 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง