พระราชพิธี พระราชทานเ พลิงพระศพ พระพี่นางฯ

ลบ แก้ไข

หมายกำหนดการ-รายละเอียด

           คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ดังนี้

 

วันที่ 14 พ.ย. งานพระราชกุศลออกพระเมรุ
วันที่ 15 พ.ย. การเชิญพระโกศออกพระเมรุมาศ และพระราชทานเพลิงพระศพฯ
วันที่ 16 พ.ย. การเก็บพระอัฐิ
วันที่ 17 พ.ย. การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ 
วันที่ 18 พ.ย. การเลี้ยงพระ และการเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน
วันที่ 19 พ.ย. การบรรจุพระสรีรางคาร


 

 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานฯ ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มีรายละเอียดความคืบหน้าในการเตรียมจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ดังนี้

 

 การเตรียมงานด้านประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี ประกอบด้วย การถ่ายทอดสดพระราชพิธี งานพิธี ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน (MPC) ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์ (IBC) ณ ห้องออกสลากรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการเตรียมงานฝึกซ้อมกระบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ จำนวน 4 ครั้ง คือ ในวันที่ 1, 8, 12 และ 19 ตุลาคม ตามลำดับ  และวันซ้อมจริง คือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี ขบวนพระอิสริยยศ ในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามแผนประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง พร้อมรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมงามเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องต่อไป


 สำหรับประชาชนผู้สนใจ แสดงความอาลัยถวายด้วยการเขียนข้อความอาลัยผ่านโปสการ์ดที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานจะแจกจ่ายไปทั่วประเทศประมาณเดือนตุลาคม 2551 และสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายหลังงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประมาณวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2551


 นายจุลยุทธ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบ หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ตามที่ราชเลขาธิการได้แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว อีกทั้งที่ประชุมได้รับทราบดำริของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทุก 2-3 สัปดาห์ รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อนำกราบบังคมทูลรายงานผ่านราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  


 นอกจากนี้ ยังให้จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมการเตรียมงานในส่วนที่สำคัญๆ ควบคู่ไปกับแผนประชาสัมพันธ์การตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันงานพระราชพิธีฯ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการแพร่ภาพข่าวการตรวจเยี่ยม ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ได้แจ้งให้กองทัพบกดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีฯ ด้วยแล้ว


 การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ รวม 6 ริ้วขบวน ดังนี้


 วันพระราชทานเพลิงพระศพฯ
 ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุ ท้องสนามหลวง
 ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานเวียนพระเมรุ โดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ครบ 3 รอบ แล้วเชิญพระโกศประดิษฐานบนพระเมรุ
 วันเก็บพระอัฐิ
 ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระสรีรางคารโดยพระวอสีวิกากาญจน์จากพระเมรุ ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
 วันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ
 ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันบรรจุพระสรีรางคาร
 ริ้วขบวนที่ 6 เชิญพระสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุ ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. เห็นสมควรดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเมื่อคราวการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนี้


 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน รวม 3 ลักษณะ ได้แก่


1.พิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์บริเวณท้องสนามหลวง ดำเนินการดังนี้
 1.1 มอบให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
 1.2 กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบซุ้มรับดอกไม้จันทน์
 1.3 กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสร้างซุ้ม  พร้อมทั้งประดิษฐานพระฉายาลักษณ์  ตกแต่งผ้าระบาย  ไม้ดอกไม้ประดับ  และจัดหาดอกไม้จันทน์จำนวน 200,000 ดอก
 1.4 กรุงเทพมหานครพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง สำหรับตั้งซุ้มรับดอกไม้จันทน์จำนวน 8 ซุ้ม หรือจำนวนตามความเหมาะสม
 1.5 กรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดระเบียบประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เสร็จแล้ว ให้กรุงเทพมหานครนำดอกไม้จันทน์จำนวนหนึ่งใส่พาน และจัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธี เพื่ออัญเชิญพานดอกไม้จันทน์นำขึ้นไปถวายที่บริเวณหอเปลื้องพระเมรุ เวลา 21.00 น. ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง) เวลา 22.00 น. สำหรับดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือให้รวบรวมนำไปเผาที่วัดใกล้เคียงภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง) เสร็จ

 


 2. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้
 2.1 กรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักงานเขตในสังกัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  และพิจารณาวัดที่เหมาะสม สำนักงานเขตละ 1 วัด  โดยมีผู้อำนวยการเขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธี
 2.2 ให้สำนักงานเขตจัดแสดงพระธรรมเทศนาก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์เวลา 16.30 น. โดยตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ และประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ภายในพระอุโบสถ
 2.3 ให้สำนักงานเขตตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ และประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พานรับดอกไม้จันทน์ และจัดหาดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,000 ดอก พร้อมทั้งตั้งโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ จากท้องสนามหลวง
2.4 ให้สำนักงานเขตจัดนิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจ และการแสดงดนตรีวัฒนธรรมไทยภายในบริเวณวัดที่จัดพิธี
2.5ให้สำนักงานเขตจัดระเบียบประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เสร็จแล้ว ให้นำดอกไม้จันทน์ไปเผาตั้งแต่เวลา 22.00 น.
2.6ให้สำนักงานเขตรายงานผลการจัดพิธีพร้อมภาพถ่ายและส่งให้กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

 


 3. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการดังนี้
 3.1 มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
 3.2 กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิจารณาวัดที่เหมาะสม จังหวัดและอำเภอละ 1 วัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธี
 3.3 ให้จังหวัดและอำเภอจัดแสดงพระธรรมเทศนาก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เวลา 16.30 น. โดยตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ และประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ภายในพระอุโบสถ
 3.4 ให้จังหวัดและอำเภอตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ พานรับดอกไม้จันทน์ และจัดหาดอกไม้จันทน์จังหวัดและอำเภอละ 10,000 ดอก พร้อมทั้งตั้งโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ จากท้องสนามหลวง
 3.5 ให้จังหวัดและอำเภอจัดนิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจ  และการแสดงดนตรีวัฒนธรรมไทยภายในบริเวณวัดที่จัดพิธี
 3.6 ให้จังหวัดและอำเภอจัดระเบียบประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เสร็จแล้ว ให้นำดอกไม้จันทน์ไปเผาตั้งแต่เวลา 22.00 น.
 3.7 ให้จังหวัดและอำเภอชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยเรียนเชิญหน่วยภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีภายในจังหวัดและอำเภอต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังท้องสนามหลวง ซึ่งสามารถชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ ได้ทางโทรทัศน์
 3.8 ให้จังหวัดและอำเภอรายงานผลการจัดพิธีพร้อมภาพถ่ายและส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

 

 การรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาทที่พระเมรุ ท้องสนามหลวง มีดังนี้
 1. สถานที่สำหรับรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท ประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนจำนวน 7 หลัง ทับเกษตรจำนวน 8 หลัง และทิม จำนวน 8 หลัง  คาดว่าจะรองรับผู้ไปเฝ้าฯ ได้จำนวนประมาณ 3,000 คน
 2. กลุ่มบุคคลที่เห็นสมควรเรียนเชิญไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท 

 

 ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วย ราชสกุล คณะองคมนตรี  อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ คณะทูตานุทูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการหน่วยงานอิสระ ข้าราชการทหารและตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการพลเรือน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมคู่สมรส ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ขอรับพิจารณาความเหมาะสมของการเชิญกลุ่มบุคคลที่จะเรียนเชิญไปเฝ้าฯ และพิจารณาการจัดระเบียบผู้เฝ้าฯ เข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุ ท้องสนามหลวงต่อไป


 การตั้งกองบรรเทาทุกข์บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง และในบริเวณ ถนนราชดำเนินกลาง เพื่อให้บริการน้ำดื่ม อาหาร ห้องสุขาและห้องปฐมพยาบาลให้กับประชาชน ที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์ รวมทั้งให้มีการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ และมอบให้กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาจุดตั้งที่เหมาะสมต่อไป


 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด/อำเภอ  รวมทั้งการรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท และการจัดระเบียบผู้เฝ้าฯ เข้าถวายดอกไม้จันทน์ กับการจัดตั้งกองบรรเทาทุกข์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  จึงเห็นสมควรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ โดยมี นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขอความร่วมมือสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท  หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด/อำเภอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดพิธี  จะพิจารณาการใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็น ประหยัดและเหมาะสม


 สำหรับเรื่องพิจารณาในเรื่องสุดท้าย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ เหมือนเมื่อคราวการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี้

 1.ให้มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551
 2. มอบให้กรมศิลปากรรับไปพิจารณาดำเนินการ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์จะประสานการปฏิบัติกับกรมศิลปากร
 3. นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อมีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือเดือน ส.ค.51

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ส.ค. 51 01:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 66,844 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 66,844 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย vtgty
IP : 118.175.150.***

               

 

                                                                   

 

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ยิมส์
IP : 222.123.134.***

เสียจรัยจัง

ลบ แจ้งลบ
โดย pookung
IP : 222.123.230.***
อยากไปร่วมงานด้วยจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย เม
IP : 118.174.2.***
ขอให้พระพี่นางเธอไปสู่สรวงค์สรรค์น่ะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย โอ๊ด
IP : 125.25.172.***

ท่านทำความดีมามากแล้วทรงเสด็จสู่สวรรค์

ลบ แจ้งลบ
โดย นิยวัลย์
IP : 125.24.61.***

ขอบคุณค่ะที่ให้ ความรู้ที่พยายามหาตั้งนาน

อยากได้ ซีดีงานพระพี่นาง ต้องหาที่ไหน

ลบ แจ้งลบ
โดย วม
IP : 203.154.175.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เอก
IP : 218.78.232.***
คุณครับ กำหนดการที่คุณลงมานั้นเป็นกำหนดการที่ถูกต้องแล้วหรือครับ ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ถูกนะครับ เพราะพระราชทานเพลิงพระศพฯ จะเป็นวันที่ 16 พย 51 นะครับ ดูนิดหนึ่งคนอื่นอ่านจะเกิดควาเข้าใจผิดหรือป่าว รบกวนด้วยนะครับ หากถูกแล้วต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง