รับตรง ธรรมศาสตร์ (รับเพิ่ม)

ลบ แก้ไข

 

เริ่มแล้ว สำหรับการเปิดรับตรง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-29 กันยายน 2551 ทุกคณะ โดยล่าสุด สถาปัตย์ เพิ่มจำนวนรับ ใครสนใจติดตามได้เลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2551  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  ไปแล้วนั้น   

                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ขอประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  เพิ่มเติม    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  ขอเพิ่มจำนวนรับสมัครทั้ง 4 สาขา  จากเดิม  65  คน  ขอเพิ่มจำนวนรับเป็น  135  คน 

        

รหัส

                                                                   คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

 

1601

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

65

1602

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

30

1603

สาขาวิชาการผังเมือง

20

1604

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

20

            รวม

 

135

 

   2.   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)  ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง  (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.               สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   

                                คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้   จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)     

2.   คณะที่รับสมัคร  และจำนวนรับเข้าศึกษา    แยกตามสาขาวิชาที่เปิดรับ   ดังนี้

    หลักสูตรภาษาอังกฤษ      

รหัส

                                                                   คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

 

2201

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

50

2202

สาขาวิชาเทคโนโลยี

30

2203

สาขาวิชาการจัดการ

30

            รวม

 

110

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

                1.  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ

                     สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

                4.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                5.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

4.  คุณสมบัติเฉพาะ     

                1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

                2.   ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50

                3.   ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5  รวม  4  ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

                4.   สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ  ในระดับเกรด  12  หรือ เกรด 13  เมื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว  ต้องส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)   ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

5.  เงื่อนไขการสมัคร                            

                1)  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น       

             ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   คือ

·        โครงการรับตรง   (กลุ่มที่ 2)

·        โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

·        โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

·        โครงการนักศึกษาผู้พิการ

·        โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

·        โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

·        โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

                                หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจากโครงการที่ระบุข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด  ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครใน                 โครงการแรกไปแล้ว 

                                ทั้งนี้  ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวันและเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ  (สำหรับโครงการที่ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครจะถือวันเวลาสุดท้ายที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ   INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th

                2)   ผู้สมัครในโครงการนี้  มีสิทธิสมัคร ได้เพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

                ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

                3)   ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร

         &nb

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ย. 51 15:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 52,468 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 52,468 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย P ni -TAm彡
IP : 222.123.39.***

คณะวารสารไม่มีรับตรงนะคะ  ถ้ามีก็จะมีที่ผ่านมาอ่ะ ที่เป็นโควตา  ภ.อินเตอร์  และก็อีกทาง คือ  การแอดมิชชัน  คือคะแนนก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว สำหรับคณะนี้   ยังไงก็สู้ๆนะคะ  ไม่มีอะไรเกินความสามารถหรอกคะ ^^

ลบ แจ้งลบ
โดย *-*
IP : 58.9.210.***

ไหนคะทุกคณะ...มะเหงจามี....วรสารเรยงะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ปวช
IP : 125.26.150.***
ปวช .   สมัคร  วิศวะ  หรือ  ว่า  ถาปัด ได้ไหมครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง