นิติ จุฬาฯ เปิดรับตรง 60 คน

ลบ แก้ไข

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านนิติศาสตร์ของนักเรียนที่สนใจศึกษาวิชานิติศาสตร์เป็นการเฉพาะ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

รวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 5 (รวม 4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ เป็นนักเรียนที่กำลัง

ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปี 1 (รวม 2 ภาคเรียน)

ไม่น้อยกว่า 2.75

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่าง

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตาของสถาบันในระดับอุดมศึกษาใดเว้นแต่จะ

ได้สละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน

1.5 ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

ผู้สมัครโครงการรับตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามประกาศนี้แล้ว ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีก หรือในกรณีที่ได้สมัครในโครงการรับตรงอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว ต้องยกเลิกการสมัครเข้าโครงการรับตรงอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนสมัครเข้าโครงการรับตรงตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกของโครงการนี้ (สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับตรงนี้ได้)

2. การจัดการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี

3. จำนวนรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

โดยวิธีรับตรง จำนวน 60 คน
ทั้งนี้ อาจรับจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม

4. กำหนดการสมัครและการสอบ

4.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือกทุกขั้นตอนรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

สมัครคัดเลือกให้ศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th 

 

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

การรับสมัคร

ระหว่างวันพุธที่ 1 ตุลาคม – วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 23.59 น.

ทางอินเตอร์เนตที่ http://www.atc.chula.ac.th

การชำระเงินค่าสมัคร

ระหว่างวันพุธที่ 1 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551

(ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

การส่งเอกสารยืนยันการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551

(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ส่งไปที่
“โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2552”

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬา 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2551

ที่เว็บไซต์http://www.atc.chula.ac.th และhttp://www.admissions.chula.ac.th

การสอบข้อเขียน

- กลุ่มวิชาสามัญ

- กลุ่มวิชาทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ด้าน

นิติศาสตร์

วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2551

ณ ศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร

(สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการสอบ เลขที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบ ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th)

ในวันสอบผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอ

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552

ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และhttp://www.admissions.chula.ac.th

การสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552

ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552

ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และhttp://www.admissions.chula.ac.th

การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 30 และวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ

 

4.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

4.2.1 เอกสารยืนยันการสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าพิมพ์เอกสาร) กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อ

ผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3´4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ

แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4.2.2 บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากหน้าจอ(หน้าพิมพ์เอกสาร) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3´4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ในบริเวณที่กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครในบัตรประจำตัวสอบทั้ง 2 ส่วน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน)

4.2.3 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ใบ ปพ.1:4 แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (รวม 4 ภาคเรียน) หรือ ในกรณีนักเรียนในโครงการส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำเนาใบ

ระเบียนแสดงผลการเรียนแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 (รวม 2 ภาคเรียน) ซึ่งสถานศึกษา

ออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน

4.2.4 หนังสือรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 หรือใน

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551

4.2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมลงนาม

 

โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.ย. 51 18:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 82,461 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 82,461 ครั้ง ตอบ 25 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายบุญเพ็ง
IP : 180.183.145.***
พี่คะ หนูกังวลเรื่องสอบสัมภาษณ์แล้วก้อสอบข้อเขียนไม่ผ่านอะ พี่ช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับการสอบได้ป่ะ หนูมาไกลจากภาคเหนือเลยนะ คณะนี้เป็นคณะที่หนูฝันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย กากาก
IP : 58.9.36.***

พี่ครับผมไม่เข้าใจว่าในชั้นปีที่ 1 อะ หมายถึง ม.4 รึป่าวที่เกรดรวม2

เทอมให้เกิน2.75ขึ้นไปอะครับ แล้วถ้าคะแนน ปีที่1 ไม่ถึง2.75

แต่คะแนนรวม4เทอมเกิน2.75ละครับสมัครได้ไหม

 

ลบ แจ้งลบ
โดย สุริยัน
IP : 118.172.250.***
พี่คัปใน1ปีมีผู้เข้ามาสมัครสอบกี่คนคัป
ลบ แจ้งลบ
โดย สุริยัน
IP : 118.172.250.***
ผมอยากเรียนมากเลย  คณะนี้เป็นคณะที่เรียนเรื่องกฎหมายซึ่งชอบมากอยู่แล้วเเละพี่ก็เรียนอยู่จะพยายามคัปผมจะต้องเข้าไปให้ได้
ลบ แจ้งลบ
โดย momo_noon@hotmail.com
IP : 125.27.51.***
พี่ค่ะมีข่าวมาว่าจุฬาไม่เปิดรับสอบตรงนิติของปี2552อะค่ะเรื่องจริงหรือป่าว
ลบ แจ้งลบ
โดย ขวัญ
IP : 125.27.14.***
อยากทราบว่าโครงการนี้ต้องสอบ b-gat  b-pat  รึเปล่าคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย อยากเข้า
IP : 125.24.176.***

อยากรู้ว่าข้อสอบเป็นแบบตัวเลือกหรือแบบเขียนคะ

เหนเค้าเขียนว่าการสอบข้อเขียนอ่ะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย law
IP : 161.200.255.***

ตอบคำถาม:  ดีคับน้องๆ แม้ๆมีหลายความคิดเห็นนะคับสำหรับการสมัครรับตรงนะคับ งัยก็ต้องขอบคุณน้องๆนะคับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคับ ส่วนเรื่องที่ว่าน้องคนไหนอยากเรียนที่ไหนนั้น ส่วนตัวพี่แล้วไม่ขอออกความคิดเห็นแต่อยากจะบอกว่า สถาบันทุกสถาบันมีเกียรติ์ในตัวเองอยู่แล้วนะคับ ไม่ใช่ว่ามหาลัยไหนจะเก่งกว่ากัน มันขึ้นอยู่กับตัวน้องๆนะคับ สถาบันดีแต่น้องไม่เอาเรื่องก็แย่นะคับ บางคนเรียนสถาบันไม่ดังแต่เรียนดี อนาคตเขาก็ไปรุ่งนะคับ ก็เลยอยากจะบอกว่าอยากจะเรียนที่ไหนก็เรียนไป แต่ไม่ว่าสถาบันจะดังขนาดไหนถ้าน้องทำตัวแย่ๆ ก็อายคนอื่นเสมอนะคับ คิดให้ดีก่อนที่จะลงมือทำแล้วกันคับจะได้ไม่อายคนอื่นเวลาพูดออกมานะคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็ก ม.6
IP : 117.47.79.***

รร.ปิดเทอมอ่ะคับ

จะขอหลักฐานทันหรอครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย a-nough
IP : 125.27.171.***

คือตอนนี้อยู่ม5อ่ะค่ะ  

 แต่ว่าอยากเข้านิติศาสตร์มากๆ ก้เลยพยายามเตรียมตัวให้ได้มากที่สุด

พอจะมีวิธีติดต่อพวก เข้าค่ายนิติ หรือแบบรู้พวกรายละเอียดต่างๆ

หรือวิธีเตรียมตัว

 

พอจะมีโอกาสติดต่อรุ่นพี่ ได้มัยค่ะ ?

 

ลบ แจ้งลบ
โดย law
IP : 161.200.255.***
ตอบคำถาม:  สำหรับน้องๆที่ถามมาว่าวิชา "ศักยภาพความรู้ทางนิติ"  คืออะไร งั้นพี่ไปหาคำตอบมาให้แล้วคับ ให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางด้านกฎหมาย ที่ได้เรียนมาระดับมัธยมความแตกต่างหรือว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ศึกษาให้เข้าใจเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบคัดเลือกได้อย่างดี  ส่วนวิชาอื่นๆก็ไม่ต้องหนักใจ เป็นวิชาที่น้องๆได้เรียนแล้วได้ผ่านมาแล้ว ตั้งใจทำข้อสอบให้ดีแล้วกันครับ จะได้เข้ามาเป็นเลือดสีชมพู ด้วยกัน
ลบ แจ้งลบ
โดย law
IP : 161.200.255.***
ตอบคำถาม: สำหรับน้องๆทีกำลังจะตัดสินใจสมัครสอบคัดเลือกระบบรับตรงของนิติศาสตร์จุฬา ต้องรีบหน่อยนะคับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคับโอกาสมาถึงแล้วต้องรีบคับเพราะว่าเราไม่เปิดเพิมเหมือนบางที เพราะว่าเราต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคับ ต้องรีบๆๆกันหน่อยนะจะได้มาเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ด้วยกันนะคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย แต่ก็จะสอบ
IP : 125.25.172.***

เราว่าข้อสอบน่าจะคล้ายๆธรรมศาสตร์

ก็การสอบตรงยังไปcopyเค้ามา ข้อสอบก็คงเลียนๆมาเหมือนกัน

ลบ แจ้งลบ
โดย pen
IP : 125.27.236.***

อยากทราบแนวข้อสอบค่ะ

มีหนังสือ หรือ เว็บไซต์แนะนำมั้ยคะ

คือไม่เข้าใจจริงๆว่า"ศักยภาพความรู้ทางนิติ" สอบอะไร

เหมือนของธรรศาสตร์ป่าว

ลบ แจ้งลบ
โดย law
IP : 161.200.255.***

ตอบคำถาม: เรื่องข้อมูลในการสอบตรงถ้าน้องๆคนไหนไม่เข้าใจหรือว่ามีการทำข้อมูลที่ผิดพลาดพี่แนะนำว่าอย่าแก้ไขข้อมูลเองเลยนะคับให้ติดต่อเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์จุฬา ดีกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ค่อยรับเรื่องให้เผื่อความถูกต้องของข้อมูล 02-218-2017 ต่อ 502

ลบ แจ้งลบ
โดย ช่วยหนูหน่อยยยย
IP : 58.8.127.***

หน้าพิมพ์เอกสารนี้ หน้ากระดาษตอนปริ้นท์จะเหมือนกับ print preview เลยใช่ไหมค่ะ? (มีแค่รูปภาพ 3x4 กับรูปพระเกี้ยว) หรือต้องมีสีและลายอื่นๆด้วยค่ะ?

นอกจากนี้ได้ชำระเงินผ่านทางธนาคารไปแล้ว (ใช้รหัสลงทะเบียนเขียนใน Refer1 ) แต่ทำไมสถานะยังคงเป็นไม่ได้ชำระเงินอยู่ค่ะ? ช่วยหน่อยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย law
IP : 161.200.255.***

ตอบคำถาม: สำหรับคำถามที่ว่าน้องม.5 จะสอบได้หรือนั้น ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียใจด้วยนะคับ โครงการนี้เรามีกฎว่าต้องเป็นน้องม.6 นะคับ ปีหน้าแล้วกันนะคับถ้ายังรักและเป็นแฟนคลับ ของนิติศาสตร์จุฬา ปีหน้าเจอกันนะคับ พี่จะรอ

ลบ แจ้งลบ
โดย law
IP : 161.200.255.***
ตอบคำถาม: เรื่องเงินค่าสมัครคณะไม่ได้จะนำมาสร้างตึกนะคับ มันเป็นค่าดำเนินการให้แก่หน่วยงานกลางที่จะจัดสอบและประกาศผลสอบให้มีความเป็นกลางและโปร่งใสที่สุดนะคับผม
ลบ แจ้งลบ
โดย เก่งแต่จน
IP : 125.24.217.***

ค่าสมัครนี่ จะเอาไป สร้างตึกใหม่ หรอคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย ibe
IP : 125.26.207.***
อยากถามว่า ม.5 สอบได้หรือปล่าวคับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง