สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับ นศ.ภาคพื้น ปี52

ลบ แก้ไข

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน


เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2552

ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 7 หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น 490 คน

ข้อ 1 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคต่อเนื่อง
 ภาคปกติ
  

                                        หลักสูตร

จำนวนรับ/คน

 1.1หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (Bachelor of Technology in Aviation)

250

         ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา โดยให้เลือกสาขาวิชาได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ได้แก่ 
  1.1.1สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program : ATM) 
  1.1.2สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM) 
  1.1.3สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM) 
 1.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)40
  1.2.1สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aviation Electronics) 
 1.3หลักสูตรขั้นมูลฐาน ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
  1.3.1หลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance – Airframe & Powerplant: AM) 50
  1.3.2หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Maintenance – Aircraft Instruments: AI) 40
  1.3.3หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (Communications Maintenance: CM)40
 ภาคต่อเนื่อง
  

                                        หลักสูตร

จำนวนรับ/คน

 1.4หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (Bachelor of Technology in Aviation) (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา  ได้แก่ 
  1.4.1สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM)20
  1.4.2สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM)20
 1.5หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) (ต่อเนื่อง)  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aviation Electronics)30
 
 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1คุณสมบัติทั่วไป
  2.1.1เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2.1.2ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  2.1.3ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ
  2.1.4ต้องไม่เป็นผู้มีโรค หรือความพิการที่สถาบันการบินพลเรือน เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
 

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1.เทคโนโลยีการบินบัณฑิต   1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
   จำนวน 250 คน  2. เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณหรือศิลป์ภาษา
    3. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน)  1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
    จำนวน 40 คน  2. เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      3. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
   
 

หลักสูตรขั้นมูลฐาน(ช่าง)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 3.หลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน  1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
    จำนวน 50 คน  2. เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    3. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
       หรือ  
    จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงานเครื่องกล
    หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 4.หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน  1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
    จำนวน 40 คน  2. เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    3. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
 5.หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน     หรือ  
    จำนวน 40 คน  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
    หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
      
 

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคต่อเนื่อง)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
     1.1 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ
           จำนวน 20 คน 2. จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้
     1.2 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ     2.1 การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)
           จำนวน 20 คน     2.2 สื่อสารการบิน (CO)
       2.3 การบำรุงรักษาอากาศยาน (AM)
       2.4 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)
       2.5 การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
     (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน)     ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์
      จำนวน 30 คน      หรือ 
   2. จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้
       2.1 การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
       2.2 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI) 
 
ข้อ 3 เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน
 จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 3.1 ภาคปกติ
  3.1.1 ผลการสอบวัดความรู้ โดยสถาบันการบินพลเรือนที่ครอบคลุมเนื้อหาในด้าน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
                                                                                                                                                                         ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 90
  3.1.2 ผลการสอบสัมภาษณ์ สถาบันการบินพลเรือนจะทำการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                                                                                                                                    &n
 

loading...


โดย fankteer ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ม.ค. 52 22:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,238 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,238 ครั้ง ตอบ 25 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Ratchanikorn Tukta
IP : 115.67.166.***
อยากทราบว่าภาคพื้นจำกัดความสูงไหมคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย aizz
IP : 182.53.138.***
งั้นหมายความว่า Aircraft Maintenance ก็รับผู้หญิงใช่มั๊ยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สามารถ
IP : 125.26.97.***

พี่ครับถ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นี่ เค้าจะรับไหมครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย สามารถ
IP : 125.26.84.***

พี่ๆครับทำใมไม่รับนักบินอะครับ ผมหมายถึงหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ที่หลักสูตร1ปีค่าเรียน2,000,000กว่าบาทอะไรประมาณนี้อะครับผมก็ไม่รุเหมือนกัน ที่เค้าจบมาเรียกกันว่า pilot trainee อะไรประมาณนี้อะครับ ที่แบบว่าเรียนจบแล้วไปสมัครตามบริษัทสายการบิน อื่นๆ แล้วไปสอบเป็นนักบินของบริษัทอะครับ  แล้วตอนนี้ที่สำคัญมากเลยคือว่าผมเรียนอยู่นาฏศิลป อะครับเอ่อ พอที่จะเรียนได้ป่ะครับ คือตอนนี้ผมอยู่ ม.5จะขึ้น ม.6อะครับ คือว่าผมเคยอ่านว่าต้อง จบ ป.ตรี สายอะไรก็ได้ถึงเข้าเรียนได้ไม่ใช่หรอครับ อยากรู้มากเลย ช่วยพี่ๆตอบอย่างละเอียดเลยนะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย MUSIC_MAN
IP : 180.183.178.***

ฟิิิสิกส์ สอบพื้นฐานหรือว่า สอบแบบสายวิทย์อ่าคับบ 

 

เืพื่อนๆ ผมเรียน สายศิลป์จะทำได้รึป่าวคับ 

 

ฝากพี่ๆตอบด้วยนะคับบ !!    ขอบคุนคับบ 

ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 110.164.240.***
สอบฟิสิกส์ด้วยครับ สอบเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย พิญญานันท์
IP : 110.164.69.***
ขอสอบทุึกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยรึป่าวค่ะ..ตอนนี้อยู่ม.5แล้วจะได้เตรียมตัวทันวานพี่ๆช่วยตอบด้วยนะค่ะ..ขอบคุณค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย พิญญานันท์
IP : 110.164.69.***
อยากเข้า...ความฝันเลยนะเนี่ย...แล้วสอบฟิสิกรึป่าวค่ะ..คือเรียนสายศิลป์คำนวณอะ
ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 125.26.162.***

สัมภาษณ์ไม่ยากครับ

ถามแค่เรื่องทั่วไปปกติ มีเรื่องครอบครัวบ้างเล็กน้อยครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย อุดมพร
IP : 125.24.142.***
สอบสัมภาษณ์ยากมั้ยพี่ แล้วสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรหรอพี่
ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 125.25.252.***

ทุกสาขาที่เปิดรับสมัครตอนนี้เป็นภาคพื้นทั้งหมดเลยนะครับ

มี 5 สาขาครับ  ดังนี้ครับ

1.เทคโนโลยีการบินบัณฑิต AVM

   1.1 การจัดการจราจรทางอากาศ ATM

   1.2 การจัดการท่าอากาศยาน APM

   1.3 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM

2.วิทยาศาสตร์บัณฑิต(อิเล็กทรอนิกส์การบิน) AE

3.บำรุงรักษาอากาศยาน AM

4.บำรุงช่างเครื่องมือสื่อสาร CM

5.เครื่องวัดประกอบการบิน AI

 

ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 125.25.252.***

สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันพุธที่ 8 เมษายน 2552  สมัครทางไปรษณีย์ 550 บาท

แนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย “สถาบันการบินพลเรือน” ตู้ ป.ณ. 4-15 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครทางไปรษณีย์”) เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ลบ แจ้งลบ
โดย อั้ม พัชราภา
IP : 125.26.90.***
สาขาอะไรที่อยู่ภาคพื้นดินคะ เพราะว่ากลัวความสูง
ลบ แจ้งลบ
โดย อั้ม พัชราภา
IP : 125.26.90.***

สมัครทางไปรษณีย์ต้องทำยังไงบ้างคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 125.25.253.***

รับทุกเพศครับ

แต่นักบินไม่รับนะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย gee
IP : 125.24.181.***

รับกะเทยมั้ย??

ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 124.120.20.***

เข้ายากมั้ย??

ถ้าอ่านหนังสือ ฝึกทำโจทย์แล้วก็ตั้งใจก็ไม่ยากครับ เพราะบางคนยังไม่เคยทำโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็อาจจะเจอคำศัพท์แปลกๆ ก็พลาดไป

เพราะหนึ่งคะแนนอาจจะตัดสินว่าติด ไม่ติดได้ครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย som_jeedjad@hotmail.com
IP : 119.42.93.***

มันเข้าอยากมั้ยง่า.......

 

 

 

อยากอยู่อะ...

ลบ แจ้งลบ
โดย fankteer
IP : 124.120.18.***

 -มีทุนของ Air Asia ครับ รับ30 คน สาขาซ่มบำรุงอากาศยาน

-มีทุนยืมเรียนของรัฐบาลครับ

-แล้วก็ทุนของสถาบันเอง ต้องได้เกรดอันดับ 1-3 ของชั้นปี

 

ลบ แจ้งลบ
โดย 001
IP : 61.19.69.***

บ้านจนอ่ะพี่ 

มีทุนให้มั้ย

แล้วมีหอที่ไหนบ้าง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่