Comment

ลบ แจ้งลบ
ขอแนะนำอีก 1 สถาบันนะครับ เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ครับ เผื่อไว้เป็นอีก 1ทางเลือกในการเรียนและได้งานจริงในอนาคต เพราะที่นี่ จบไปแล้ว ยังดูแลผู้อบรมในการ ส่งเข้าฝึกงาน และ หางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานครับผม

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS
ร่วมกับ
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA

สถาบันสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยตรง เป็นสถาบันเอกชนที่แรก และ รายเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตรโลจิสติกส์ที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์แบบที่สุด แบบครบวงจรด้านโลจิสติกส์ เป็นสถาบันเดียวที่ ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่สายงานจริงให้กับ บริษัทในเคลือ ของ สมาคมTIFFA ที่มีมากกว่า 210 บริษัท เปิดมาแล้ว 18 ปี เราผลิตบุคลากรเข้าสู่สายงานมาแล้วกว่า 10,000 คน

ITBSเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากเราไป เราดูแลเรื่องการฝึกงานหางานให้จนกว่าจะได้งานตลอดชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทำงานไปแล้วอยากเปลียนตำแหน่งงานเราก็ดูแลจัดการดูแลให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นที่ปรึกษาในการทำงาน การทำธุรกิจ หาแนวทางในการทำงานและการต่อยอดในการทำงาน เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกิบการณ์เองก็สามารถเรียนได้เพื่อนำเอาไปพัฒนาองค์กรของตัวเองให้เท่าทันตลาด

***ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน***
*หลักสูตร รับรองโดยกระทรงศึกษาธิการ และ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ**
**จบหลักสูตร รับใบประกาศณียบัตรจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA**
**สอบวัดผลผ่านเกณฑ์ รับใบประกาศณียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ อีก 1 ใบ**

...สถิติมากกว่า 93% ได้งานทำหลังจบหลักสูตรทันที และหลังจากได้งานแล้วในอนาคตต้องให้เปลี่ยนงานใหม่ ITBS ยังช่วยดูแลให้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ...(เราส่งเข้าทำงานกับ บริษัทใหญ่ในเคลือทันที!)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง
คุณปรเมษฐ์ (เอ็ม) โทร. 080-925-6415
Line ID : androi1986
e-mail : poramet@itbsthai.com

ลบ แจ้งลบ
ขอแนะนำอีก 1 สถาบันนะครับ เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ครับ เผื่อไว้เป็นอีก 1ทางเลือกในการเรียนและได้งานจริงในอนาคต เพราะที่นี่ จบไปแล้ว ยังดูแลผู้อบรมในการ ส่งเข้าฝึกงาน และ หางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานครับผม

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS
ร่วมกับ
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA

สถาบันสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยตรง เป็นสถาบันเอกชนที่แรก และ รายเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตรโลจิสติกส์ที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์แบบที่สุด แบบครบวงจรด้านโลจิสติกส์ เป็นสถาบันเดียวที่ ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่สายงานจริงให้กับ บริษัทในเคลือ ของ สมาคมTIFFA ที่มีมากกว่า 210 บริษัท เปิดมาแล้ว 18 ปี เราผลิตบุคลากรเข้าสู่สายงานมาแล้วกว่า 10,000 คน

ITBSเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
จบหลักสูตรแล้ว สถาบันยังดูแลส่งฝึกงาน และ หางาน ให้จนกว่าจะได้งานไม่มีค่าใช้จ่าย ทำงานไปแล้วอยากเปลียนตำแหน่งงานเราก็ดูแลจัดการดูแลให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นที่ปรึกษาในการทำงาน การทำธุรกิจ หาแนวทางในการทำงานและการต่อยอดในการทำงาน

***ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน***
*หลักสูตร รับรองโดยกระทรงศึกษาธิการ และ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ**
**จบหลักสูตร รับใบประกาศณียบัตรจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA**
**สอบวัดผลผ่านเกณฑ์ รับใบประกาศณียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ อีก 1 ใบ**

...สถิติมากกว่า 93% ได้งานทำหลังจบหลักสูตรทันที และหลังจากได้งานแล้วในอนาคตต้องให้เปลี่ยนงานใหม่ ITBS ยังช่วยดูแลให้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ...(เราส่งเข้าทำงานกับ บริษัทใหญ่ในเคลือทันที!)

เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจต่างๆ ดังนี้...
ลบ แจ้งลบ
ขอแนะนำอีก 1 สถาบันนะครับ เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ครับ เผื่อไว้เป็นอีก 1ทางเลือกในการเรียนและได้งานจริงในอนาคต เพราะที่นี่ จบไปแล้ว ยังดูแลผู้อบรมในการ ส่งเข้าฝึกงาน และ หางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานครับผม

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS
ร่วมกับ
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA

สถาบันสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยตรง เป็นสถาบันเอกชนที่แรก และ รายเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตรโลจิสติกส์ที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์แบบที่สุด แบบครบวงจรด้านโลจิสติกส์ เป็นสถาบันเดียวที่ ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่สายงานจริงให้กับ บริษัทในเคลือ ของ สมาคมTIFFA ที่มีมากกว่า 210 บริษัท เปิดมาแล้ว 18 ปี เราผลิตบุคลากรเข้าสู่สายงานมาแล้วกว่า 10,000 คน

ITBSเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
จุดเด่นของเรา คือ ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากเราไป เราดูแลเรื่องการฝึกงานหางานให้จนกว่าจะได้งานตลอดชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทำงานไปแล้วอยากเปลียนตำแหน่งงานเราก็ดูแลจัดการดูแลให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นที่ปรึกษาในการทำงาน การทำธุรกิจ หาแนวทางในการทำงานและการต่อยอดในการทำงาน เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกิบการณ์เองก็สามารถเรียนได้เพื่อนำเอาไปพัฒนาองค์กรของตัวเองให้เท่าทันตลาด

***ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน***
การันตีเนื้อหาที่คุณจะได้รับ จาก คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน และผู้ประกอบการจริงระดับปอร์ดบริหาร เนื้อหา แน่น ตรงจุด ครอบคลุมที่สุด ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ กว่า 30 ท่าน อาทิเช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย / กรมศุลกากร / สมาคมทิฟฟ่า / สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เป็นต้น

*หลักสูตร รับรองโดยกระทรงศึกษาธิการ และ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ**
**จบหลักสูตร รับใบประกาศณียบัตรจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA**
**สอบวัดผลผ่านเกณฑ์ รับใบประกาศณียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ อีก 1 ใบ**

...สถิติมากกว่า 93% ได้งานทำหลังจบหลักสูตรทันที และหลังจากได้งานแล้วในอนาคตต้องให้เปลี่ยนงานใหม่ ITBS ยังช่วยดูแลให้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ...(เราส่งเข้าทำงานกับ บริษัทใหญ่ในเคลือทันที!)

ระยะเวลาการฝึกอบรม
* ฟูลคอร์ส (ภาคเช้า)(รับ 50คน/รุ่น)
ภาคทฤษฎี ( 240 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ ( 240 ชั่วโมง)
อบรมทุกวันวันจันทร์
ลบ แจ้งลบ
Pump Yo
 
จบมา ไม่รู้จริง ว่าจะไปทำมาหากินไรดี เพราะได้เรียน ทุกวิชาสายงาน บริหาร
จัดการ ทั้งสิ้น
ลบ แจ้งลบ
Sunuttavee Noisopha
 
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดสอนแล้วค่ะ
ขอแจ้งยกเลิกการจัด นิทรรศการ “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” ณ จังหวัดอุดรธานี ตามที่ www.eduzones.com ได้กำหนดจัดงาน Future Career Expo 2012 นิทรรศการ “สาขาอาชีพแห่งอนาคต ” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2...
สวัสดีชาว eduzones ทุกคนครับ พบกับพี่ Future Career กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ กับสาขาอาชีพแห่งอนาคต เรียนอะไรหางานง่าย รายได้สูง วันนี้พี่ Future Career จะพามารู้จักสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่เรามีโอกาสจบการศึกษาด้วยปริญญ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้พี่ Future Career จะพาทุกคนมาดูภาพบรรยากาศงานนิทรรศการการศึกษา "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" ในวันสุดท้าย ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าวกัน มีโซนกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูกันเลยครับ ภาพ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้พี่ Future Career จะพาทุกคนมาดูภาพบรรยากาศงานนิทรรศการการศึกษา "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" ที่เพิ่งจัดเสร็จเป็นวันแรกในวันนี้กันครับ และพบกันอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้ (16 ธันวาคม 2555...
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2556 ภายในงานนิทรรศการการศึกษา สาขาอาชีพแห่งอนาคต (Future Career Expo) วันเสาร์อาทิตย์ที่ 15-16 ธันวาคม 2555 ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ผู้สมัครทุกคนสามารถสมัครเรีย...
WORKSHOP @กรุงเทพฯ กระแสชีวิตดิจิตอล กำหนดการ 10.30-11.30น. เรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอเบื้องต้น รอบที่ 1 11.30-12.30น. เรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอเบื้องต้น รอบที่ 2 12.30-13.30น. เทคนิคการเขียนเว็บรูป...
วันนี้พี่ Future Career เก็บภาพบรรยากาศ นิทรรศการการศึกษา "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" ที่เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น วันที่สองวันสุดท้าย มาให้ทุกคนชมกันครับ และอย่าลืมสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑล เจอกันได้ที่ เซ็นทรัล พลาซา ...
ภาพบรรยากาศงาน Future Career Expoจังหวัดขอนแก่น 8 ธ.ค.55 จากสุราษฎร์ธานี เรามาจัดงานนี้กันต่อที่จ.ขอนแก่น ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 น้องๆ จ.ขอนแก่น น่ารักไม่แพ้ ที่อื่นเลยครับ และให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามเ...
WORKSHOP @ขอนแก่น กระแสชีวิตดิจิตอล 10.30-11.30น. เทคนิคการเขียน blog โดย อนิษฏา แจ้งเอี่ยม (ชะเอม eduzones) 11.30-12.30น. เรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอเบื้องต้น 12.30-13.30น. การพัฒนาเครื่องมือและส...
Why did you choose the Hotel & Restaurant Management (International Program) at Bangkok University ? The program aims to develop undergraduate students to become well-rounded, service minded professionals with ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ Future Career Future Education วันนี้จะพาชาว Eduzones ทึกคนมาทำความรู้จักกับคณะสาขาซึ่งเป็นสาขาแห่งอนาคตที่หางานง่ายรายได้สูงกันครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่ "กระแสประชากรโลก" ซึ่งเป็น...
ภาพบรรยากาศงาน Future Career Expo สุราษฎร์ธานี 25 พ.ย.55 วันสุดท้ายของการจัดงานนิทรรศการการศึกษาสาขาอาชีพแห่งอนาคต หรือ Future Career Expo ที่เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไร ไปดูกัน...
ภาพบรรยากาศงาน Future Career Expo สุราษฎร์ธานี 24 พ.ย.55 วันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานนิทรรศการการศึกษา สาขาอาชีพแห่งอนาคต หรือ Future Career Expo ที่เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้องๆที่นี่น่ารัก และม...
พบกับนิทรรศการการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" ได้ใน Future Career Expo 2012 ที่นี่เลย :...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ Future Career Future Education วันนี้จะพาทุกคนมาพบกับสาขาอาชีพแห่งอนาคตอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจครับ สำหรับวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเป็นพิเศษและที่สำคัญยังเป็นงานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ กลับมาพบกับ Future Career Future Education กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้พี่ Future Career ก็จะมาแนะนำคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคต หางานง่ายรายได้สูงอีกสาขาหนึ่งมานำเสนอให้ชาว Eduzones ได้รู้จักก...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ Future Career Future Education วันนี้ จะพามาดูสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้เปิดเผยข้อมูล อาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด 4 อันดับ และ อาชีพที่ได้เงินเดือนต่ำสุด 5 อันดับของนักศึกษาจบใหม่ก...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งสาขาอาชีพแห่งอนาคตที่หางานง่าย รายได้ดีกันครับ สำหรับวันนี้เราจะไปรู้จักกันกับ สาขา "ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ" ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ Future Career Future Education กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งกับสาขาอาชีพแห่งอนาคตที่จะทำให้น้องน้องทุกคนเรียนอย่างมีความสุขและมีอนาคตที่สดใสครับ วันนี้พี่ Future Career จะพาทุกคนมาทำความรู้จั...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ กลับมาพบกับ Future Career Future Education กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากที่น้องๆหลายคนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษา "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" (Future Career Expo 2012) ที่จังหวัดเ...
ชมคลิปวิดีโอ บรรยากาศงานนิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต จ.เชียงใหม่ ------------------------------------------------------------------------------------------ สามารถหาซื้อ หนังสือ สาขาอา...
สวัสดีชาว Eduzones ครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาทุกคนมาดู 5 อันดับคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคตยอดฮิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อของน้องนักเรียนภาคเหนือ จำนวน 211 คน ใน นิทรรศการสาขาอาชีพ...
สวัสดีชาว Eduzones ครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาทุกคนมาดู 5 อันดับคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคตยอดฮิต มหาวิทยาลัยรังสิต จากการสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อของน้องนักเรียนภาคเหนือ จำนวน 206 คน ใน นิทรรศการสาขาอาชีพแ...
สวัสดีชาว Eduzones ครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาทุกคนมาดู 5 อันดับคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคตยอดฮิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อของน้องๆ จำนวน 200 คน ในงานนิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆทุกคนมาอินเทรนด์กับสาขาวิชาใหม่ๆต้องรับวิชาชีพแห่งอนาคตครับ อันได้แก่ "เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเศรษ...
จากการที่ทาง โครงการ Future Career Expo 2012 นิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต จะไปจัดงานที่ จ.อุดรธานี ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นี้ น้องๆหลายคน อยากมางานนี้มาก เพราะเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะทำให้น้...
ภาพบรรยากาศงาน นิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต Future Career Expo 2012 วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ...
ภาพบรรยากาศงาน นิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต Future Career Expo 2012 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ...
พบ Future Idol คนเก่ง "พี่แก๊ปเปอร์จากบุญชู 9" ในนิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2555 พบพี่แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม นักแสดงจากเรื่อง...
พบ Future Idol คนเก่ง อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ (อาจารย์บอม) นักแปล,นักเขียนชื่อดังในนิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต จ.เชียงใหม่ 20 และ 21 ตุลาคม 2555 นี้ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ เวทีกลาง เวลา 10.30 -1...
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมชื่อดัง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์สาขาอาชีพแห่งอนาคต "เรียนอะไร...ไม่ตกงาน ?" พบกับนิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต เรียนอะไร ไม่ตกงาน "Future Career...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆมาฟังสัมภาษณ์เจาะลึกคณะสาขาแห่งอนาคต กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กับ ท่านภารดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับแน...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆทุกคนมาฟังสัมภาษณ์การเจาะลึกสาขาแห่งอนาคต โดยบุคคลากรด้านการศึกษา ได้แก่ ศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครับ เรามาฟังทัศนะ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักคณะสาขาวิชาน่าเรียนอีกคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิตครับ เป็นคณะที่ชาว Eduzones หลายคนเรียกร้องกันเข้ามามากมายทีเดียวว่าอยากเรี...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education เกาะติดคณะฮิตสาขาวิชาดัง นำเสนอสาขาวิชาแปลกใหม่ที่สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่อาชีพแห่งอนาคต วันนี้จะพาชาว Eduzones ทุกคน มาทำความรู้จักคณ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาที่น่าสนใจอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ได้รับเสียงตอบรับจากน้องๆมัธยมหลายคนว่าอยากเรียนกันเข้ามาเยอะครับ นั่นคือ "สาขาวิชานั...
บทความ : ต้นซุง Eduzones ภาพประกอบ : โดม Eduzones หลังจากที่สำนักข่าวชื่อดัง U.S. News ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผย "สาขาวิชาชีพแห่งอนาคต" (9 Major in a Field of the Future) ซึ่งเป็นบทความชื่อดังของ "Men...
เจาะลึกสาขามีเดียการแพทย์ฯ มจธ. พี่ๆทีมงาน eduzones มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ท่าน รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร สาขาวิชามีเดียอาตส์ และสาขาเทคโนโลยีมีเดีย เกี่ยวกับการเรียนสาขามีเดียกา...
Review เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต พี่ชะเอม และพี่ๆทีมงาน eduzones ได้มารีวิวกันแบบเจาะลึกที่มหาวิทยาลัยรังสิต นั่นก็คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต ไปดูบรรยากาศการเรียนการสอน กันดีกว่าค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจอย...
Review มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สวัสดีค่ะน่้องๆ อีก 1 มหาวิทยาลัยที่พี่ๆทีมงาน Eduzones ได้มีโอกาสไปรีวิวกันค่ะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้าค่ะ จะมีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ พิธีกรพาไป Reviews ...
Review มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่ๆ Eduzones มีโอกาสได้มารีวิวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้น้องๆได้ชมกันค่ะ ไปชมคลิปวีดีโอกันเลยจ้า ^^ มีภาพบรรยากาศมาฝากน้องๆด้วยจ๊ะ ไปชมกัน...
Review มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่ชะเอมและทีมงาน Eduzones มารีวิวกันที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และตรงกับงาน Work shop สถาปัตย์ สปุตนิก พอดีเลยค่ะ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ที่กำลังจะเข้าเร...
Review มหาวิทยาลัย ศรีปทุม พี่ชะเอม และทีมงาน eduzones ได้ไปเยี่ยมชมตึก 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน ถือว่าเป็นศูนย์รวม ทั้งห้องสมุด ห้องเรียน ห้องประชุม โรงภาพยนตร์ ห้องคาราโอเกะ และอื่นๆอีกมาก...
Review มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) พี่ชะเอม และ ทีมงาน eduzones ได้มีโอกาสไป รีวิวมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ที่บางนา เคยได้ยินแต่คำร่ำลือ ว่าสวยงาม ตระการตา เหลือเกิน และเห็นแต่ในรูปที่หลายคนไปถ่ายพรีเวดดิ้งกัน...
Review มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้พี่ชะเอม และทีมงาน eduzones มา Review มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้น้องๆได้ดูกันนะค่ะ มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย ออกจากเคาเตอร์รั...
Review มหาวิทยาลัยรังสิต พี่ชะเอม และทีมงาน eduzones ได้มีโอกาสไปรีวิว มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะที่น่าสนใจ และได้ไปรีวิวมาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะนิเทศศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ...
เจาะลึกภาพรวม, บรรยากาศ, การเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต โดย พี่ชะเอม Webmaster จาก www.eduzones.com สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนที่ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต หรือที่กำลังตัดสิตใจอยู่ มาดูกันว่า คณะเทคโน...
ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู ไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้าง ยกมือขึ้น !! พี่ชะเอมไปเจาะลึกสาขา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ (แต่ละที่เรียกแตกต่างกัน) มาให้น้องๆได้ทราบกัน ว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราเรียนสาขานี้ จะต้องเรียนอะไรบ้าง แตกต่...
ใครอยากเป็นนางฟ้า ทำงานอยู่บนท้องฟ้า บ้างคะ พี่ชะเอมเชื่อว่า หากลองถามสาวๆ ทั่วโลก แน่นอนว่า อาชีพในฝันยอดฮิต จะต้องมี อาชีพแอร์โฮสเตส เป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆ เพราะอาชีพนี้ นอกจากจะได้แต่งเครื่องแบบสวยๆ มีสวัสดิการ รายได้ด...
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดำเนินการขึ้นใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาค...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆมาทำความรู้จักเทรนด์สาขาอาชีพแห่งอนาคตอีกกระแสหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ กับ "กระแสประชากรโลก" (World Citizen) กระแสประชากรโล...
สวัสดีชาว Eduzones อีกครั้งหนึ่งครับ Future Career Future Education สาขาอาชีพแห่งอนาคตวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักของฟรีกันครับ หลายคนบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก แต่ความจริงนั้นเป็นเช่นไรกัน เรามาถามท่านอาจารย์วิริยะกันดีกว่าครับว...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆมัธยมปลายมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาน่าเรียนในกระแสประชากรโลก จากทัศนะของดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ครับ กระแสประชากรโลก เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโน...
สวัสดีชาว Eduzones อีกครั้งหนึ่งครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาชาว Eduzones ทุกคนมาส่องประชาคมอาเซียนให้ลึกลงไปอีกครับ โดยเราจะส่องด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพซึ่งได้เปรียบจากการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาชาว Eduzones มารู้จักกลุ่มประเทศในอาเซียน ตามกระแสประชากรโลกของสาขาอาชีพแห่งอนาคตครับ ท่านอาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา แล...
黑猫白猫抓住耗子就是好猫 เฮยมาว ป๋ายมาว จัวจู้ฮ่าวจื่อ จิ้วซื่อห่าวมาว "แมวดำแมวขาว จับหนูได้ก็เป็นแมวดี" คือวาทะที่สะท้...
สวัสดีชาว Eduzones อีกครั้งหนึ่งครับ Future Career Future Education วันนี้จะพาชาว Eduzones มาส่องการสร้างวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเอเชียของเราอย่าง ประเทศเกาหลีจากทัศนะของท่าน อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ครับ ซึ่ง...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาท่านมาพบกับบุคคลตัวอย่างซึ่งเป็น Idol ของความมานะ พยายาม เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จครับ นั่นคือคุณตัน ภาสกรนที ผู้ซึ่งโด่งดังจากการทำธุรกิจเครื่องดื่ม แล...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาท่านมาพบกับสาขาอาชีพจากในประเทศอินเดียที่น่าสนใจกันครับ "อาชีพใหม่" เป็นงานใหม่ซึ่งต้องการความรู้และทักษะต่างไปจากเดิมมาก สาขาอาชีพแห่งอนาค...
สวัสดีครับชาว Eduzones ทุกคน วันนี้ Future Career Future Education จะพาทุกคนมาทำความรู้จักสาขาอาชีพเกิดใหม่อีกสาขาหนึ่งครับ กับ "สาขาวิศวกรรมการแพทย์" ที่เกิดมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความก้าวหน้าท...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ Future Career Future Education วันนี้เอาใจน้องๆที่อยากเป็นครูกันบ้างนะครับ คุณครูหรือแม่พิมพ์ของชาติเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอย่างมาก เพราะท่านได้ทุ่มเทเวลา แรงกายและแรงใจในการอบ...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะมาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพและโอกาสของบัณฑิตคนเก่งผู้ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน จากบทความที่น่าสนใจของ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ครับ .. ประมาณ 10 กว่า...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education สาขาอาชีพแห่งอนาคตจะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักกับกระแสสาขาอาชีพของประชากรโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการได้ภาษานั้นสามารถทำให้เราเราเปิดโล...
สวัสดีชาว Eduzones อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาชีพสุดฮิตของนักเรียนสายศิลป์กันครับ ได้แก่ คณะสาขาวิชา "นิติศาสตร์" ครับ หลายๆคนเมื่อได้ยินคำว่านิต...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนนะครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับ สาขาที่เป็นที่สนใจตลอดกาลสาขาหนึ่ง นั่งคือสาขาวิชาชีพ "บัญชี" ครับ ซึ่งสวนดุสิตโพลได้จัดอันดับให้สาขาวิชาด้วยบัญ...
สวัสดีครับชาว Eduzones ทุกคน ถ้าจะพูดถึงอาชีพที่มีน้องๆใฝ่ฝันอยากจะเป็นกันมากมายอีกอาชีพหนึ่งของทางสายศิลป์ คงไม่พ้นการเป็น "นักการฑูต" ครับ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องติดต่อกับคนในหลากหลายประเทศและมีภาพลักษณ์ที่ดูดี...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ ถ้าจะพูดถึงสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับความใฝ่ฝันในการทำงานในอนาคตของเด็กไทยแล้ว กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยได้จัดทำการสำรวจความใฝ่ฝันทางด้านอาชีพของเด็กไทยออกมาเมื่อปีที่แล้วครับ เรามาดูกันดีกว...
สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ สาขาอาชีพแห่งอนาคตถูกจับตามองมากเป็นพิเศษในปีนี้ครับว่าอาชีพไหนที่จะสามารถยนหยัดขึ้นมาเป็นผู้นำและมีอิทธิพลในสังคม บริษัทชั้นนำด้านการให้คำปรึกษด้านทรัพยากรบุคคลของโลก เปิดเผยข้อมูลผลงานวิจั...
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลง...
อาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2555 ผลการสำรวจประจำปี อาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 3 พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความเอื้ออาทร และคิดถึงผู้คนรอบข้าง ส่วนอาชีพในฝันยอดฮิตยังคงเป็น “แพทย์” ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ตามด...
แบบทดสอบอาชีพไหนที่ใช่เรา วัตถุประสงค์ แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ผู้ที่ต้องการค้นหาว่าอาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งจะช่วยเป็นแนวท...
อาชีพนักจิตวิทยาเรียนแล้วมีงานทำ “เรียนจิตวิทยาแล้วมีอาชีพอะไรบ้าง?” คำถามนี้เป็นคำถามที่วัยรุ่นถามบ่อยมากจนคุณสังเกตได้ วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนั่นคือ ครีมลดความสงสัย ตราไซโคล่า! เอาละ ...
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ตอบคำถามน้องๆ และผู้ปกครอง - อนาคตการศึกษาไทยจะเปลี่ยนแปลงเหมือนต่างประเทศหรือเปล่า - ลูกชายอยากเรียนนิเทศฯ มากค่ะ อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร - อยากเรียน IT แต่ไปยื่นคะแนนพยาบาลตามที่ทางบ้าน...

สถานที่จัดงาน
 • ครั้งที่ 1 @ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 แผนที่
 • ครั้งที่ 2 @ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
  เลื่อนเป็นวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555
  แผนที่
 • ครั้งที่ 3 @ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
  วันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 แผนที่
 • ครั้งที่ 4 @ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
  วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 แผนที่

อัพเดท

ติดตาม ถาม-ตอบ

Media Partner

Content By

ร่วมจัดโดย