รู้จัก "นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต" รู้ทันสื่อแบบคนรุ่นใหม่
                                                     รู้จัก นิเทศศาสตร์ ม.รัง

สวัสดีชาว Eduzones ทุกคนครับ วันนี้ Future Career Future Education จะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักคณะสาขาวิชาน่าเรียนอีกคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิตครับ เป็นคณะที่ชาว Eduzones หลายคนเรียกร้องกันเข้ามามากมายทีเดียวว่าอยากเรียนคณะนี้ และเป็นคณะที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครอีกด้วย นั่นคือ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นั่นเอง

 
                          

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ครับ และเริ่มเปิดการสอนในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาสารนิเทศเป็นสาขาวิชาแรกครับ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะไดรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง และรับสมัครตรงเองอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศได้ย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้ปีดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา และในปี พ.ศ. 2542 คณะนิเทศศาสตร์ได้เปิดการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และต่อมาในปีการศึกษา 2545 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะไปสู่นานาชาติ จึงเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตร โดยปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ดังนี้
 
1.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2.สาขาวิชาการโฆษณา
3.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
4.สาขาวิชาวารสารศาสตร์
5.สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
6.สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
7.สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
8.สาขาวิชามัลติมีเดีย
9.สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
10.สาชาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)
 
ส่วนในการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้น ในระดับปริญญาโทมี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ และระดับปริญญาเอกมี 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ ครับ

วิสัยทัศน์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับ รวมทั้งเป็นผู้นำทางการศึกษาด้านการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกด้วย


       รู้จัก นิเทศศาสตร์ ม.รัง

เรียนปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีสาขาวิชาอะไรบ้างและจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

สำหรับการเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิตนั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 สาขาวิชาและจะได้รับปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Communication Arts โดยใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ครับ ซึ่งมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชามัลติมีเดีย  

แนวทางประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็น นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบงานกราฟิก นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นักออกแบบและผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดิทัศน์ เจ้าหน้าที่สร้างภาพเทคนิคพิเศษงานวีดิทัศน์ งานโฆษณา และภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกเสียง 
 
2. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 

แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสื่อสารการแสดง จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถจะไปประกอบอาชีพ เช่น นักแสดง นักเขียนบทละครและบทการแสดงต่างๆ นักออกแบบงานด้านการสื่อสารการแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประสานงานองค์กรการแสดง นักวิจารณ์งานสื่อสารการแสดง
 
3. สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านภาพยนตร์ทุกลักษณะ อาทิ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ เป็นตากล้อง/หรือผู้กำกับภาพยนตร์ ตลอดจนทีมงานในฝ่ายอื่นๆ ทั้งในสายงานด้านภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์บันเทิงและภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้ บัณฑิตสามารถทำงานในสายงานด้านโทรทัศน์ เช่น ละคร โทรทัศน์ รายการสารคดีโทรทัศน์ เป็นต้น
 
4. สาขาการประชาสัมพันธ์  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา มีดังนี้
1. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ
2. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานเอกชน
3. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานสาธารณกุศล
5. นักประชาสัมพันธ์บริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์
6. ผู้ประกอบการบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์
7. นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์
8. ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์การ
 
5. สาขาวิชาการโฆษณา 

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักโฆษณา และนักสร้างสรรค์ในบริษัทตัวแทนโฆษณา
2. นักโฆษณา และนักสร้างสรรค์ในบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณา
3. นักโฆษณาในฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ออกแบบ และผลิตงานสื่อโฆษณาในภาคเอกชน
4. นักโฆษณา และนักสร้างสรรค์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
 
6. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

แนวทางประกอบอาชีพ
1) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในองค์การวิชาชีพ สื่อสารมวลชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2) อาชีพอิสระงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
- พิธีกร
- ผู้เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ผู้บริหารงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 
7. สาขาวิชาวารสารศาสตร์  

แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานเป็นนักวารสารศาสตร์ในหลากหลายอาชีพ อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นหนึ่งผู้ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการหนังสือ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ Web-site ในบริษัท ห้างร้าน หรือในหน่วยงานต่างๆ
 
8. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  

แนวทางการประกอบอาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดในภาคเอกชนและอาชีพอิสระด้านสื่อสารการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาสื่อสารการตลาด การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาอื่นๆ
 
9. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา
2. ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา
3. ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา
4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและการกีฬา และนันทนาการ
5. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา

10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาของนิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาตินั้นนอกจากความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่สามารถทำงานได้ในทุกแขนงตามความสนใจจาก 9 สาขาวิชาข้างต้นแล้ว งานที่ใช้ภาษาและงานระหว่างประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติก็สามารถทำงานเหล่านี้ได้และยังได้เปรียบจากงานที่กว้างขวางเหล่านี้

แล้วห้องฝึกปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างไรบ้าง ?

ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครันถึง 9 ห้องด้วยกันครับ และสามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างเพียงพอทีเดียว เรามาดูกันดีกว่าว่ามีห้องปฏิบัติการด้านใดไว้รองรับนักศึกษาบ้าง

  
  
   

เป็นอย่างไรกันบ้างกับคณะนิเทศศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่ทาง Eduzones แนะนำน้องๆให้รู้จักกันมากขึ้นในวันนี้ ถ้าน้องๆคนไหนสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดหลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ และ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะนี้ได้ครับ ที่สำคัญไม่แน่นะครับ น้องๆ Eduzones อาจจะเป็นดาราหน้าใหม่คนต่อไปก็ได้ เพราะที่คณะนี้ขอบอกว่ามีดาวรุ่งเยอะแยะทีเดียว ^^

ขอบคุณข้อมูล : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
--------------------------------------------------------------------------------
สามารถอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน หนังสือ สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3
"Future Career Future Education" ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
รู้จักกระแสของแท้ (Authe

พบกับนิทรรศการการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" ได้ใน 
Future Career Expo 2012 ที่นี่เลย :

โดย Future Career Expo
วันที่ 28 กันยายน 2555
พิมพ์หน้านี้