สสค.ให้ทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เยาวชน

ลบ แก้ไข

สสค.ให้ทุนโครงการส่งเสริ


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน โดยจะสนับสนุนทุนจำนวน 2 ด้าน


ประเด็นหลัก (Project Themes)
การสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สสค. ได้กำหนดขอบข่ายของประเด็นที่จะให้การสนับสนุน 2 ด้านดังนี้

 1. การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills)
  โครงการภายใต้หัวข้อนี้ มุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะและความสามารถทางสังคมในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รอดปลอดภัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด)

   
 2. การพัฒนาทักษะอาชีพ (Work Skills)
  โครงการภายใต้หัวข้อนี้  มุ่งหมายให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความพร้อมให้เยาวชนมีเจตนคติที่ดีต่อการทำงาน  มีทักษะพื้นฐาน และก่อเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนในอนาคต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด)

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

 • เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วงเงินสนับสนุน

 • วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนโครงการละ 50,000-100,000 บาท 

คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ
 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู หรือบุคลากร หรือครูร่วมกับนักเรียน หรือ กลุ่มนักเรียนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลาโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 12 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการ ภายใน 31 มีนาคม 2558

วิธีการขอรับทุน

 1. ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการโดยใช้แบบเสนอโครงการของ สสค.
  (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.QLF.or.th)
 2. ส่งเอกสารโครงการจำนวน 4 ชุด และ CD ไฟล์โครงการ (จัดส่งทั้ง Word และ PDF) ทางไปรษณีย์
 3. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนส่ง ทั้งนี้ สสค.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และจะไม่ส่งคืนเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบนี้ สสค. จะไม่นำขึ้นมาพิจารณาอีก แต่ผู้เสนอสามารถเสนอโครงการได้ใหม่ในรอบต่อไปตามเงื่อนไขที่ สสค. จะประกาศ

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
ตู้ ป.ณ. 34 ปณฝ.สนามเป้า กทม. 10406

วงเล็บมุมซอง : (เสนอโครงการ สสค.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-6191811 Email: workandlife@QLF.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารการสนับสนุนทุนโครงการ

 • ประกาศสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพคลิก
 • แบบเสนอโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ คลิก

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 56 14:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 966 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง