สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ลบ แก้ไข

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
เริ่ม 1 ต.ค.นี้

 

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสน


   สำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้าประกาศมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย  อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย 

สำหรับปีงบประมาณ 2557 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2556) ทางสำนักวิจัยฯ จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1)  นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

2)  ปัญหาของชาติ  เช่น คอรัปชัน  คุณภาพชีวิต   เป็นต้น

3)  อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน

4)  ทิศทาง/ก้าวต่อไปของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
(จากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น  ประเทศไทยจะเดินต่อไปได้อย่างไร) 


5)  การพัฒนาการเมืองไทย                


6) วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง


7)  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน

8)  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน

9) สวัสดิการสังคม                             

10)  การวัด/ประเมินคุณภาพสังคม

   ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
 

 
เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
 
1.ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น

2.วิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า  ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 


3.ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน 
 

ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
 
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์    จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ  คือ

ครั้งที่ 1
 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2557


ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557
 

สิ่งที่ผู้ขอรับทุนต้องจัดส่งให้สถาบันฯ

1.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์  (ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์)

2.ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (proposal) 1 ชุด

3.สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย

4.จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  


5.ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ขอรับทุน (พอสังเขป)   


ที่ติดต่อ / จัดส่งเอกสาร


สำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  ชั้น 5  ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177        
e-mail : 
tweetya@hotmail.com ; tawitiya@kpi.ac.th
website : http://www.kpi.ac.th 


หมายเหตุ 

   การพิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ   จะใช้ระยะเวลาประมาณ  2 เดือนนับจากวันที่ปิดรับ เมื่อคณะกรรมการทุนฯ พิจารณาและมีมติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบทางอีเมลล์หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ขอรับทุนแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ  หากผู้ขอรับทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ทางอีเมลล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
 


 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ก.ย. 56 15:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 904 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง