เรียน "นวด" อาชีพยอดนิยม

“หมอนวด” อาชีพที่ว่ากันว่าไม่มีวันตกงาน เพราะปัจจุบันนอกจากได้รับความนิยมจากชาวไทยเองแล้ว ต่างชาติยังนิยมชมชอบอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ผู้ที่เบนเข็มไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จและได้รับคำชื่นชมแทบทั้งสิ้น

ปัจจัยหนึ่งที่ “หมอนวดไทย” ได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นเพราะองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลสามารถใช้ในการบำบัด รักษาอาการต่าง ๆ ได้ผล โดยเฉพาะในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ทรงให้รวบรวม ตำรายา ฤาษีดัดตน จวบจนตำราการนวด แล้วให้จารึกไว้ตามศาลาราย เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาโดยทั่วกัน ต่อมาใน พ.ศ.๒๓๗๕ ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ ทรงให้หล่อรูปฤษีดัดตนเป็นโลหะ และทรงให้รวบรวมตำราการนวดและตำราการแพทย์จารึกในวัดโพธิ์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปศึกษา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ใน พ.ศ.๒๕๐๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จวัดโพธิ์ คณะอาจารย์ได้นำตำราของโรงเรียนฯขึ้นทูลเกล้าถวาย พระองค์ทรงรับสั่งถามว่ามีการนวดสอนหรือไม่ จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นผลให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนวดมาจัดทำเป็นหลักสูตร และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ โรงเรียนจึงมีการเรียนการสอนครบทั้ง ๔ สาขาวิชามาจนถึงปัจจุบัน ในพ.ศ.๒๕๓๔ ทางโรงเรียนฯโดย นายกำธร ตั้งตรงจิตร อดีตนายกสมาคมแพทย์แผนโบราณ ได้จัดทำตำราการนวดฉบับมาตรฐานขึ้น โดยเชิญอาจารย์สอนนวดในวัดโพธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา จัดวางแนว จัดผัง และลำดับการนวดให้ผ่านจุดแนวเส้นประธานทั้งสิบ เพื่อใช้เป็นท่านวดมาตรฐานสำหรับการเรียนการสอน คัดเลือกท่าดัดต่างๆ เก็บไว้แต่ท่าที่ปลอดภัยให้ผลดี ท่าไหนที่ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่ ก็ได้แยกไว้ หากผู้ใดจะนำไปปฏิบัติก็ให้ไตร่ตรองถึงคุณ และโทษอย่างถี่ถ้วน ซึ่งตำราการนวดนี้ยังคงใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) มีโรงเรียนในเครือ 3 สาขา
1. โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน 2. โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน(แจ้งวัฒนะ) 3. โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน (เชียงใหม่)
4. โรงเรียนสุขภาพเชตวัน (ศาลายา) โรงเรียนทั้ง 4 สาขา เปิดให้บริการด้านการเรียน - การสอน เกี่ยวกับการนวดไทย นวดเท้า นวดบำบัดรักษาโรคมาตั้งแต่ ปี 2536 และต่อมาได้มีการเพิ่มหลักสูตรเรียนใหม่ ได้แก่ นวดน้ำมันและนวดน้ำมันหอมระเหย นวดเด็ก นวดผู้หญิง และหลักสูตรเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 และระดับ 2 มาจนถึงปัจจุบัน
และเปิดให้บริการนวดทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ นวดไทย, นวดเท้า, นวดประคบ การเข้ากระโจมสำหรับผู้หญิงหลังคลอด, นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย (งดนอกสถานที่), นวดเด็ก(งดนอกสถานที่)

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรการนวดแผนโบราณ
2. หลักสูตรการนวดบำบัดรักษาโรค
3. หลักสูตรการนวดเท้า
4. หลักสูตรการนวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย
5. หลักสูตรการนวดทารกและเด็ก
6. หลักสูตรการนวดผู้หญิง
7. วิชาชีพนวดไทยชั้นต้น (153 ชม.)
8. วิชาชีพนวดไทยชั้นกลาง (372 ชม.)
9. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
10. หลักสูตรสปาการดูแลผิวกาย(120 ชม.)
11. หลักสูตรสปาการดูแลและการตกแต่งเล็บ
12. หลักสูตรสปาการนวดหน้าแบบธรรมชาติ
13. ฤาษีดัดตนเพื่อการออกกำลังกาย

การสมัครเรียน

 • เปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ถ้าผู้ที่ต้องการเริ่มเรียน ณ วันที่มาสมัครเรียนให้มาติดต่อได้ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. เพราะเริ่มเรียน ๐๙.๐๐ น.
 • เอกสารในการสมัคร
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต
  -รูปถ่าย ๒ นิ้วเท่านั้น จำนวน ๓ รูป (ไม่รับรูปด่วน โพลารอยด์ หรือรูปถ่ายสติ๊กเกอร์)
 • ในกรณีที่เป็นนักเรียนเก่าที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แล้วมาเรียนต่อ ต้องนำสำเนาใบประกาศหลักสูตรเก่าติดมาด้วย

การชำระเงิน

 • รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
 • ในกรณีที่จะผ่อนชำระ
  - งวดแรก ชำระครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินเต็มหลักสูตร
  - งวดสองต้องมาติดต่อชำระเงินเพิ่มหลังจากงวดแรกภายใน ๑-๒ วัน

ตัวอย่างหลักสูตร

หลักสูตรการนวดแผนโบราณ (หัตถศาสตร์)

สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการนวด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ คนไข้จะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้นที่ตึง ดึงเส้นที่หย่อนให้เข้าที่ ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ พร้อมที่จะประกอบการงานหรือออกกำลังกาย นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ซึ่งเป็น ที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบการนวดแผนโบราณของไทย แบ่งการเรียนเป็นดังนี้


ก) ภาคทฤษฎี (๓๐ ชั่วโมง) เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา, ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เส้นประธานสิบ, โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ, กฎหมายที่ควรรู้ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ข) ภาคปฏิบัติ (๓๐ ชั่วโมง) เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาทการวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด ขจัดความเมื่อยล้า เพิ่มความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ

หลักสูตรการนวดเพื่อการบำบัดรักษา

สอนจุดสำคัญ ๆ ที่ต้องรู้ในการนวด เพื่อแก้และบรรเทาอาการง่ายๆ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ เส้นพลิก ข้อแพลง ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ไหล่ เคล็ดขัดยอกตามหลัง ไหล่ เข่า ขา และเอว คลายความเครียด นอนไม่หลับ แขนขาขยับไม่สะดวก มีอาการขัดเสียวหรือเอี้ยวตัว นวดกล้ามเนื้อเพื่อให้มีกำลังในคนป่วยอัมพฤกษ์ และอัมพาต ฯลฯ และเพิ่มภาคทฤษฎีเพิ่มเติมของกายวิภาค, การตรวจประเมินอาการในการกดจุด

การสมัครเรียน

สามารถสมัครเรียนได้ทุกวัน ค่าเรียนหลักสูตรนี้ ๘,๕๐๐ บาท(ให้เฉพาะใบประกาศภาษาไทย) ถ้าต้องการใบประกาศภาษาอังกฤษด้วยต้องชำระเงินเพิ่มอีก ๒๐๐ บาท รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น

หลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย


เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนผู้ที่สนใจเรียนเภสัชกรรมไทย, เวชกรรมไทย คณะนี้วิชาเภสัชกรรมไทย มีระยะเวลาเรียนเป็นเวลา 2 ปี สาขาเวชกรรมไทย มีระยะเวลาเรียนเป็นเวลา 3 ปี สาขาวิชาเวชกรรมสามารถเรียนได้หลังจากผ่านสาขาเภสัชกรรมไทยแล้ว

หลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย

เปิดรับสมัครระหว่างต้นเดือนตุลาคม ถึงไม่เกินวันที่ 25 เดือนธันวาคม ของทุกปี
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๓ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓ ชุด (ในเขตกรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี )
๓. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๓ รูป(เท่านั้น รูปด่วน โพลารอยด์ สติ๊กเกอร์ไม่รับ)

ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาเภสัชกรรม ปี 1 ปีละ ๔,๐๐๐ บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้าอีก ๑,๐๐๐ บาท
ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาเภสัชกรรม ปี 2 โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาเวชกรรมปี 1 ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาเวชกรรมปี 2 ปีละ ๕,๐๐๐ บาท

หลักสูตรการนวดผู้หญิง

เรียนวิธีการนวดไทยแบบต่าง ๆ สำหรับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้หญิง เช่น นวดเพื่อลดอาการปวดท้อง ปวดเมื่อย ระหว่างมีประจำเดือน การนวดมารดาขณะตั้งครรภ์ การดูแลแม่และเด็กหลังการคลอดบุตร การอยู่ไฟ การเข้ากระโจม การประคบอบสมุนไพร และการนวดผู้สูงอายุก่อนและเมื่อเข้าสู่วัยทอง

ภาคทฤษฏี เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย( ๓๐ ชม.)
เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการนวดผู้หญิง(๖ ชม.)
ภาคปฎิบัติ (๒๔ ชั่วโมง) สามารถเลือกเรียน ๕ วัน (วันละ ๖ ชม.)

หลักสูตรการเรียน ๖๐ ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรละ ๖,๕๐๐ บาท (ถ้าต้องการเพิ่มใบประกาศภาษาอังกฤษ ต้องชำระเงินเพิ่มอีก ๒๐๐ บาท)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่

เรียนกับสมาคมแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจการเรียนด้านการนวดแผนไทย สามารถเข้าอบรมหลักสูตรการนวดแบบต่าง ๆ ได้ที่ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS6) กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/23 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.Tel: 0-2965-9193Fax: 0-2965-9193 เว็บไซต์ http://www.utts.or.th/about.html

และที่ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศาลายาอาคารปุณณกอนุสรณ์ 129 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล ศาลายา
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73110 Tel: 0-2482-1191-5 Fax: 0-2482-1193

********************

Admissions ไปทำไม สอบตรงไวกว่าเยอะ อยากเป็นนักกฎหมาย อยากเข้าบัญชีธรรมศาสตร์ อยากเป็นหมอไม่ต้องรอชาติหน้า ต้องที่นี่เท่านั้น http://ent.eduzones.com/54/

-----------------------------------

 

พบกับ "คู่มือ..สอบตรง up" เล่มเดียวที่รวมข้อมูลสอบตรงทุกมหา'ลัยไว้ครบถ้วนตลอดปี 53-54 จองด่วนมีจำนวนจำกัดที่ http://magazine.eduzones.com/

โดย แอดมิน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
พิมพ์หน้านี้