กรดนิวคลีอิก

ลบ แก้ไข

กรดนิวคลีอิก ( nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ DNA ( deoxyribonucleic acid )
และRNA ( ribonucleic acid )
โมเลกุลของกรดนิวคลีอิก ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์( nucleotide )
โมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน ได้แก่ หมู่ฟอสเฟต น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม และเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ นิวคลีโอไทด์มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิดแตกต่างกันที่ องค์ประกอบ ที่เป็นเบส


ก โครงสร้างนิวคลีโอไทด์ใน DNA ข. ชนิดของนิวคลีโอไทด์

นอกจากนี้นิวคลีโอไทด์ยังเป็นสารให้พลังงาน เช่น ATP( acenosine triphosphate )
นิวคลีโอไทด์จะเรียงตัวต่อกันเป็นสายยาว เรียกว่า พอลินิวพลีโอไทด์( polynucleotide )
โมเลกุล DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายเรียงตัวสลับทิศทางกันและมีส่วนของ เบสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลบิดเป็นเกลียวคล้ายบันไดเวียน ส่วนRNA เป็นพอลินิวคลีอิกเพียงสายเดียว

DNA และRNA มีน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบต่างกันใน DNA เป็นน้ำตาลดีออกซีไรโบส ( deoxyribose sugar ) ส่วนในRNA เป็นน้ำตาลไรโบส ( ribose sugar ) เบสที่พบใน DNA และ RNA มีบางชนิดที่เหมือนกัน และบางชนิดต่างกัน


ภาพของ DNA และ RNA ตามลำดับ

กรดนิวคลีอิก มี 2 ชนิดคือ 1. DNA (deoxyribonucleic acid) พบในนิวเคลียสของเซลล์ เป็นสารพันธุกรรม 2. RNA (ribonucleic acid) พบในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์

DNA และ RNA จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อย นิวคลีโอไทด์ ซึ่งนิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ โมเลกุลของน้ำตาลไรโบส N-เบส และหมู่ฟอสเฟต โครงสร้าง DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สายยาว 2 สาย พันกันเป็นเกลียว สายทั้งสองเกาะกันอยู่ด้วยคู่เบสที่เฉพาะเจาะจง คือ อะนีดีนกับไทมีน และ กวานีนกับไซโตซิน

กรดนิวคลีอิก

กรดนิวคลีอิกทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid)

เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่คล้ายโปรตีน ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจนไนโตรเจน และฟอสฟอรัส กรดนิวคลีอิกพบทั้งในเซลล์พืชและสัตว์ร่างกายสามารถสร้างกรดนิวคลีอิกได้จากกรดอะมิโนและคาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิกทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

กรดนิวคลีอิกพบครั้งแรกโดย Friedrich Miescher ในปี ค.ศ. 1870 และตั้งชื่อว่า นิวคลีอิน (nuclein) ต่อมาเมื่อพบว่ามีสภาพเป็นกรด จึงได้ชื่อว่า กรดนิวคลีอิก

ในปี ค.ศ. 1947 Erwin Chargaff นักชีวเคมีชาวอเมริกันและเพื่อนร่วมงาน ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ DNA ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและพบว่าความสัมพันธ์ของคู่เบส คือ Adenine = Thymine และ Cytosine = Guanine แสดงว่า Adenine จับคู่กับ Thymine และ Cytosine จับคู่กับ Guanine

ในปี ค.ศ.1950-1953 M.H.F. Wilkins นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ และ Rosalind Franklin เพื่อนร่วมงาน ได้ศึกษาโครงสร้างของ DNA โดยอาศัยการหักเหของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction) พบว่ามีการจัดเรียงตัวเหมือนกัน และอยู่ในสภาพที่เป็นเกลียว (helix) โดยที่แต่ละรอบของเกลียวมีระยะเท่าๆ กัน

Maurice Wilkins Rosalind Franklin ภาพจากX-ray Diffraction

ที่มา : http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2789

ในปี ค.ศ. 1953 J.D. Watson นักชีววิทยาชาวอเมริกัน และ F.H.C.Crick นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ DNA จาก E.Chargaff และ Wilkins แล้วสรุปเป็นโครงสร้างสามมิติ ดูเพิ่มเติม : http://ecurriculum.mv.ac.th/...

James Dewey Watson และ F.H.Crick และ Rosalind Franklin

นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญทั้ง 3 ท่านที่ไขความลับเกลียวคู่ของ DNA

ที่มา : http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2789

ในเดือน ธันวาคม 1962 9 ปีต่อมาทั้งJames Dewey Watson F.H.Crick และ M.H.F. Wilkins ต่างก็ได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์

ที่มา : http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2789

กรดนิวคลีอิก ประกอบด้วยหน่วยย่อที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. เบสไนโตรเจน

2. น้ำตาลเพนโทส

3. หมู่ฟอสเฟต

เบสในกรดนิวคลีอิก

เบสไนโตรเจน (Nitrogenous base) เป็นเบสที่มีไนโตรเจนประกอบในโมเลกุล มี 2 กลุ่ม คือ

1. เบสพีวรีน (purine base) ประกอบด้วยคาร์บอน 5 อะตอมและไนโตรเจน 4 อะตอมจัดเรียงตัวเป็นวงแหวนหกเหลี่ยมและเชื่อมต่อกับวงแหวนห้าเหลี่ยมอิมิดาโซล (imidazole ring) ได้แก่ Adenine กับ Guanine

2. เบสไพริมิดีน (pyrimidine) ประกอบด้วยคาร์บอนอะตอม 4 อะตอมและไนโตรเจนอีก 2 อะตอม จัดเรียงกันเป็นวงแหวนรูปหกเหลี่ยม ได้แก่ Thymine, Cytosine และ Uracil

เบสทั้งสองชนิดสามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่สุดที่ 260 nm เราจึงใช้สมบัติในการศึกษาการเลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก

โครงสร้างของไนโตรเจนเบส

น้ำตาลในกรดนิวคลีอิก

น้ำตาลเพนโทส (pentose) เป็นน้ำตาลที่มี จำนวนอะตอมของคาร์บอน 5 อะตอม C = 5 มี 2 ชนิด คือ

1. น้ำตาลไรโบส (Ribose sugar) สูตร C5H10O5 คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 มีหมู่ -OH

2. น้ำตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose sugar) สูตร C5H10O4 คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 มีหมู่ H แทน -OH ทำให้ O หายไป 1 อะตอม

ที่มา : http://www.mun.ca/biology/scarr/Deoxyribose_versus_Ribose.html

กรดฟอสฟอริกในกรดนิวคลีอิก

H3PO4 ---> H2PO4- + H+

HPO42- + H+

PO43- + H+

สมการแสดงการแตกตัวของกรดฟอสฟอริก

กรดฟอสฟอริกเป็นกรดที่แตกตัวให้โปรตอนได้สามครั้ง โดยแตกตัวให้ dihydrogenphosphate, hydrogenphosphate และ phosphate ตามลำดับ การแตกตัวครั้งที่ 2 และ 3 เป็นการแตกตัวแบบกรดอ่อน คือ แตกตัวไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการที่กรดฟอสฟอริกจะอยู่ในรูป dihydrogenphosphate, hydrogenphosphate หรือ phosphate นั้นขึ้นกับ pH ของสิ่งแวดล้อมที่กรดอยู่

นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)

ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของกรดนิวคลีอิก ประกอบด้วย น้ำตาล เบสที่มีไนโตรเจน และหมู่ฟอสเฟต เนื่องจากประกอบด้วยเบส 5 ชนิด ทำให้ได้นิวคลีโอไทด์ 5 ชนิด ดังนี้

DNA RNA

โครงสร้างของนิวคลีโอไทด์

โครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ 5 ชนิด

นิวคลีโอไซด์ (Nucleosides)

สารที่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบเพียงสองอย่าง คือเบสและน้ำตาลเพนโทสเท่านั้น สารทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ ß -N- glycosidic โดยใช้คาร์บอนตำแหน่งที่ 1' ของน้ำตาลเชื่อมกับ ไนโตรเจนตำแหน่งที่ 9 ของพิวรีน หรือไนโตรเจนตำแหน่งที่ 1 ของไพริมิดีน

ความสัมพันธ์ระหว่าง nucleotide กับ nucleoside อาจจำอย่างง่ายๆ เป็นสมการก็ได้คือ

pentose + purine(pyrimidine) = nucleoside

nucleoside + phosphate = nucleotide

โครงสร้างของนิวคลีโอไซด์

โครงสร้างของนิวคลีโอไซด์ที่มีหมู่ฟอสเฟตแตกต่างกัน

โครงสร้างของ Adenosidetriphosphate (ATP)

พันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ (Phosphodiester Bond)

การสร้างพันธะของนิวคลีโอไทด์ เกิดจากการสร้างพันธะของน้ำตาลเพนโทส ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างกรดฟอสฟอริก ด้วยพันธะเอสเทอร์ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 5 ของน้ำตาล ส่วนเบสไนโตรเจนนั้นจะมาเชื่อมต่อกับน้ำตาลเพนโทสที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 1 ด้วยพันธะ glycosidic ระหว่างโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์จะมีการเชื่อมกันระหว่างหมูฟอสเฟตของโมเลกุลนิวคลีโอไทด์ที่ 1 กับ คาร์บอนตำแหน่งที่ 3 ของอีกโมเลกุลหนึ่ง ทำให้ได้ ปลาย 5' (5' end) และ 3' (3' end)

โครงสร้างสายพอลินิวคลีโอไทด์

ชนิดของกรดนิวคลีอิก

กรดนิวคลีอิกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

1. DNA (deoxyribonucleic acid) เป็นสารพันธุกรรมเป็นพอลิเมอร์ของดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ (deoxyribonucleotide) ซึ่งต่อเชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ แต่ละนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ประกอบด้วย น้ำตาลดีออกซีไรโบส (2-deoxyribose) หมู่ฟอสเฟตและเบสไนโตรเจน(nitrogenous base) DNA พบในนิวเคลียสและไมโทคอนเดรียของเซลล์

การสร้างพันธะของพอลินิวคลีโอไทด์ใน DNA

โครงสร้างสามมิติของ DNA

1. DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย และมีทิศทางตรงกันข้าม (antiparaellel)

2. พิลินิวคลีโอไทด์บิดเป็นเกลียวคู่ (double helix) คล้ายบันไดเวียน โดยมีระยะห่างระหว่างสาย เท่ากับ 2 nm

3. สายของพอลินิวคลีโอไทด์มีน้ำตาลดีออกซีไรโบสและหมู่ฟอสเฟตเป็นโครงสร้างหลัก (backbone) และมีเบสอยู่ด้านใน

4. เบสจะตั้งฉากกับโครงสร้างหลักและเรียงตัวในพื้นราบเดียวกัน และจับคู่กับเบสของอีกสายหนึ่งด้วยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) โดสย A=T และ CG

5. การสร้างพันธะในสายพอลินิวคลีโอไทด์สายเดียวกัน โดย หมู่ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์โมเลกุลที่ 1 สร้างพันธะฟอสโฟเอสเทอร์กับคาร์บอนตำแหน่งที่ 3 ของนิวคลีโอไทด์โมเลกุลที่ 2 และ หมู่ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์โมเลกุลที่ 2 สร้างพันธะฟอสโฟเอสเทอร์กับคาร์บอนตำแหน่งที่ 3 ของนิวคลีโอไทด์โมเลกุลที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้ปลายด้านที่เป็นหมูฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตำแหน่งที่ 5 เป็น ปลาย 5' (5' end) และปลายด้านที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 3 ว่า ปลาย 3' (3' end)

6. ระยะห่างของตำแหน่งเบสในแต่ละนิวคลีโอไทด์ เท่ากับ 0.34 nm เกลียว 1 รอบ ประกอบด้วยคู่เบส 10 คู่ ระยะห่างเท่ากับ 3.4 nm

7. การที่พอลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายมาพันเป็นเกลียวทำให้เกิดร่อง 2 ร่อง คือ major groove และ miner groove

พันธะไฮโดรเจนในพอลินิวคลีโอไทด์ของ DNA

2. RNA (ribonucleic acid) เป็นพอลิเมอร์ของไรโบนิวคลีโอไทด์ (ribonucleotide) แต่ละนิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วย น้ำตาลไรโบส (ribose) หมู่ฟอสเฟตและเบสไนโตรเจน RNA ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA นำไปสร้างเป็นโปรตีนและเอนไซม์ RNA ส่วนใหญ่พบในไซโทพลาซึมของเซลล์

โครงสร้าง RNA

มี 3 ชนิด คือ

2.1 messenger RNA : m-RNA เป็น RNA ที่มีขนาดปานกลาง ตามปกติ RNA มีจำนวนนิวคลีโอไทด์ประมาณ 73-3,000 หน่วย แต่มีปริมาณน้อยที่สุดคือมีไม่ถึง 5% ของ RNA ทั้งหมดในเซลล์ m-RNA เป็นตัวกลางนำข้อความทางพันธุกรรมจาก DNA ในนิวเคลียสไปยังไรโบโซมในไซโตพลาสซึมเพื่อใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน การเรียงลำดับของนิวคลีโอไทด์จะมีเบสที่คู่สมกับ DNA m-RNA แต่ละชนิดจะมีความยาวไม่เท่ากัน ในยูคาริโอต m-RNA ถูกสังเคราะห์ขึ้นในนิวเคลียส โดยเอนไซม์ อาร์เอนเอโพลีเมอเรส แล้วจึงถ

 
โดย เด็กหญิงส้มจุก ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ส.ค. 51 07:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,327 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,327 ครั้ง ตอบ 10 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย โด
IP : 202.12.73.***
ขอบคุณมากมายค่ะ ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย วิทยา
IP : 180.180.45.***
รักทุกคนนะ
ลบ แจ้งลบ
โดย อภิเดช
IP : 124.157.160.***
ขอบคุณครับ 
ลบ แจ้งลบ
โดย ฮึนฮยอกมายดาร์ลิ้ง
IP : 222.123.183.***
คัมซาฮีมนีดา    แทงค์ คิ้ วว หลาย เน้ออ ค่าเจ้า
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวสายไหม
IP : 124.157.176.***

ขอบคุงนะคร้าช่วยด้ายเย้ออออออออเรยอ่ะ

 

เก่งจัง

ลบ แจ้งลบ
โดย ปลายฟ้า
IP : 114.128.11.***
เก่งจังเลย แถมยังน่ารักอีกต่างหาก  บ๊ายบายค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย fan
IP : 61.90.21.***

ขอบใจน้า ^^

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวสดใส
IP : 115.67.197.***
ดีจัง--ขอบคุณค้า!!!!!!!!!!!!!
ลบ แจ้งลบ
โดย รี่
IP : 222.123.181.***
เนื้อหาสาระดีมากค่ะ และขอบคุณมากน่ะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คนคนนุ่ง
IP : 114.128.0.***
ขอบคุงม๊ากค๊า

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement